CLOSE

Breaking news

ΙΝΤΙΜΕ
A

Δικαίωμα να διαγράψουν ή να «κουρέψουν» τα πρόστιμα που τούς έχουν επιβληθεί έχουν φορολογούμενοι και επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι από το 2013, που ξεκίνησε να λειτουργεί η Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έχουν υποβληθεί πάνω από 85.000 ενδικοφανείς προσφυγές, από τις οποίες εκδικάστηκαν οι 80.500 υποθέσεις.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της υπόθεσης στην αρμόδια φορολογική αρχή. Αν δεν εκδοθεί απόφαση και δεν ενημερωθεί σχετικά ο υπόχρεος ή δεν επιδοθεί η απόφαση, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας.

Από την 1η Φεβρουαρίου 2023 η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Η υποχρέωση υποβολής αποκλειστικά, μέσω διαδικτύου, της ενδικοφανούς προσφυγής δεν ισχύει για τους φορολογούμενους κατοίκους εξωτερικού, στους οποίους παρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα χειρόγραφης υποβολής. Σε περίπτωση που υφίσταται αποδεδειγμένη αδυναμία ψηφιακής υποβολής, είναι δυνατή η χειρόγραφη υποβολή στην αρμόδια φορολογική αρχή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν κατά την υποβολή της προσφυγής

 • τα ακριβή στοιχεία του υποχρέου,
 • την προσβαλλόμενη πράξη,
 • τους λόγους, τους ισχυρισμούς και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του,
 • τη διεύθυνση στην οποία θα πραγματοποιούνται οι κοινοποιήσεις των αποφάσεων, των πράξεων και των λοιπών εγγράφων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα εν γένει στοιχεία επικοινωνίας του υπόχρεου.

Σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων επικοινωνίας που επήλθε μετά από την υποβολή του αιτήματος της ενδικοφανούς προσφυγής, ο υπόχρεος οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως αυτά στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, διαφορετικά οι κοινοποιήσεις γίνονται νομίμως βάσει των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων.

Ποιοι μπορούν να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή

Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται από τον υπόχρεο και εν γένει από κάθε πρόσωπο, καθώς και από όλα τα ευθυνόμενα φυσικά πρόσωπα για την καταβολή του φόρου εκ μέρους του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας

Ειδικότερα, η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται:

 • για σχολάζουσα κληρονομιά από τον κηδεμόνα,
 • για επιδικία από τον προσωρινό διαχειριστή,
 • για μεσεγγύηση από τον μεσεγγυούχο,
 • για πτωχεύσαντα από τον σύνδικο,
 • για ανήλικο από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή τον επίτροπο και επί πλειόνων από τον έναν από αυτούς,
 • για πρόσωπο που τελεί σε δικαστική συμπαράσταση από τον δικαστικό συμπαραστάτη,
 • για θανόντα φορολογούμενο από τους κληρονόμους του,
 • για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες σε εκκαθάριση από τους εκκαθαριστές.

Για τις όλες τις ως άνω περιπτώσεις, υποχρεωτικώς με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής συνυποβάλλονται και τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτουν οι παραπάνω ιδιότητες.

Διαγραφή ή «κούρεμα» προστίμων για τρεις στις δέκα προσφυγές

Περισσότεροι από τρεις στους 10 φορολογούμενους που προσέφυγαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ στο πρώτο επτάμηνο του έτους, πέτυχαν διαγραφή ή «κούρεμα» έξτρα φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων που είχαν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση πέτυχαν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά της ΑΑΔΕ το 31,2% των φορολογούμενων και των επιχειρήσεων που προσέφυγαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών το διάστημα Ιανουαρίου -Ιουλίου  δικαιώθηκαν. Οι ενδικοφανείς προσφυγές υποβάλλονται για την επανεξέταση των πράξεων της φορολογικής διοίκησης στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας.

Στόχος είναι η επίλυση των φορολογικών διαφορών σε σύντομες προθεσμίες, ώστε να επιτυγχάνεται η συντομότερη είσπραξη δημοσίων εσόδων και η αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων από υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης.  

Η νομοθεσία ορίζει ότι είναι υποχρεωτικό πριν οι υποθέσεις φθάσουν στα δικαστήρια να «περάσουν» πρώτα από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

Συγκεκριμένα 1.866 φορολογούμενοι αποφάσισαν να προσφύγουν στα δικαστήρια προκειμένου να διεκδικήσουν το δίκιο τους.

Από τις 4.813 προσφυγές που παραπέμφθηκαν στη ΔΕΔ μέχρι τα τέλη Ιουλίου εξετάστηκαν οι 4.444. Από αυτές:

 • 1.390 φορολογούμενοι δικαιώθηκαν
 • 2.782 προσφυγές απορρίφθηκαν
 • 21 φορολογούμενοι παραιτήθηκαν
 • Σε 251 εξέπνευσε η προθεσμία για την εξέτασή τους (τέσσερις μήνες την υποβολή της προσφυγής).
Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις