Breaking news

ΑΣΕΠ
A

Διευκρινίσεις για τον πανελλήνιο, γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου 2023, δίνονται από πήγες του ΑΣΕΠ.

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι αφού εκδοθούν οι νέες προκηρύξεις, οι επιτυχόντες του του Α΄ Σταδίου του διαγωνισμού θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση (Β΄ Στάδιο) δηλώνοντας τις προτιμήσεις τους σε συγκεκριμένους φορείς θέσεις των οποίων προκηρύσσονται καθώς και τα προσόντα, κριτήρια, ιδιότητες που κατέχουν. 

Σημειώνεται ότι, όπως εκτιμάται, θα εκδοθούν τουλάχιστον τρεις προκηρύξεις, οι οποίες θα αντιστοιχούν στον προγραμματισμό και θα αφορούν σχεδόν 5.500 θέσεις.

Ειδικότερα, θα εκδοθεί μία προκήρυξη για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, μία για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και μία για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 

Ποσοστό επιτυχίας 

Οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία βάσης (55 μονάδες για κάθε μάθημα/δοκιμασία και άνω), εμφανίζονται ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα στους Πίνακες Βαθμολογίας όπως αυτοί αναρτήθηκαν από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην αίτησή τους στοιχεία.  

Οι ανωτέρω επιτυχόντες ανήλθαν σε 14.837 (19,3% όσων προσήλθαν σε ένα τουλάχιστον μάθημα).  

Έκδοση αποτελεσμάτων  

Η έκδοση των αποτελεσμάτων εντός δύο μηνών από την έναρξη της διαδικασίας βαθμολόγησης στις 20.3.2023, αποτελεί χρόνο ρεκόρ σε σχέση με τους μέχρι 
σήμερα γραπτούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ εάν ληφθεί υπ’ όψιν ο αριθμός των υποψηφίων που συμμετείχαν. Σε αυτό συνέβαλαν καθοριστικά η σκληρή δουλειά του ανθρώπινου δυναμικού του ΑΣΕΠ, η πολύ καλή και συντονισμένη συνεργασία των διαφορετικών ομάδων εργασίας και βέβαια η τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει ο φορέας στη διεξαγωγή γραπτών διαγωνισμών. Πόσω μάλλον στην περίπτωση του συγκεκριμένου διαγωνισμού ο οποίος περιλάμβανε την καινοτομία ενός τεστ 
δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας -σύμφωνα με τις πρακτικές που ακολουθούνται στο εξωτερικό- σε συνδυασμό με την εξέταση των γενικών γνώσεων 
που πρέπει να έχει ο δημόσιος υπάλληλος του σήμερα.  

Μετά την ολοκλήρωση του Α΄ σταδίου του διαγωνισμού και την ανάρτηση της βαθμολογίας των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ στις 24 Μάϊου 2023, θα 
ακολουθήσει η έκδοση σχετικών προκηρύξεων. Εκτιμάται ότι θα εκδοθούν τουλάχιστον τρεις προκηρύξεις οι οποίες θα αντιστοιχούν στον προγραμματισμό 
προσλήψεων των ετών 2022-2023 (σχεδόν 5.500 θέσεις). Ειδικότερα, θα εκδοθεί μία προκήρυξη για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, μία για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και μία για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό.    

Βρίσκεται σε εξέλιξη στενή συνεργασία του ΑΣΕΠ με το υπουργείο Εσωτερικών και, μέσω αυτού, με  τους φορείς στους οποίους αφορούν οι προσλήψεις, για την 
έκδοση των προαναφερθεισών προκηρύξεων το προσεχές χρονικό διάστημα. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαδοχική έκδοσή τους κατά τους 
προσεχείς μήνες. Προκειμένου να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος και την πολυπλοκότητα αυτών των προκηρύξεων, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές θα 
αντιστοιχούν, ως προς το πλήθος των προκηρυσσόμενων θέσεων, στο σύνολο των επί μέρους προκηρύξεων που συνήθως εκδίδει το ΑΣΕΠ σε διάστημα δύο ετών για 
τις αντίστοιχες κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού
(συνολικά 15 με 17 προκηρύξεις τον χρόνο).    

Σύμφωνα με τον ν. 4765/2021, το φθινόπωρο θα εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ο προγραμματισμός προσλήψεων για το έτος 2024 (άρθρο 5 ν. 
4765/2021). Ο εν λόγω προγραμματισμός θα αποσταλεί στο ΑΣΕΠ προκειμένου να ξεκινήσει η επεξεργασία των νέων προκηρύξεων κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΕΕΠ στα 
πρότυπα αυτών που θα έχουν ήδη εκδοθεί. Στις εν λόγω προκηρύξεις θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο όσοι υποψήφιοι είναι εγγεγραμμένοι στους προσφάτως αναρτημένους πίνακες επιτυχόντων.   

Υποβολή αίτησης στις προκηρύξεις ΑΣΕΠ

Υπενθυμίζεται ότι επιτυχών/επιτυχούσα στον γραπτό διαγωνισμό θεωρείται ο υποψήφιος/α ο οποίος/α πέρασε τη βάση του 55% σε κάθε μάθημα (τεστ 
δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας και τεστ γνώσεω
ν).  Με την έκδοση των προκηρύξεων, οι επιτυχόντες/ούσες του Α΄ Σταδίου του 
διαγωνισμού θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση (Β΄ Στάδιο) δηλώνοντας τις προτιμήσεις τους σε συγκεκριμένους φορείς θέσεις των οποίων προκηρύσσονται 
καθώς και τα προσόντα, κριτήρια, ιδιότητες που κατέχουν. 

Η βαθμολογία τους, σύμφωνα με τον ν. 4765/2021 θα προσαυξηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: α. Κατά 5 μονάδες για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε επιστημονικό πεδίο που αναφέρεται ως αποδεκτό στην προκήρυξη σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών. 

β. Κατά 2 μονάδες για τους κατόχους αυτοτελούς μεταπτυχιακού τίτλου ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης που αναφέρεται ως αποδεκτός στην προκήρυξη.

 γ. Κατά 1 μονάδα για τους κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). 

Οι προσαυξήσεις των περ. α΄, β΄ και γ΄ υπολογίζονται αθροιστικά για τους κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου 
τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
(integrated master). Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών 
τίτλων που αναφέρονται ως αποδεκτοί στην προκήρυξη ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), 
βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων και εάν πρόκειται για μη ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ αυτών, λαμβάνοντας σε 
κάθε περίπτωση το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών. 

δ. Κατά 1 μονάδα για τους κατόχους τίτλου άριστης γνώσης της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας. Η άριστη γνώση δεύτερης 
ξένης γλώσσας από τις ανωτέρω, καθώς και η άριστη γνώση οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παράρτημα γλωσσομάθειας του 
Α.Σ.Ε.Π., βαθμολογείται με μισή (0,5) μονάδα.  Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας που ορίζεται στην προκήρυξη ως απαιτούμενο πρόσθετο προσόν δεν μοριοδοτείται. 

Ποια Πιστοποίηση Αγγλικών μοριοδοτεί στις προκηρύξεις και μπορείτε να την πάρετε άμεσα

Η Πιστοποίηση αγγλικών της golearn την παίρνετε εξ αποστάσεως ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΟΝΟ 2 ΗΜΕΡΕΣ και έχει το χαμηλότερο κόστος στην Ελλάδα - Δίνετε τηλεξέταση από το Υπολογιστή σας και ΣΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Πάρτε την ΕΔΩ και προλάβετε τις ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

ε.   Βάσει   εμπειρίας   ως   εξής: εα) Κατά 1 μονάδα λόγω εμπειρίας 1 τουλάχιστον έτους. 

εβ) Κατά 2 μονάδες λόγω εμπειρίας 2 τουλάχιστον ετών. 
εγ) Κατά 3 μονάδες λόγω εμπειρίας 3 τουλάχιστον ετών. 
εδ) Κατά 4 μονάδες λόγω εμπειρίας 4 τουλάχιστον 
ετών. 
εε) Κατά 5 μονάδες λόγω εμπειρίας 5 τουλάχιστον ετών. 

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα 
ανεξαρτήτως αντικειμένου, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και ως προς τις 
περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της σχετικής άδειας. 

στ. Βάσει εντοπιότητας  

Σε ορισμένους δήμους που αναλυτικά αναφέρονται στις παρ. στ και ζ του άρθρου 12 του ν. 4765/2021 προβλέπεται η προσαύξηση της βαθμολογίας βάσει της 
εντοπιότητας κατά 10 ή 20 μονάδες.  Στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί από το ΑΣΕΠ ο έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών από τους υποψηφίους, θα εκδοθούν τα προσωρινά αποτελέσματα, θα ακολουθήσει η υποβολή και εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων και τέλος η έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων. 
  
Η προοπτική διορισμού κάθε υποψηφίου αποτελεί συνάρτηση της βαθμολογίας που ήδη έχει λάβει στον γραπτό διαγωνισμό, των όποιων προσαυξήσεων δικαιούται 
(βλ. παραπάνω) και της αναλογίας θέσεων/επιτυχόντων υποψηφίων για τον κλάδο ή τις ειδικότητες για τις οποίες έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής, με την προϋπόθεση ότι κατέχει τα απαιτούμενα για κάθε θέση προσόντα.  

Επόμενος  διαγωνισμός ΑΣΕΠ

Σύμφωνα με τον Ν. 4765/2021 ο γραπτός διαγωνισμός διεξάγεται κάθε δύο χρόνια.  Επομένως, ο επόμενος γραπτός διαγωνισμός εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί το 2025.  

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις