Breaking news

dypa proson
A

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) προκηρύσσει, σύμφωνα με την αριθ. 3666/89/28.06.2022 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Λειτουργική αναβάθμιση επισκευή και υλοποίηση εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας ΒΝΣ Δ.ΥΠ.Α. Πάτρας», «με ανοιχτή διαδικασία» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας για δημοσίευση, με το σύστημα προσφοράς «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής», συνολικής κατά τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας εκτιμώμενης αξίας 157.500,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΟΑΕΔ.

  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού, στο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ: www.dypa.gov.gr (Προμήθειες - Διαγωνισμοί).
  • Πληροφορίες παρέχονται μέχρι την 25/08/2022, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. (οδός Δ. Γούναρη 2, Τ.Κ. 17456, Άλιμος, 5ος όροφος, τηλ: 210-9989019, 210-9989908) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  • Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 30/08/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 
  • Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06/09/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες οικοδομικών και
ηλεκτρομηχανολογικών έργων και που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, προσκομίζοντας τις δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που περιγράφονται στο
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Β. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό όρους.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Όσον αφορά την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας οικοδομικών και στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.150,00 ευρώ, ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης.

Κωδικός CPV: 45262700-8 (εργασίες μετατροπής κτιρίου).

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.ΥΠ.Α.

Τα έξοδα δημοσίευσης της Προκήρυξης του έργου στον τύπο, βαρύνουν τον οικονομικό φορέα που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.

Για να κατεβάσετε τα τεύχη πατήστε εδώ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις