Breaking news

ασθενοφόρο - ΕΚΑΒ
A

Άνοιξε σήμερα η «αυλαία» αιτήσεων για νέες προσλήψεις λοιπού επικουρικού προσωπικού σε νοσοκομεία και υγειονομικές περιφέρειες της χώρας.

Ειδικότερα, στην πλατφόρμα του λοιπού επικουρικού προσωπικού, μπορούν να εγγραφούν από σήμερα, Τετάρτη, όσοι έχουν την ειδικότητα ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων ΕΚΑΒ.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή στους ηλεκτρονικούς καταλόγους του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού λήγει την Τρίτη 2 Ιουλίου και ώρα 12 το μεσημέρι.

Προϋποθέσεις πρόσληψης

Οι υποψήφιοι για εγγραφή στους ηλεκτρονικούς καταλόγους πρέπει:

  • Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ,ΥΕ), να μην έχουν υπερβεί το 67 έτος της ηλικίας τους.
  • Να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής
  • Ενώσεως υπό τους περιορισμούς της παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 2431/1996 (Α’ 175). Για τους ανωτέρω πολίτες απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (άρθρο 9 του ν. 4027/2011), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υ.ΠAI.Θ. Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-3442322 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540 των κατωτέρω επιπέδων τα οποία αντιστοιχίζονται με επίπεδα του Συμβουλίου της Ευρώπης:  Α’ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.). Β’ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού. Γ’ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), μη Διοικητικού Προσωπικού. Δ’ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού. Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Γίνονται, επίσης, δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958, όπως ισχύει.
  • Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων των κλάδων και ειδικοτήτων που επιλέγουν (άρθρο 7 του ν. 3528/2007).
  • Να μην έχουν κώλυμα διορισμού (άρθρο 8 και 9 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει), ούτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά τον χρόνο της πρόσληψης, ήτοι: 1. Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά την παρ. 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής. 2 Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43 του ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά την παρ. 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής. 3. Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. 4. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 5. Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύματος διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία διορισμού με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο απογραφής Ελληνικού Δημοσίου.
  • Να μην κατέχουν άλλη θέση ως επικουρικό προσωπικό ή να μην υπηρετούν ως προσωπικό σε Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.), κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και κατά τον χρόνο πρόσληψης.
  • Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα (τίτλοι σπουδών, άδειες άσκησης επαγγέλματος ή βεβαιώσεις εγγραφής, πιστοποιητικά), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους, εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής. Οι άνδρες κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007). Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση. Οι εν λόγω υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

Σημειώνεται πως η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου ορίζεται υποχρεωτικά ως πρόσθετο προσόν πρόσληψης για όλους τους κλάδους και ειδικότητες των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, καθώς και για τους κλάδους και ειδικότητες κατηγορίας ΔΕ για τις οποίες ρητά ορίζεται ως τέτοιο στο π.δ. 85/2022.

Τα Πλεονεκτήματα της πιο εύκολης στην Ελλάδα Πιστοποίησης Υπολογιστών του GoLearn

  • Μπορείτε να την δώσετε σε όλη την Ελλάδα
  • Μπορείτε να πάρετε τεστ προσομοίωσης
  • Μπορείτε να την πάρετε μέσα σε λίγες ημέρες

Λάβετε το ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ της Πιστοποίησης Υπολογιστών ELIC εύκολα και ευέλικτα  (Μόνο 85 ευρώ)

Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφίων

Μετά από ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στους ηλεκτρονικούς καταλόγους του άρθρου 2 μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, πατώντας εδώ, στην οποία είναι διαθέσιμες οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση της αίτησής τους.

Η είσοδος στην εφαρμογή υποβολής της αίτησης πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών Taxisnet, κατόπιν πιστοποίησης από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) μέσω του κόμβου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε μια μόνο ΥΠΕ και σε μια κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ανάλογα με τα προσόντα που κατέχει (κύρια ή επικουρικά), για έως και πέντε φορείς που λειτουργούν στη γεωγραφική αρμοδιότητα της ΥΠΕ επιλογής του.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης που αφορούν σε προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που κατέχουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Εάν δεν συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία, τότε η αίτηση δεν καταχωρείται και είναι αδύνατο να υποβληθεί. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά και πρόσθετα προσόντα, τα κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι/υποψήφιες με την αίτηση εγγραφής τους, επισυνάπτονται ηλεκτρονικά στην αίτησή τους σε αρχεία μορφής Pdf ή JPEG (φωτογραφία). Η ηλεκτρονική αίτηση, μετά την οριστική καταχώρισή της, παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή, η οποία αναγράφει και τον αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής αίτησης. Οι προϋποθέσεις όλων των δηλούμενων προσόντων από τους υποψηφίους θα πρέπει να συντρέχουν κατά τον χρόνο υποβολής των αιτήσεων, καθώς και κατά τον χρόνο πρόσληψής τους.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις