Breaking news

Θέσεις πρακτικής άσκησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
A

«Τρέχουν» μέχρι την Τετάρτη 8 Μαΐου 2024, οι αιτήσεις για τη θέση διευθυντή στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Να θυμίσουμε πως η συγκεκριμένη θέση αφορά την DIWI και υπάγεται άμεσα στον Γενικό ή στη Γενική Γραμματέα και υποστηρίζεται από τρία διοικητικά στελέχη που επιβλέπουν το έργο σχεδόν 60 υπαλλήλων και 70 εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών

Τι προσφέρει η θέση

Ο υποψήφιος ή η υποψήφια που θα επιλεγεί θα προσληφθεί στον βαθμό AD 14. Ο βασικός μηνιαίος μισθός στον βαθμό αυτό ανέρχεται επί του παρόντος σε 16.735 ευρώ. Όπως προβλέπει ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης, στον μισθό αυτό, ο οποίος υπόκειται σε ενωσιακό φόρο αλλά απαλλάσσεται από την εθνική φορολογία, μπορούν να προστεθούν ορισμένα επιδόματα.

Τα κύρια καθήκοντα του υποψηφίου ή της υποψήφιας που θα επιλεγεί θα είναι ενδεικτικά:

 • Η διασφάλιση του συνολικού στρατηγικού προσανατολισμού και της διαχείρισης της Διεύθυνσης σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες, τους στρατηγικούς στόχους και το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του ΕΕΣ·
 • Η εκπόνηση σχεδίων ανάπτυξης για τη Γενική Γραμματεία στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Διεύθυνση·
 • Η κατάρτιση και η υλοποίηση των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας και η παρουσίαση στοιχείων σχετικά με την υλοποίησή τους·
 • Η δημιουργία διαύλων χρηστής διακυβέρνησης για την προώθηση και τη διατήρηση της συνεργασίας και των εταιρικών σχέσεων με όλες τις άλλες υπηρεσίες και επιτροπές του ΕΕΣ·
 • Η εποπτεία της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ΤΠ που εγγυώνται την επιχειρησιακή συνέχεια του θεσμικού οργάνου και υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό·
 • Η διασφάλιση ότι τα συστήματα και οι υπηρεσίες ΤΠ του ΕΕΣ, καθώς και οι πολιτικές αρχειοθέτησης συμφωνούν με τους ισχύοντες κανόνες·
 • Η κατανομή του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης στις διάφορες δραστηριότητές της και η ανάληψη του ρόλου του δευτερεύοντος διατάκτη αναφορικά με τις σχετικές δαπάνες, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ιδίως δε αυτούς που αφορούν τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων·
 • Η προώθηση της καινοτομίας, η ενθάρρυνση του πειραματισμού και η καθοδήγηση ως προς τη χρήση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων για την εκτέλεση ελεγκτικών και μη ελεγκτικών καθηκόντων·
 • Η παρακολούθηση της ποιότητας των συστημάτων εσωτερικών δικλίδων και διαχείρισης της Διεύθυνσης,
 • Η εκπροσώπηση του ΕΕΣ σε διοργανικό επίπεδο σε τομείς που σχετίζονται με το έργο της Διεύθυνσης.

Οι γενικές απαιτήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους:

 • να είναι πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ,
 • να απολαύουν πλήρως των πολιτικών δικαιωμάτων τους,
 • να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους βάσει της σχετικής νομοθεσίας που διέπει τις προσλήψεις, και
 • να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων.

Τα προσόντα

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες πρέπει να έχουν:

 • επίπεδο σπουδών που αντιστοιχεί σε έναν πλήρη κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών, πιστοποιούμενο με πτυχίο, όταν η κανονική διάρκεια των εν λόγω σπουδών είναι τουλάχιστον τέσσερα έτη, ή
 • επίπεδο σπουδών που αντιστοιχεί σε πλήρη κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών πιστοποιούμενο με πτυχίο και κατάλληλη επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους, όταν η κανονική διάρκεια των εν λόγω σπουδών είναι τουλάχιστον τρία έτη (η εν λόγω επαγγελματική πείρα του ενός έτους δεν μπορεί να συνυπολογιστεί στην επαγγελματική πείρα που έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου και απαιτείται κατωτέρω).

Οι γλωσσικές γνώσεις

Δεδομένου ότι τα Αγγλικά και τα Γαλλικά αποτελούν τις γλώσσες εργασίας του ΕΕΣ, απαιτείται καλή γνώση μίας εξ αυτών (η κατανόηση, καθώς και η γραπτή και προφορική έκφραση, πρέπει να είναι επιπέδου τουλάχιστον αντίστοιχου του C1) και ικανοποιητική γνώση της άλλης (τουλάχιστον επιπέδου B2 στις ίδιες κατηγορίες).

Εάν η μητρική γλώσσα του υποψηφίου ή της υποψήφιας είναι τα αγγλικά ή τα γαλλικά, απαιτείται καλή γνώση της άλλης γλώσσας εργασίας (ελάχιστο επίπεδο C1 στην κατανόηση, καθώς και στη γραπτή και προφορική έκφραση).

Για τον προσδιορισμό του επιπέδου των γλωσσικών γνώσεών σας, συμβουλευθείτε τον ιστότοπο: https://europa.eu/europass/el/ common-european-framework-reference. Στο βιογραφικό σας σημείωμα, παρακαλείστε να αναφέρετε τις γλωσσικές σας ικανότητες βάσει του προαναφερόμενου μοντέλου
αξιολόγησης

Η επαγγελματική πείρα

Τουλάχιστον 18ετή επαγγελματική πείρα σε τομέα συναφή με τη θέση. Από τα εν λόγω 18 χρόνια, τουλάχιστον τέσσερα πρέπει να έχουν αποκτηθεί σε θέση στελέχωσης, με καθήκοντα που αφορούσαν τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και τη διαχείριση προϋπολογισμού (4) (είδος θέσης: τουλάχιστον προϊστάμενος ή προϊσταμένη μονάδας ή αντίστοιχο).

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας λήγει στις 8 Μαΐου 2024, στις 12:00 το μεσημέρι (θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να συνταχθούν στα αγγλικά ή στα γαλλικά και να υποβληθούν αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου που επισυνάπτεται στο τέλος της προκήρυξης κενής θέσης (στα αγγλικά ή στα γαλλικά) που έχει αναρτηθεί στη σελίδα με τις «Ευκαιρίες απασχόλησης» του ΕΕΣ (υπό τον τίτλο «Open positions»): https://www.eca.europa.eu/el/ Pages/JobOpportunities.aspx.

Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν απαραιτήτως τα εξής έγγραφα, στα αγγλικά ή στα γαλλικά:

 • συνοδευτική επιστολή (4 σελίδες το πολύ),
 • πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα (7 σελίδες το πολύ), κατά προτίμηση βάσει του υποδείγματος «Europass» (συμβουλευθείτε τον ιστότοπο: http://europa.eu/europass).

Τυχόν αίτηση που θα υποβληθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας ή που δεν θα υποβληθεί μέσω του προαναφερόμενου ηλεκτρονικού εντύπου θα απορριφθεί.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων, στον ακόλουθο ενεργό σύνδεσμο, ΕΔΩ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις