Breaking news

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
A

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αναζητά υποψήφιο για τη θέση του «RFL Flying Officer - Μετακινούμενο Στέλεχος RFL» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για το Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων.

Η περιγραφή της θέσης

Για την επιτυχή υλοποίηση τού έργου του, ο ΕΕΣ προτίθεται να προβεί σε σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη της θέσης ενός Μετακινούμενου Στελέχους RFL (RFL Flying Officer). Η θέση αφορά έμμισθο προσωπικό - εργάζεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, με έδρα την Θεσσαλονίκη και δυνατότητα μετακίνησης ανά την Ελλάδα

Οι κυριότερες αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν:

 • Άμεση παροχή υπηρεσιών αναζήτησης και αποκατάστασης οικογενειακών δεσμών (Restoring Family Links – RFL) σε εξυπηρετούμενους, κυρίως πρόσφυγες και μετανάστες, όπως διεξαγωγή συνεντεύξεων και λήψη αιτημάτων αναζήτησης, παροχή 3’ τηλεφωνημάτων, διασφάλιση μέσων και τρόπων επικοινωνίας, κ.ά., σύμφωνα με τη στρατηγική και τις εργασιακές διαδικασίες της Διεύθυνσης Αναζητήσεων & RFL
 • Διευκόλυνση των υπηρεσιών RFL με παρουσία στο πεδίο και σε μέρη/δομές, όπου συνήθως δραστηριοποιείται ο ΕΕΣ
 • Συμβολή στην ανάπτυξη και το συντονισμό ομάδας ατόμων αναφοράς/εθελοντών/συνεργατών RFL, την εκπαίδευση και την καθοδήγηση τους, σε συνεργασία με τα στελέχη της Διεύθυνσης Αναζητήσεων & RFL
 • Σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων, όπως εκπαίδευσης, ενημέρωσης και έλξης συνεργατών/εθελοντών
 • Αντιπροσώπευση της Διεύθυνσης Αναζητήσεων & RFL σε συναντήσεις με φορείς και οργανισμούς, πάντα σε συνεργασία με το Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων
 • Παρακολούθηση του μεταναστευτικού/προσφυγικού περιβάλλοντος
 • Εκπόνηση εκθέσεων – συγγραφή αναφορών

Τα απαιτούμενα προσόντα

 • Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών στον τομέα των Πολιτικών, Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Οικονομικών, Νομικών Επιστημών ή άλλο συναφή
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Καλή γνώση/ευχέρεια στη χρήση Η/Υ
 • Η γνώση κάποιας από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: Γαλλικά, Αραβικά, Παστού, Ούρντου, Φάρσι, θεωρείται πρόσθετο προσόν
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον ανθρωπιστικό χώρο και ειδικά στο χώρο του μεταναστευτικού/προσφυγικού αποτελεί πρόσθετο προσόν
 • Ευχέρεια στη διαχείριση του γραπτού λόγου
 • Οργανωτική ικανότητα
 • Εχεμύθεια και διακριτικότητα
 • Ευκολία εργασίας και συνεργασίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον
 • Δίπλωμα και εμπειρία οδήγησης
 • Δυνατότητα για μετακινήσεις 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

 • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (στα ελληνικά και τα αγγλικά)
 • Βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά και τα αγγλικά)
 • Πτυχίο ή Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Πιστοποιητικό/βεβαίωση γλωσσομάθειας
 • Άδεια παραμονής και άδεια εργασίας (όπου απαιτείται)
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου με το οποίο αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που δεν επιτρέπει την ανάληψη των καθηκόντων

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά προαναφέρονται, συμπεριλαμβανομένης και της συνοδευτικής επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία χρειάζεται να αναφέρονται η θέση για την οποία ενδιαφέρεται ο/η υποψήφιος και οι λόγοι της υποψηφιότητας.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας αποστέλλονται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά:

Α. Ταχυδρομικά στα Κεντρικά Γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού: Λυκαβηττού 1, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα, (Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, 6ος Όροφος), Υπόψη ΔιεύθυνσηςΑναζητήσεων/Αποκατάστασης Οικογενειακών Δεσμών - RFL.

Η συνοδευτική επιστολή εκδήλωση ενδιαφέροντος και το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνυποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στην εξωτερική όψη του οποίου να αναγράφονται ευκρινώς:

 • Η λέξη ΑΙΤΗΣΗ
 • Η θέση εργασίας
 • Τα στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλέφωνου)

Β. Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο e-mail: [email protected]

Το ηλεκτρονικό μήνυμα πρέπει:

 • Να έχει θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση του RFL Flying Officer Θεσσαλονίκης
 • Συνημμένα σε αυτό να κατατεθούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σκαναρισμένα σε pdf), συμπεριλαμβανομένης και της επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 • Στο αρχικό-διαβιβαστικό ηλεκτρονικό μήνυμα, να αναφέρονται τα δικαιολογητικά που καταθέτει ο υποψήφιος, το ονοματεπώνυμο του και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Πέμπτη 25 Απριλίου 2024.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση, ΕΔΩ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις