Breaking news

Δικαστική Αστυνομία
A

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε το πρόγραμμα των υγειονομικών εξετάσεων και αθλητικών και ψυχομετρικών εξετάσεων για την πλήρωση 30 οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ της Δικαστικής Αστυνομίας, μέσω της προκήρυξης 1ΔΑ/2023 του ΑΣΕΠ. Επιπλέον το ΑΣΕΠ καλεί υποψηφίους του κλάδου ΠΕ να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται προκειμένου να προχωρήσουν οι προσλήψεις. 

Αναλυτικά:

Υποβολή δικαιολογητικών

Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού του υπουργείου Δικαιοσύνης, καλεί τους υποψήφιους της ΠΕ κατηγορίας που περιλαμβάνονται στον πίνακα στο τέλος του άρθρου του Proson, οι οποίοι προηγούνται στους πίνακες κατάταξης με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να υποβάλουν ηλεκτρονικώς, στο email: [email protected]τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σε μη επεξεργάσιμη μορφή, τα οποία προβλέπονται στο Κεφάλαιο Ε΄ της οικείας προκήρυξης.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από:

  1. Την Αίτηση Υποβολής Δικαιολογητικών (Παράρτημα Γ΄, σελ. 95 της προκήρυξης), συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής και στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά όλα τα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο υποψήφιος και
  2. Την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης υπογεγραμμένη, στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός μητρώου της αίτησης που έλαβε κατά την ηλεκτρονική της υποβολή.

Για την απόδειξη της εμπειρίας, οι υποψήφιοι προσκομίζουν, πέραν των αναφερομένων στην οικεία προκήρυξη (Κεφ. Ε3, σελ. 49-52) και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο (συνημμένο υπόδειγμα).

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την 17η Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και λήγει την 18η  Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη.

Επισημαίνεται ότι, υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους αναρτημένους πίνακες, εάν δεν αποστείλουν στην Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού τα ανωτέρω δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία. Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική σύσταση του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Πρόσκληση σε υγειονομικές, αθλητικές και ψυχομετρικές εξετάσεις

Υπενθυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις, καθώς και σε αθλητικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες, προκειμένου να ερευνηθούν κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου και φυσική ικανότητα και καταλληλότητα. Οι υγειονομικές εξετάσεις και οι αθλητικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες είναι ενιαίες και κοινές για τους υποψηφίους και των δύο φύλων.

Οι υποψήφιοι, κατά τη διαδικασία των υγειονομικών εξετάσεων και των αθλητικών και ψυχομετρικών δοκιμασιών, οφείλουν να φέρουν μαζί τους οπωσδήποτε κάθε ημέρα εξέτασης, το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας και βεβαίωση ΑΜΚΑ. Σε αντίθετη περίπτωση, οι αρμόδιες Επιτροπές έχουν δικαίωμα να μη δεχθούν τους υποψηφίους για εξέταση.

Ένσταση σχετικά με τις υγειονομικές, αθλητικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες δεν επιτρέπεται, εκτός από τις περιπτώσεις πρόδηλου τυπικού σφάλματος, το οποίο κρίνεται από την επιτροπή που διενήργησε την εξέταση.

Για το πρόγραμμα των εξετάσεων - δοκιμασιών (υποομάδες Α21 Β21 Γ21 Δ21) πατήστε εδώ
Για το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης υποψηφίου πατήστε εδώ

Υγειονομική Εξέταση

Οι υγειονομικές εξετάσεις προηγούνται των αθλητικών δοκιμασιών. Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης για να κριθεί η καταλληλότητά τους, φέροντας υποχρεωτικά μαζί τους το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης, συμπληρωμένο με όλες τις ιατρικές ειδικότητες, προκειμένου να κριθεί σε πρώτο και τελευταίο βαθμό η ικανότητα ή μη αυτών από υγειονομικής πλευράς. Οι εξετάσεις - γνωματεύσεις μπορούν να διενεργηθούν σε νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή από ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό, με την προϋπόθεση να είναι ευκρινείς η ημερομηνία, η υπογραφή και η σφραγίδα του ιατρού.

Υποψήφιος που δε θα προσκομίσει στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης συμπληρωμένο με όλες τις ιατρικές ειδικότητες από όλα τα ιατρικά τμήματα που αναφέρονται σ’ αυτό, δε γίνεται δεκτός για εξέταση.

Αθλητικές Δοκιμασίες

Όσοι υποψήφιοι κρίνονται ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις, παραπέμπονται στη συνέχεια στις αθλητικές επιτροπές για τον έλεγχο της αθλητικής τους επίδοσης στα εξής αγωνίσματα:

  1. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια).
  2. Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μία προσπάθεια).
  3. Άλμα εις ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).
  4. Άλμα εις μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
  5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ, ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

Υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, αποκλείονται των περαιτέρω δοκιμασιών.

Σε περίπτωση που υποψήφιος, κατά την εξέτασή του σε κάποιο εκ των αγωνισμάτων της αθλητικής δοκιμασίας, τραυματισθεί και δεν μπορεί να ολοκληρώσει αυτό, οφείλει να παρουσιαστεί και να το δηλώσει ενώπιον του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος τον παραπέμπει στον παριστάμενο υπηρεσιακό γιατρό. Εφόσον η πάθηση - τραυματισμός βεβαιωθεί από τον παριστάμενο υπηρεσιακό γιατρό, η αρμόδια Επιτροπή δύναται να χορηγήσει στον υποψήφιο αναβολή εξέτασης σε άλλο χρόνο, εντός όμως των χρονικών ορίων λειτουργίας της.

Ψυχομετρικές Δοκιμασίες

Οι υποψήφιοι που κρίνονται ικανοί στις αθλητικές δοκιμασίες παραπέμπονται για ψυχομετρικές δοκιμασίες, οι οποίες διενεργούνται κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 5 του π.δ. 4/1995 (Α΄ 1) από τις εκεί προβλεπόμενες επιτροπές.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις