Breaking news

Σπίτι μου
A

Σχετικά υψηλή είναι η ζήτηση για τη χορήγηση χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων σε νέους, μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου», που χορηγεί ευνοϊκά δάνεια, ύψους έως 150.000 ευρώ για την αγορά πρώτης κατοικίας. 

Συνολικά θα χορηγηθούν 5.000 δάνεια και οι ωφελούμενοι υπολογίζονται σε 10.000, λαμβάνοντας υπόψιν ότι πρόκειται για ζευγάρια ή οικογένειες. Το πρόγραμμα αφορά νέους ή νέα ζευγάρια, ηλικίας από 25 ετών έως 39 ετών, που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η «Καθημερινή», μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 14.000 αιτήσεις. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, το ενδιαφέρον που δείχνουν οι νέοι δεν αποκλείεται να φέρει διπλασιασμό στους πόρους του προγράμματος. 

Πρακτικά, όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα «Σπίτι μου», θα πληρώνουν δόση στεγαστικού δανείου που θα είναι πολύ χαμηλότερη από το ενοίκιο που αντιστοιχεί στο σπίτι που επέλεξαν, καθώς το επιτόκιο θα αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο των εμπορικών επιτοκίων και τα 3/4 θα είναι άτοκα, ενώ το επιτόκιο θα είναι μηδενικό για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Επίσης, υπάρχει ανώτατο όριο 200.000 ευρώ στην αξία της κατοικίας που μπορούν να αγοράσουν οι δικαιούχοι, ενώ δεν μπορεί να υπάρχει εγγυητής του δανείου.

Με βάση τις προϋποθέσεις, που έχουν οριστεί, τα σπίτια για τα οποία θα μπορούν να δανειοδοτηθούν οι νέοι, θα πρέπει να μην υπερβαίνουν τα 150 τετραγωνικά μέτρα, με παλαιότητα από 15 ετών και άνω.

Οι νέοι που θέλουν να συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, για να κριθεί η κατ’ αρχήν επιλεξιμότητα τους, σε κάποια από τις τράπεζες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική, η Πειραιώς η Attica Bank, η Παγκρητια οι Συνεταιριστικές Ηπειρου, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Χανίων.

Η διαδικασία

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από σειρά δικαιολογητικών για το καθένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Οι τράπεζες ελέγχουν την πλήρωση των προϋποθέσεων (ηλικιακό όριο, εισόδημα, έλλειψη ακινήτου κατάλληλου προς κατοικία) για κάθε αιτούντα. Εάν αυτές πληρούνται, τότε αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του ενδιαφερομένου με βάση τους εσωτερικούς τους κανονισμούς και αποφασίζουν για την προέγκριση η όχι δανείου και τα κριτήρια πιστοδότησης εντός 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η προέγκριση ισχύει για 60 ημέρες από τη γνωστοποίησή της στον αιτούντα.

Η τράπεζα ενημερώνει τον αιτούντα για την προέγκριση και αυτός εντός της προθεσμίας των 60 ημερών οφείλει να γνωστοποιήσει στην τράπεζα το αιτούμενο ποσό δανείου (που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ), το ακίνητο που προτίθεται να αγοράσει και την τιμή του (που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ σύμφωνα με το συμβόλαιο αγοράς) και να προσκομίσει τα έγγραφα που απαιτούνται ώστε η τράπεζα να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η οικονομική προέγκριση παύει να ισχύει. Εάν προσκομιστούν εμπρόθεσμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τότε σε συνέχεια επικοινωνίας της τράπεζας με την ΕΑΤ, η ΕΑΤ δεσμεύει το ποσό του αιτούμενου δανείου μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία τελικής έγκρισης ή εν μέρει έγκρισης ή απόρριψης του δανείου από την τράπεζα και εντάσσει την συγκεκριμένη αίτηση στο Πρόγραμμα.

Στη συνέχεια η τράπεζα διενεργεί νομικό και τεχνικό έλεγχο επί του ακινήτου και γνωστοποιεί τα αποτελέσματα στην ΕΑΤ. Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς το ακίνητο για τη λήψη δανείου, υποβάλλει στην ΕΑΤ τη σχετική δανειακή σύμβαση. Η ΕΑΤ ελέγχει τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και εγκρίνει τη σύμβαση εκτός και:

  1. ο υποψήφιος δανειολήπτης έχει αιτηθεί δάνειο ή έχει καταρτίσει σύμβαση με άλλη τράπεζα στο πλαίσιο του Προγράμματος ή
  2. το ποσό που αναγράφεται στη σύμβαση υπερβαίνει το ποσό που είχε δεσμευθεί ή το 90% του συμβολαίου αγοράς ή
  3. τα καταχωρημένα στοιχεία είναι λανθασμένα.

Η υπογραφή σύμβασης με τον τελικό αποδέκτη, η εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης επί του ακινήτου που θα διασφαλίζει το δάνειο και η εκταμίευση του συνολικού ποσού της σύμβασης πραγματοποιείται εντός 6 μηνών από την έγκριση της ΕΑΤ. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 2 μήνες αν ηαίτηση για εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης έχει υποβληθεί εντός του εξαμήνου. Εάν οι προθεσμίες αυτές δεν τηρηθούν με υπαιτιότητα του αιτούντος, η αίτηση απορρίπτεται.

Τα επιτόκια

Το πρόγραμμα χορήγησης στεγαστικών δανείων εντάσσεται στην στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης «Σπίτι μου», που θεσπίστηκε με το νόμο 5006/2022. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, Alpha, Eurobank, Attica Bank, Παγκρήτια, καθώς και οι Συνεταιριστικές Τράπεζες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Καρδίτσας και Χανίων, οι οποίες ανακοίνωσαν τα αρχικά επιτόκια χορήγησης των επιδοτούμενων δανείων ως εξής:

- Σταθερό επιτόκιο Κυμαινόμενο επιτόκιο Περιθώριο
Alpha Bank - Euribor 3M 2,20%
Eurobank - Euribor 3M 1%-4%
Εθνική - Euribor 3M 2%-2,5%
Τράπεζα Πειραιώς - Euribor 1M 2,50%
Παγκρήτια - Euribor 3M 1,5%-2%
Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου - Euribor 3M 2%-3,5%
Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας - Euribor 1M 2%-4%
Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας 5%   -
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων   Euribor 3M 1,5%-4,9%
 Attica Bank - Euribor 3M 2,9%-4%

Παραδείγματα

Ενδεικτικά, για δάνειο ύψους 100.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής 30 χρόνια και επιτόκιο 5,8 % (Euribor τριμήνου συν 2,8 % που είναι ένα μέσο περιθώριο το οποίο χρεώνουν οι τράπεζες), η μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 587,52 ευρώ. Με την επιδότηση του προγράμματος η δόση μειώνεται στα 342,87 ευρώ, που σημαίνει ότι το όφελος του δανειολήπτη είναι 244,65 ευρώ το μήνα ή 2.935 ευρώ το χρόνο. Αν ο δανειολήπτης είναι πολύτεκνος ή τρίτεκνος δόση τότε το δάνειο είναι άτοκο και η δόση περιορίζεται στα 277,78 ευρώ, δηλαδή το όφελος είναι 309,74 ευρώ το μήνα ή 3.716,88 ευρώ το χρόνο.

Παράδειγμα 1: δάνειο 100.000 €, διάρκεια αποπληρωμής 30 χρόνια

- Εμπορικό δάνειο Πρόγραμμα «Σπίτι μου» Πρόγραμμα «Σπίτι μου» (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι)
Ύψος δανείου 100.000 100.000 100.000
Διάρκεια (μήνες) 360 360 360
Euribor 3μήνου 3,01% 3,01% 3,01%
Spread επιτοκίου 2,80% 2,80% 2,80%
Τελικό επιτόκιο 5,81% 1,45% 0%
Δόση δανείου 587,52 € 342,87 € 277,78 €
Μηνιαία Εξοικονόμηση - 244,65 € 309,74 €

Για το ίδιο δάνειο με διάρκεια αποπληρωμής 20 χρόνια η μηνιαία δόση είναι 705,63 ευρώ και περιορίζεται αντίστοιχα με το πρόγραμμα στα 480,39 ευρώ (όφελος 225,24 ευρώ ή 2.702 ευρώ το χρόνο. Για τρίτεκνους – πολύτεκνους η δόση μειώνεται στα 416,67 ευρώ (όφελος 288,96 ευρώ ή 3.467,52 ευρώ το χρόνο).

Παράδειγμα 2: δάνειο 100.000 €, διάρκεια αποπληρωμής 20 χρόνια

- Εμπορικό δάνειο Πρόγραμμα «Σπίτι μου» Πρόγραμμα «Σπίτι μου» (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι)
Ύψος δανείου 100.000 100.000 100.000
Διάρκεια (μήνες) 240 240 240
Euribor 3μήνου 3,01% 3,01% 3,01%
Spread επιτοκίου 2,80% 2,80% 2,80%
Τελικό επιτόκιο 5,81% 1,45% 0%
Δόση δανείου 705,63 € 480,39 € 416,67 €
Μηνιαία Εξοικονόμηση - 225,24 € 288,96 €

Τα επιλέξιμα ακίνητα

Τα επιλέξιμα ακίνητα είναι κατοικίες εμπορικής αξίας (δηλαδή της αξίας που θα αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς) έως 200.000 ευρώ, εμβαδού έως 150 τ.μ. και παλαιότητας τουλάχιστον 15 ετών, εντός οικιστικής περιοχής. Το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ και η διάρκεια τα 30 έτη ενώ μπορεί να καλύπτει έως και το 90 % της αξίας του ακινήτου.

Τα όρια των δανείων και της εμπορικής αξίας των κατοικιών καθορίστηκαν με κοινωνικά κριτήρια και λαμβάνοντας υπόψη τις αξίες των ακινήτων στην αγορά, προκειμένου να διασφαλίζεται η ύπαρξη διαθέσιμων ακινήτων προς πώληση με τα χαρακτηριστικά αυτά. Επισημαίνεται σχετικά ότι πρόσφατη έρευνα από δίκτυο μεσιτικών γραφείων πιστοποίησε την ύπαρξη πληθώρας διαθέσιμων σπιτιών εμβαδού 75-150 τ.μ. και αξίας έως 200.000 ευρώ τόσο στο κέντρο όσο και στα προάστια. Επιπλέον με βάση τις αντικειμενικές αξίες (οι οποίες αφορούν νεόδμητα ακίνητα ενώ το πρόγραμμα των στεγαστικών δανείων αφορά ακίνητα 15ετίας, οι αξίες των οποίων είναι προφανώς χαμηλότερες σε σχέση με τα νεόδμητα) προκύπτει ότι σε δεκάδες περιοχές (ενδεικτικά: Αγία Παρασκευή, Μαρούσι, Πεύκη, 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης- Τούμπα, κ.α.) οι 200.000 ευρώ αντιστοιχούν σε σπίτια εμβαδού 90-150 τ.μ.

Διαβάστε αναλυτικά την ΚΥΑ, εδώ

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις