Breaking news

ΙΝΤΙΜΕ
A

Αναρτήθηκε το πρόγραμμα των υγειονομικών εξετάσεων και των ψυχομετρικών διαδικασιών, στις οποίες θα υποβληθούν οι υποψήφιοι κατηγορίας ΤΕ της προκήρυξης 1ΔΑ/2023 του ΑΣΕΠ, για να πληρωθούν 70 θέσεις μόνιμου προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 1ΔΑ/2023, για την πλήρωση 70 θέσεων, του κλάδου ΤΕ, στο νέο Σώμα της Δικαστικής Αστυνομίας. 

Σε σχετική ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού του υπουργείου Δικαιοσύνης αναφέρονται εκτενώς οι γενικές οδηγίες για τις εξετάσεις.

Ειδικότερα, οι γενικότερες οδηγίες είναι οι εξής: 

 1. Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις, καθώς και σε αθλητικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες, προκειμένου να ερευνηθούν κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου και φυσική ικανότητα και καταλληλότητα.
 2. Οι υγειονομικές εξετάσεις και οι αθλητικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες διενεργούνται κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 5 του π.δ. 4/1995 (Α΄ 1) από τις προβλεπόμενες επιτροπές.
 3. Οι υγειονομικές εξετάσεις και οι αθλητικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες είναι ενιαίες και κοινές για τους υποψηφίους και των δύο φύλων.
 4. Αιτήματα υποψηφίων για αναβολή της εξέτασης ή δοκιμασίας τους δε γίνονται δεκτά παρά μόνο για μία φορά για κάθε υποψήφιο/α και εφόσον αποδεικνύεται ανωτέρα βία, και η νέα ημέρα εξέτασης ή δοκιμασίας τους καθορίζεται εντός του συνολικού χρονοδιαγράμματος της αντίστοιχης εξέτασης ή δοκιμασίας και σε κάθε περίπτωση σε χρόνο που δεν υπερβαίνει συνολικά τον χρόνο των εξετάσεων και δοκιμασιών.
 5. Οι υποψήφιοι, κατά τη διαδικασία των υγειονομικών εξετάσεων και των αθλητικών και ψυχομετρικών δοκιμασιών, οφείλουν να φέρουν μαζί τους οπωσδήποτε κάθε ημέρα εξέτασης, το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας και βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. Σε αντίθετη περίπτωση, οι αρμόδιες Επιτροπές έχουν δικαίωμα να μη δεχθούν τους υποψηφίους για εξέταση.
 6. Οι υποψήφιοι, που κρίνονται μη ικανοί από τις ανωτέρω δοκιμασίες ή δεν μετείχαν σε όλες ή κάποιες από αυτές, αποκλείονται της διαδικασίας και καταχωρίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού σε πίνακα αποκλειομένων, ο οποίος αναρτάται στους διαδικτυακούς τόπους του ΑΣΕΠ και του υπουργείου Δικαιοσύνης, προς ενημέρωσή τους και χωρίς τη δημοσιοποίηση προσωπικών τους δεδομένων. Ένσταση σχετικά με τις υγειονομικές, αθλητικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες δεν επιτρέπεται, εκτός από τις περιπτώσεις πρόδηλου τυπικού σφάλματος το οποίο κρίνεται από την επιτροπή που διενήργησε την εξέταση.

Υγειονομικές Εξετάσεις

Οι υγειονομικές εξετάσεις προηγούνται των αθλητικών δοκιμασιών. Η υγειονομική εξέταση διενεργείται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας και του Π.Δ. 11/2014 (Α΄ 17), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης για να κριθεί η καταλληλότητά τους, φέροντας υποχρεωτικά μαζί τους το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης, συμπληρωμένο με όλες τις ιατρικές ειδικότητες προκειμένου να
κριθεί σε πρώτο και τελευταίο βαθμό η ικανότητα ή μη αυτών από υγειονομικής πλευράς.

Οι εξετάσεις – γνωματεύσεις μπορούν να διενεργηθούν σε νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή από ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό, με την προϋπόθεση να είναι ευκρινείς η ημερομηνία, η υπογραφή και η σφραγίδα του ιατρού.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος δε θα προσκομίσει στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης συμπληρωμένο με όλες τις ιατρικές ειδικότητες από όλα τα ιατρικά τμήματα που αναφέρονται σ’ αυτό, δε γίνεται δεκτός για εξέταση.

Η παραπάνω Επιτροπή εξετάζει, επίσης, αν συντρέχει λόγος αποκλεισμού υποψηφίου που φέρει δερματοστιξία, η οποία δεν πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ (Γενικά προσόντα διορισμού) της 1ΔΑ/2023 προκήρυξης του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Αθλητικές Δοκιμασίες

Όσοι υποψήφιοι κρίνονται ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις, παραπέμπονται στη συνέχεια στις αθλητικές επιτροπές για τον έλεγχο της αθλητικής τους επίδοσης στα εξής αγωνίσματα:

 1. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια).
 2. Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μία προσπάθεια).
 3. Άλμα εις ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).
 4. Άλμα εις μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
 5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ, ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, αποκλείονται των περαιτέρω δοκιμασιών.

Σε περίπτωση που ένας υποψήφιος, κατά την εξέτασή του σε κάποιο εκ των αγωνισμάτων της αθλητικής δοκιμασίας, τραυματισθεί και δεν μπορεί να ολοκληρώσει αυτό, οφείλει να παρουσιαστεί και να το δηλώσει ενώπιον του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος τον παραπέμπει στον παριστάμενο υπηρεσιακό γιατρό. Εφόσον η πάθηση – τραυματισμός βεβαιωθεί από τον παριστάμενο υπηρεσιακό γιατρό, η αρμόδια Επιτροπή δύναται να χορηγήσει στον υποψήφιο αναβολή εξέτασης σε άλλο χρόνο, εντός όμως των χρονικών ορίων λειτουργίας της.

Επισημαίνεται ότι, η τυχόν παράταση του χρόνου λειτουργίας των Επιτροπών, σε περίπτωση εμφάνισης ανάγκης κλήσης σε υγειονομικές εξετάσεις, αθλητικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες περισσότερων επιλαχόντων/ουσών, δεν δικαιολογεί τη χορήγηση
αναβολής.

Οι Επιτροπές Αθλητικών Δοκιμασιών, πριν από την έναρξη των αθλητικών δοκιμασιών, προβαίνουν στην αναστημομέτρηση των υποψηφίων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και όσοι υποψήφιοι δεν έχουν το προβλεπόμενο ανάστημα κρίνονται μη ικανοί.

Ψυχομετρικές Δοκιμασίες

Οι υποψήφιοι που κρίνονται ικανοί στις αθλητικές δοκιμασίες παραπέμπονται για ψυχομετρικές δοκιμασίες, οι οποίες διενεργούνται κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 5 του π.δ. 4/1995 (Α΄ 1) από τις εκεί προβλεπόμενες επιτροπές.

Πού θα πρέπει να παρουσιαστούν οι υποψήφιοι 

Οι υποψήφιοι που πρόκειται να εξετασθούν από τις αρμόδιες επιτροπές ενημερώνονται με δική τους ευθύνη για τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων και για το πρόγραμμα εξέτασης από τις ιστοσελίδες του υπουργείου Δικαιοσύνης  και της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 της ενότητας Δ.3.1 του Κεφαλαίου Δ3 «Γενικές Οδηγίες» της 1ΔΑ/2023 προκήρυξης του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Οι υποψήφιοι που θα εξεταστούν από την Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, θα παρουσιαστούν την ημέρα που ορίζεται ημερολογιακά στο συνημμένο Πρόγραμμα, στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, Πειραιώς 153, Πετράλωνα στις 8 το πρωί.

Οι υποψήφιοι που θα κριθούν ικανοί από την Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης θα παρουσιαστούν στις Επιτροπές Αθλητικής Δοκιμασίας την ημέρα που ορίζεται ημερολογιακά στο συνημμένο Πρόγραμμα, στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Λεωφόρο
Ευελπίδων (Βάρης – Κορωπίου) Βάρη
, στις το πρωί.

Οι υποψήφιοι που θα κριθούν ικανοί από τις Επιτροπές Αθλητικής Δοκιμασίας θα παρουσιαστούν στις Επιτροπές Ψυχομετρικών Δοκιμασιών για τεστ γνωστικών ικανοτήτων/ προσωπικότητας (πρώτη ημέρα) και προφορική συνέντευξη (δεύτερη ημέρα)
τις ημέρες που ορίζονται ημερολογιακά στο συνημμένο Πρόγραμμα στην Αστυνομική Ακαδημία, Λ. Θρακομακεδόνων 101 - Αχαρνές, στις το πρωί.

Οι δοκιμασίες-εξετάσεις περιλαμβάνουν υγειονομικές εξετάσεις [μια ημέρα], αθλητικές δοκιμασίες [μία ημέρα] και ψυχομετρικές δοκιμασίες [δύο ημέρες]. Για τις ως άνω εξετάσεις - δοκιμασίες έχουν συγκροτηθεί αντίστοιχες Επιτροπές, μία Υγειονομική, τέσσερις Ψυχομετρικές και τέσσερις Αθλητικές, στις οποίες κατανέμονται οι υποψήφιοι, σε οκτώ υποομάδες, για να εξεταστούν σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα.

Οι δοκιμασίες-εξετάσεις είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψήφιους.

Η Υγειονομική Επιτροπή, η οποία θα συνεδριάσει συνολικά για δύο ημέρες, θα εξετάσει το σύνολο των υποψηφίων σε ίσο αριθμό ανά ημέρα. Σε περίπτωση που κριθούν ικανοί από αυτή (Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης), θα παρουσιασθούν τη δεύτερη ημέρα ενώπιον των Επιτροπών Αθλητικής Δοκιμασίας. Οι τελευταίες (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄) θα εξετάσουν μία  υποομάδα ανά ημέρα.

Σε περίπτωση που κριθούν ικανοί από αυτές (Επιτροπές Αθλητικής Δοκιμασίας), θα παρουσιασθούν την τρίτη και τέταρτη ημέρα ενώπιον των αντίστοιχων Επιτροπών Ψυχομετρικών Δοκιμασιών (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄), οι οποίες θα εξετάσουν τους υποψηφίους σε δύο  ημέρες (την πρώτη μέρα σε τεστ γνωστικών ικανοτήτων/προσωπικότητας και τη δεύτερη μέρα σε προφορική συνέντευξη), σύμφωνα με τα συνημμένα προγράμματα.

Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος θα απασχολείται κατά κανόνα τέσσερις μέρες για την ολοκλήρωση των εξετάσεων-δοκιμασιών από τις αρμόδιες Επιτροπές.

Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι, κατά τις ψυχομετρικές δοκιμασίες, οφείλουν να φέρουν γραφική ύλη, ήτοι δύο λευκές σελίδες Α4, μπλε στυλό, μολύβι, γομολάστιχα και ξύστρα, ενώ η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι προαιρετική.

Για την αθλητική δοκιμασία συνίσταται κατάλληλη ενδυμασία και υποδήματα της επιλογής τους και να έχουν εκ των προτέρων προετοιμαστεί κατάλληλα προς αποφυγή τραυματισμών. Επιπλέον, να μεριμνήσουν οι ίδιοι για τον εφοδιασμό τους με εμφιαλωμένο
νερό.

Τονίζεται ότι απαγορεύεται ρητά για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων του συνόλου των υποψηφίων και διαφύλαξης των πνευματικών δικαιωμάτων που απορρέουν από την χρήση των ψυχομετρικών τεστ, η ηχογράφηση, η βιντεοσκόπηση ή η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο καταγραφή μέρους ή του συνόλου των εξετάσεων-δοκιμασιών. Παραβίαση των απαγορεύσεων αυτών επισύρει αποβολή του/ ης υποψήφιου/ας από το χώρο διενέργειας των εξετάσεων. Περαιτέρω, ο υποψήφιος κρίνεται μη ικανός, πέραν των λοιπών έννομων συνεπειών.

Σε περίπτωση που υποψήφιος προσέλθει την καθορισθείσα ημέρα, αλλά με καθυστέρηση, στις μεν Αθλητικές και Υγειονομικές Δοκιμασίες, μπορεί να εξετασθεί με την προϋπόθεση ότι δεν έχει τελειώσει η εξέταση των υπολοίπων υποψηφίων, στις δε
Ψυχομετρικές, θα αποκλείεται η συμμετοχή του/ης, εφόσον ήδη έχει αρχίσει η εξέταση των υποψηφίων.

Σε περίπτωση που υποψήφιος, κατά την εξέτασή του/ης σε κάποιο εκ των αγωνισμάτων της αθλητικής δοκιμασίας, τραυματισθεί και δεν μπορεί να ολοκληρώσει την εξέταση, υποχρεούται να παρουσιαστεί και να το δηλώσει ενώπιον του Προέδρου της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών, ο οποίος  θα τον παραπέμψει στον παριστάμενο υπηρεσιακό ιατρό. Εφόσον η πάθηση - τραυματισμός βεβαιωθεί από τον παριστάμενο υπηρεσιακό ιατρό, η αρμόδια Επιτροπή δύναται κατά την κρίση της να χορηγήσει μία μόνο φορά στον υποψήφιο αναβολή εξέτασης σε άλλο χρόνο, εντός όμως των χρονικών ορίων λειτουργίας της, όπως προκύπτει από το πρόγραμμα των εξετάσεων.

Η επανεξέταση των υποψηφίων, στους οποίους η αρμόδια Επιτροπή χορήγησε αναβολή εξέτασης, πραγματοποιείται στο σύνολο των αγωνισμάτων, δηλαδή ακόμη και σε αυτά στα οποία ο υποψήφιος είχε εξετασθεί και ολοκληρώσει με επιτυχία· προ της
υποβολής του αιτήματος αναβολής. Υποψήφιος, ο οποίος αποχώρησε από το εξεταστικό κέντρο μετά την κρίση του ως μη ικανού σε κάποιο αγώνισμα και επανέρχεται για να δηλώσει εκ των υστέρων κώλυμα ή τραυματισμό, δεν δικαιούται αναβολή εξέτασης.

Οι υποψήφιοι που θα αποτύχουν σε μία από τις προβλεπόμενες δοκιμασίες κατά τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων χαρακτηρίζονται μη ικανοί, δεν συνεχίζουν στις υπόλοιπες.

Υποψήφιοι που θα παρουσιαστούν ενώπιον των Επιτροπών εξετάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και θα διακόψουν σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων, χαρακτηρίζονται ως εγκαταλείψαντες και κατ' επέκταση ως μη ικανοί.

Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα για υποψηφίων για την προκήρυξη 1ΔΑ/2023, εδώ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις