Breaking news

ΙΝΤΙΜΕ
A

Δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα υγειονομικών εξετάσεων και ψυχομετρικών δοκιμασίων, στις οποίες θα υποβληθούν οι υποψήφιοι κατηγορίας ΤΕ της προκήρυξης 1ΔΑ/2023 του ΑΣΕΠ, για να πληρωθούν 70 θέσεις μόνιμου προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας.

Σε σχετική ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού του υπουργείου Δικαιοσύνης αναφέρονται εκτενώς οι γενικές οδηγίες για τις εξετάσεις. Ειδικότερα, οι γενικότερες οδηγίες είναι οι εξής: 

 1. Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις, καθώς και σε αθλητικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες, προκειμένου να ερευνηθούν κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου και φυσική ικανότητα και καταλληλότητα.
 2. Οι υγειονομικές εξετάσεις και οι αθλητικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες διενεργούνται κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 5 του π.δ. 4/1995 (Α΄ 1) από τις προβλεπόμενες επιτροπές.
 3. Οι υγειονομικές εξετάσεις και οι αθλητικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες είναι ενιαίες και κοινές για τους υποψηφίους και των δύο φύλων.
 4. Αιτήματα υποψηφίων για αναβολή της εξέτασης ή δοκιμασίας τους δε γίνονται δεκτά παρά μόνο για μία φορά για κάθε υποψήφιο/α και εφόσον αποδεικνύεται ανωτέρα βία και η νέα ημέρα εξέτασης ή δοκιμασίας τους καθορίζεται εντός του συνολικού χρονοδιαγράμματος της αντίστοιχης εξέτασης ή δοκιμασίας και σε κάθε περίπτωση σε χρόνο που δεν υπερβαίνει συνολικά τον χρόνο των εξετάσεων και δοκιμασιών.
 5. Οι υποψήφιοι, κατά τη διαδικασία των υγειονομικών εξετάσεων και των αθλητικών και ψυχομετρικών δοκιμασιών, οφείλουν να φέρουν μαζί τους οπωσδήποτε κάθε ημέρα εξέτασης, το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας και βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. Σε αντίθετη περίπτωση, οι αρμόδιες Επιτροπές έχουν δικαίωμα να μη δεχθούν τους υποψηφίους για εξέταση.
 6. Οι υποψήφιοι, που κρίνονται μη ικανοί από τις ανωτέρω δοκιμασίες ή δεν μετείχαν σε όλες ή κάποιες από αυτές, αποκλείονται της διαδικασίας και καταχωρίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού σε πίνακα αποκλειομένων, ο οποίος αναρτάται στους διαδικτυακούς τόπους του ΑΣΕΠ και του υπουργείου Δικαιοσύνης, προς ενημέρωσή τους και χωρίς τη δημοσιοποίηση προσωπικών τους δεδομένων. Ένσταση σχετικά με τις υγειονομικές, αθλητικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες δεν επιτρέπεται, εκτός από τις περιπτώσεις πρόδηλου τυπικού σφάλματος το οποίο κρίνεται από την επιτροπή που διενήργησε την εξέταση.

Υγειονομικές Εξετάσεις

Οι υγειονομικές εξετάσεις προηγούνται των αθλητικών δοκιμασιών. Η υγειονομική εξέταση διενεργείται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας και του Π.Δ. 11/2014 (Α΄ 17), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης για να κριθεί η καταλληλότητά τους, φέροντας υποχρεωτικά μαζί τους το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης, συμπληρωμένο με όλες τις ιατρικές ειδικότητες προκειμένου να κριθεί σε πρώτο και τελευταίο βαθμό η ικανότητα ή μη αυτών από υγειονομικής πλευράς.

Οι εξετάσεις – γνωματεύσεις μπορούν να διενεργηθούν σε νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή από ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό, με την προϋπόθεση να είναι ευκρινείς η ημερομηνία, η υπογραφή και η σφραγίδα του ιατρού.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος δε θα προσκομίσει στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης συμπληρωμένο με όλες τις ιατρικές ειδικότητες από όλα τα ιατρικά τμήματα που αναφέρονται σ’ αυτό, δε γίνεται δεκτός για εξέταση.

Η παραπάνω Επιτροπή εξετάζει, επίσης, αν συντρέχει λόγος αποκλεισμού υποψηφίου που φέρει δερματοστιξία, η οποία δεν πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ (Γενικά προσόντα διορισμού) της 1ΔΑ/2023 προκήρυξης του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Αθλητικές Δοκιμασίες

Όσοι υποψήφιοι κρίνονται ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις, παραπέμπονται στη συνέχεια στις αθλητικές επιτροπές για τον έλεγχο της αθλητικής τους επίδοσης στα εξής αγωνίσματα:

 1. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια).
 2. Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μία προσπάθεια).
 3. Άλμα εις ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).
 4. Άλμα εις μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
 5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ, ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, αποκλείονται των περαιτέρω δοκιμασιών.

Σε περίπτωση που ένας υποψήφιος, κατά την εξέτασή του σε κάποιο εκ των αγωνισμάτων της αθλητικής δοκιμασίας, τραυματισθεί και δεν μπορεί να ολοκληρώσει αυτό, οφείλει να παρουσιαστεί και να το δηλώσει ενώπιον του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος τον παραπέμπει στον παριστάμενο υπηρεσιακό γιατρό. Εφόσον η πάθηση – τραυματισμός βεβαιωθεί από τον παριστάμενο υπηρεσιακό γιατρό, η αρμόδια Επιτροπή δύναται να χορηγήσει στον υποψήφιο αναβολή εξέτασης σε άλλο χρόνο, εντός όμως των χρονικών ορίων λειτουργίας της.

Επισημαίνεται ότι, η τυχόν παράταση του χρόνου λειτουργίας των Επιτροπών, σε περίπτωση εμφάνισης ανάγκης κλήσης σε υγειονομικές εξετάσεις, αθλητικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες περισσότερων επιλαχόντων/ουσών, δεν δικαιολογεί τη χορήγηση
αναβολής.

Οι Επιτροπές Αθλητικών Δοκιμασιών, πριν από την έναρξη των αθλητικών δοκιμασιών, προβαίνουν στην αναστημομέτρηση των υποψηφίων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και όσοι υποψήφιοι δεν έχουν το προβλεπόμενο ανάστημα κρίνονται μη ικανοί.

Ψυχομετρικές Δοκιμασίες

Οι υποψήφιοι που κρίνονται ικανοί στις αθλητικές δοκιμασίες παραπέμπονται για ψυχομετρικές δοκιμασίες, οι οποίες διενεργούνται κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 5 του π.δ. 4/1995 (Α΄ 1) από τις εκεί προβλεπόμενες επιτροπές.

Για το πρόγραμμα και διαδικασία διενέργειας εξετάσεων - δοκιμασιών των υποψηφίων κατηγορίας  ΤΕ πατήστε εδώ
Για το πρόγραμμα των εξετάσεων - δοκιμασιών  πατήστε εδώ
Για το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης υποψηφίου πατήστε εδώ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις