CLOSE

Breaking news

Αεροδρόμια
A

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις στην προκήρυξη 1ΓΒ/2023 του ΑΣΕΠ η οποία προβλέπει την κάλυψη 141 θέσεων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), αποκλειστικά από τους επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. 

Η προκήρυξη απευθύνεται σε διοικητικό - οικονομικό προσωπικό, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, μηχανικούς - αγρονόμους τοπογράφους, πολιτικούς μηχανικούς, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, ηλεκτρονικούς και υπεύθυνους πληροφοριών πτήσεων.

Για να έχουν πιθανότητα διορισμού, οι υποψήφιοι που βρίσκονται στους πίνακες επιτυχόντων του ΑΣΕΠ, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του ΑΣΕΠ, έως και την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023, επισυνάπτοντας ταυτόχρονα και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύουν τα προσόντα τους. 

Ποιοι όμως θα κριθούν διοριστέοι;

Όπως έχει γράψει και σε παλαιότερα ρεπορτάζ το proson.gr, οι επιτυχόντες υποψήφιοι του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού κατατάσσονται σε πίνακες, ανά κλάδο και ειδικότητα, βάσει της συνολικής βαθμολογίας που συγκέντρωσαν στον διαγωνισμό. Διοριστέοι στις προκηρύξεις του β' σταδίου θα κρίνονται όσοι προηγούνται των υπόλοιπων υποψηφίων σε βαθμολογία και μόρια. 

Εκτός όμως της βαθμολογίας, που πέτυχαν οι υποψήφιοι στον διαγωνισμό, υπάρχουν έξι κριτήρια τα οποία δίνουν έως +34,50 έξτρα μόρια και αυξάνουν την πιθανότητα διορισμού.

Ορισμένα από αυτά είναι δύσκολο να τα αποκτήσουν άμεσα όσοι δεν τα κατέχουν (βλ. διδακτορικό), αλλά υπάρχουν και κάποια που οι υποψήφιοι σίγουρα προλαβαίνουν να αποκτήσουν μέχρι την έκδοση των προκηρύξεων (βλ. αγγλικά).

Τα κριτήρια που δίνουν έως +34,5 μόρια

Η προοπτική διορισμού κάθε υποψηφίου αποτελεί συνάρτηση της βαθμολογίας που ήδη έχει λάβει στον γραπτό διαγωνισμό, των όποιων προσαυξήσεων δικαιούται και της αναλογίας θέσεων/επιτυχόντων υποψηφίων για την κλαδοειδικότητα ή τις κλαδοειδικότητες για τις οποίες έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής, με την προϋπόθεση ότι κατέχει τα απαιτούμενα για κάθε θέση προσόντα. 

Η βαθμολογία των υποψηφίων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του proson.gr, θα προσαυξηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

Προσόντα / Κριτήρια Μόρια
Διδακτορικό δίπλωμα σε επιστημονικό πεδίο που αναφέρεται ως αποδεκτό στην προκήρυξη σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών. 5
Αυτοτελής Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης αποδεκτός από την προκήρυξη για κάθε κλάδο/ειδικότητα. 2
Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). 1
Άριστη γνώση της αγγλικής (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ), γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας 1
Η άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας από τις ανωτέρω, καθώς και η άριστη γνώση οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παράρτημα γλωσσομάθειας του Α.Σ.Ε.Π.. 0,5
Εμπειρία έως και 5 έτη 1 μονάδα ανά έτος
Εντοπιόητα για τους μόνιμους κατοίκους των:
στα) Μικρών νησιωτικών Δήμων.
στβ) Μικρών ηπειρωτικών και μικρών ορεινών Δήμων.
στγ) Μεγάλων και μεσαίων νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
στδ) Μεσαίων ηπειρωτικών Δήμων, καθώς και μεγάλων ηπειρωτικών Δήμων και
Δήμων πρωτευουσών Νομών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, των
Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου,
Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών και Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας, Πέλλας, Κιλκίς και Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -
Θράκης.
στε) Μεσαίων ηπειρωτικών Δήμων, καθώς και μεγάλων ηπειρωτικών Δήμων και
Δήμων πρωτευουσών Νομών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που υπάγονται
στην έννοια των ορεινών Δήμων του άρθρου 2Β του v. 3852/2010.
στστ) Ο.Τ.Α. που εντάσσονται σε σχέδιο αναπτυξιακής μετάβασης στη
μεταλιγνιτική εποχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις υπό την επιφύλαξη της
υποπερ. στδ) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ παρ. Η)
20
Εντοπιόητα για τους μόνιμους κατοίκους των: ζα) Μεγάλων και μεσαίων νησιωτικών Δήμων, εκτός των υπαγομένων στην Περιφέρεια Αττικής με πληθυσμό άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, καθώς και όσων υπάγονται στην υποπερ. στγ) της περ. στ΄ της παρ. 1 ζβ) Μεγάλων ηπειρωτικών Δήμων και Δήμων πρωτευουσών Νομών των Περιφερειών Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου. ζγ) Μεγάλων ηπειρωτικών Δήμων και Δήμων πρωτευουσών Νομών με πληθυσμό έως είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) κατοίκων εκτός των υπαγομένων στην Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και όσων υπάγονται στις υποπερ. στδ) της περ. στ΄ και ζβ) της παρούσας περίπτωσης. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ παρ. Η) 10

Διευκρινίσεις

Οι προσαυξήσεις για τους κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (intergrated master), υπολογίζονται αθροιστικά . Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων που αναφέρονται ως αποδεκτοί στην προκήρυξη ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων και εάν πρόκειται για μη ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ αυτών, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών.

Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας όπου ορίζεται στην προκήρυξη ως απαιτούμενο πρόσθετο προσόν δεν μοριοδοτείται (κωδ. θέσεων 602 έως 616 και 702 έως 721). (Η  ONLINE Πιστοποίηση Αγγλικών goLearn έχει το χαμηλότερο κόστος στην Ελλάδα και είναι η μόνη που προλαβαίνετε να πάρετε ΜΕΣΑ σε 2 ΜΟΝΟ ΗΜΕΡΕΣ από το σπίτι σας).

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία θα ληφθεί υπόψη η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα ανεξαρτήτως αντικειμένου. 

Ποια Πιστοποίηση Αγγλικών μοριοδοτεί στις προκηρύξεις και μπορείτε να την πάρετε άμεσα

Η Πιστοποίηση αγγλικών της golearn την παίρνετε εξ αποστάσεως ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΟΝΟ 2 ΗΜΕΡΕΣ και έχει το χαμηλότερο κόστος στην Ελλάδα - Δίνετε τηλεξέταση από το Υπολογιστή σας και ΣΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Πάρτε την ΕΔΩ και προλάβετε τις ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

Πώς θα κάνετε αίτηση στις προκηρύξεις - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΕΠ - Τα αναλαμβάνει για εσάς το Proson.gr

Για να μπορέσετε να κάνετε αίτηση στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ θα πρέπει αρχικά να δημιουργήσετε το μητρώο σας ή και να το επικαιροποιήσετε. Αφού ολοκληρώσετε το Μητρώο σας, θα πρέπει να προχωρήσετε στην ηλεκτρονική αίτηση. 

Προσοχή! Πριν προχωρήσετε στην ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να έχετε «τσεκάρει» ότι διαθέτετε όλα τα απαραίτητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα που ζητάει η εκάστοτε προκήρυξη, 

Εάν η διαδικασία αυτή σας φαίνεται χρονοβόρα ή έχετε άγχος μην κάνετε κάποιο λάθος, μπορείτε να απευθυνθείτε στο proson.gr για να διεκπεραιώσει την αίτηση σας.

Το μεγαλύτερο εργασιακό site στην Ελλάδα, το proson.gr αναλαμβάνει για εσάς να σας φτιάξει το ΜΗΤΡΩΟ στο ΑΣΕΠ και να κάνει την ΑΙΤΗΣΗ σας.

Κάντε ΕΔΩ τις αιτήσεις σας έγκυρα και έγκαιρα μέσω του PROSON.GR

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις