Breaking news

Ευρωπαϊκός «ΑΣΕΠ»: 125 θέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ - Μέχρι πότε οι αιτήσεις
A

Συνεχίζουν να «τρέχουν» μέχρι και την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, οι 125 προσλήψεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) ή όπως θα μπορούσαμε να πούμε το αντίστοιχο «Ευρωπαϊκό ΑΣΕΠ».

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο με έδρα το Λουξεμβούργο, θα προσλάβει νομικούς υψηλής εξειδίκευσης οι οποίοι πρέπει να είναι ικανοί να μεταφράζουν, συχνά περίπλοκα, νομικά κείμενα στη γλώσσα του διαγωνισμού από δύο τουλάχιστον άλλες γλώσσες. Οι γλωσσομαθείς νομικοί χρησιμοποιούν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τρέχοντα εργαλεία πληροφορικής και μηχανοργάνωσης.

Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν μετάφραση νομικών κειμένων (αποφάσεις του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου, προτάσεις των γενικών εισαγγελέων, γραπτά υπομνήματα των διαδίκων κ.λπ.) στη γλώσσα του διαγωνισμού από δύο τουλάχιστον άλλες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναθεώρηση των ανωτέρω μεταφράσεων, και εργασίες νομικής ανάλυσης σε συνεργασία με τις γραμματείες και τις λοιπές υπηρεσίες του Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, που παρουσιάζει αποκλειστικά το proson.gr, ο επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων ανά «γλώσσα» είναι ο εξής: 

 • Γλωσσομαθείς νομικοί αγγλικής γλώσσας - 30 θέσεις
 • Γλωσσομαθείς νομικοί ισπανικής γλώσσας - 20 θέσεις
 • Γλωσσομαθείς νομικοί λιθουανικής γλώσσας - 15 θέσεις
 • Γλωσσομαθείς νομικοί ολλανδικής γλώσσας - 20 θέσεις
 • Γλωσσομαθείς νομικοί πορτογαλικής γλώσσας - 25 θέσεις
 • Γλωσσομαθείς νομικοί σλοβακικής γλώσσας - 15 θέσεις

Η παρούσα προκήρυξη αφορά έξι διαγωνισμούς. Οι υποψήφιες μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για έναν από τους διαγωνισμούς αυτούς. Οι υποψήφιοι πρέπει να κάνουν την επιλογή τους κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας· μετά την επικύρωση της αίτησής τους δεν θα είναι σε θέση να την τροποποιήσουν.

Για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ,
 2. Να έχουν εκπληρώσει τυχόν υποχρεώσεις τις οποίες υπέχουν βάσει της εθνικής νομοθεσίας περί στρατολογίας,
 3. Να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων.

Ποιες ξένες γλώσσες απαιτούνται

Οι υποψήφιοι θα ακόμα πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον τρεις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι σε έναν από τους παρόντες διαγωνισμούς πρέπει να γνωρίζουν τις ακόλουθες γλώσσες:

 • Γλώσσα 1 (γλώσσα του διαγωνισμού): αγγλικά, ισπανικά, λιθουανικά, ολλανδικά, πορτογαλικά ή σλοβακικά. Απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων: C2 σε κάθε γλωσσική ικανότητα που ζητείται στο έντυπο της αίτησης (ομιλία, γραφή, ανάγνωση και ακρόαση).
 • Γλώσσα 2: γαλλικά. Απαιτούμενο ελάχιστο επίπεδο γνώσης: C1 τουλάχιστον ως προς την ικανότητα ανάγνωσης.
 • Γλώσσα 3: άλλη επίσημη γλώσσα της ΕΕ, διαφορετική από τη γλώσσα 1 και τη γλώσσα 2. Απαιτούμενο ελάχιστο επίπεδο γνώσης: C1 τουλάχιστον ως προς την ικανότητα ανάγνωσης.

Δεν απαιτείται επαγγελματική πείρα

Κατ’ αρχήν, δεν απαιτείται επαγγελματική πείρα. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο του proson, στις περιπτώσεις που οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών ενός υποψήφιου αντιστοιχούν σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τριετούς διάρκειας μόνο (δηλαδή όταν έχει παρακολουθήσει τριετή κύκλο πτυχιακών σπουδών), θα πρέπει επίσης να έχει αποκτήσει στη συνέχεια σχετική επαγγελματική πείρα, τουλάχιστον ενός έτους.

Η πείρα θεωρείται συναφής εάν έχει αποκτηθεί σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς:

 1. Νομική μετάφραση
 2. Σύνταξη νομικών κειμένων
 3. Νομική πείρα που απέκτησε ο υποψήφιος ως αυτοαπασχολούμενος δικηγόρος
 4. Νομική πείρα σε δικηγορική εταιρεία, σε επιχείρηση, σε εθνική διοίκηση, σε διακυβερνητικό ή σε διεθνή οργανισμό, σε ένα από τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς ή άλλους φορείς της ΕΕ, σε μη κυβερνητική οργάνωση ή σε πανεπιστήμιο.

Τα στάδια του διαγωνισμού

Οι παρόντες διαγωνισμοί θα διοργανωθούν με βάση τα ακόλουθα στάδια:

 1. Υποβολή αίτησης 
 2. Δοκιμασίες κατανόησης και μετάφρασης
 3. Έλεγχος επιλεξιμότητας
 4. Καθορισμός της κατάταξης σύμφωνα με την τελική συνολική βαθμολογία
 5. Έλεγχος δικαιολογητικών εγγράφων και κατάρτιση εφεδρικών πινάκων προσλήψεων

Πώς θα κάνετε αίτηση

Για να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν λογαριασμό EPSO. Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν ακόμη λογαριασμό EPSO θα πρέπει να δημιουργήσουν. Μόνο ένας λογαριασμός μπορεί να δημιουργηθεί για όλες τις αιτήσεις των υποψηφίων στην EPSO.

Επικυρώνοντας την αίτηση υποψηφιότητάς τους, οι υποψήφιες  δηλώνουν υπεύθυνα ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα «Όροι συμμετοχής». Μετά την επικύρωση της αίτησής τους, οι υποψήφιοι δεν μπορούν πλέον να κάνουν καμία αλλαγή. Αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να βεβαιωθούν ότι έχουν ολοκληρώσει και επικυρώσει την αίτησή τους εμπρόθεσμα.

Έως τις 14 Δεκεμβρίου 2023 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Λουξεμβούργου, οι υποψήφιοι θα πρέπει να τηλεφορτώσουν, στον λογαριασμό τους EPSO, σαρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων προς υποστήριξη των δηλώσεων που περιλαμβάνονται στο έντυπο της αίτησής τους.

Αναλυτικά η προκήρυξη 

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις