Breaking news

Ελληνικά Πετρέλαια
A

Νέες θέσεις εργασίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης έχει ανοίξει η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Διύλιση, Εφοδιασμός και Πωλήσεις Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών Α.Ε., η οποία είναι θυγατρική της HELLENiQ ENERGY. Ειδικότερα, αναζητούνται υποψήφιοι ειδικότητας Αρχιφυλάκων, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε πρόγραμμα εναλλασσόμενης 24ωρης βάρδιας στις Υπηρεσίες Φύλαξης των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης.

Οι υποψήφιοι θα απασχοληθούν σε πρόγραμμα εναλλασσόμενης 24ωρης βάρδιας, ενώ κατά τη δοκιμαστική περίοδο ενός έτους, θα εκπαιδευτούν κατάλληλα ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν επαρκώς στα καθήκοντα της θέσης για την οποία προσλήφθηκαν.
 
Σύμφωνα με την αγγελία εργασίας, η εταιρεία προσφέρει:

 • Δυνατότητες εξέλιξης σε ένα σύγχρονο, δυναμικό και αξιοκρατικό εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων μέσω διαρκούς εκπαίδευσης
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών

Η επιχείρηση στηρίζει έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες, στις οποίες ασκείται η βιομηχανική και επιχειρηματική μας δραστηριότητα και σε αυτό το πλαίσιο σημειώνει ότι οι μόνιμοι κάτοικοι των όμορων δήμων με τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης θα έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα. Η εντοπιότητα θα αποδεικνύεται κατά τη διαδικασία της πρόσληψης με την προσκόμιση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας από τον όμορο Δήμο, λογαριασμού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας ή τηλεπικοινωνίας και αντίγραφου φορολογικής δήλωσης. 

Οι υποψήφιοι, που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα / προϋποθέσεις της προκήρυξης, θα υποβληθούν σε τεστ ειδικών γνώσεων, ικανοτήτων και Αγγλικής γλώσσας.
 
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση πρόσληψης καθώς και να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024.
 
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες:

Απαραίτητα Προσόντα/ Προϋποθέσεις

 • Απολυτήριος τίτλος Γενικού Λυκείου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή Ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας (ΤΕΕ Β’ κύκλου, Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο, ΤΕΛ).
 • Για τους άνδρες υποψηφίους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης, οι οποίες θα πιστοποιούνται μόνο με την προσκόμιση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου (το οποίο μπορεί να εκδοθεί από το gov.gr)
 • Άδεια του Ν. 2518/1997 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν. 3707/2008 “Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας”, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.
 • 10ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον τομέα Φυσικής Ασφάλειας Εγκαταστάσεων σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό φορέα και ειδικά σε Υποδομές Ζωτικής Σημασίας και  Ευπαθείς Στόχους από την οποία 5 έτη ως επόπτης προσωπικού ασφαλείας. Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση: (α) βεβαιώσεων εργοδότη όπου θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή των καθηκόντων των υποψηφίων ώστε να πιστοποιείται η συνάφεια και (β) αντιγράφων των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα.
 • Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας η οποία έχει εκδοθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.

Επιθυμητά Προσόντα

 • Πιστοποιημένη εκπαίδευση στην Ασφάλεια Λιμενικών Εγκαταστάσεων κατά ISPS.
 • Πιστοποίηση εκπαίδευσης σε θέματα πυρασφάλειας και Α΄ Βοηθειών.
 • Προϋπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις, είτε στις Ειδικές Δυνάμεις είτε ως έφεδρος αξιωματικός ή βαθμοφόρος μακράς θητείας (ΕΠΥ, ΟΠΥ, ΕΠΟΠ, πενταετής κ.λπ.).
 • Προϋπηρεσία σε επιχειρησιακές Μονάδες των Σωμάτων Ασφαλείας.
 • Εκπαιδεύσεις σε θέματα Ασφαλείας Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας  ή Ασφαλείας Ευπαθών Στόχων
 • Εκπαίδευση:
  - στην αντιτρομοκρατική / αντιεγκληματική δράση,
  - στην αναγνώριση επιθέσεων από εκρηκτικούς μηχανισμούς ή άλλους μηχανισμούς επικίνδυνους για την ανθρώπινη ζωή ή τις εγκαταστάσεις,
  - στην αντιμετώπιση ενόπλων επιθέσεων,
  - στην έγκαιρη αναγνώριση ύποπτης συμπεριφοράς και στην διαχείριση αντικοινωνικής συμπεριφοράς
  - στη Διαχείριση Σοβαρών Συμβάντων από ανθρωπογενείς ή μη παράγοντες
 • Καλή γνώση, γραπτή και προφορική, της αγγλικής γλώσσας (πτυχίο FCE ή αντίστοιχο ή τίτλος σπουδών αγγλόφωνου πανεπιστημίου, με ημερομηνία κτήσης προγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης).
 • Καλή χρήση Η/Υ (προσκόμιση τίτλου γνώσης π.χ. ECDL ή αντίστοιχου).

Ικανότητες / Δεξιότητες

 • Εργατικότητα
 • Πειθαρχία
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Προσαρμοστικότητα
 • Αποτελεσματική επικοινωνία

Επισημάνσεις:

 • Η κατοχή πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τεχνολογικού Τομέα (πρώην ΑΤΕΙ), θα πρέπει να δηλωθεί στην αίτηση πρόσληψης από τους υποψηφίους, καθώς διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω τίτλοι σπουδών δεν θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής και δεν θα παρέχουν αντίστοιχα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, καθόσον οι θέσεις εργασίας αφορούν υποψηφίους Μέσης Εκπαίδευσης.
 • Καθώς οι θέσεις εντάσσονται στην ευρύτερη οικογένεια των θέσεων σε Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Διύλισης όπου η απόκτηση εμπειρίας και η μετακίνηση σε πιο σύνθετους ρόλους απαιτεί εκτεταμένα χρονικά διαστήματα εκπαίδευσης και απασχόλησης, οι υποψήφιοι οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.
Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις