Breaking news

EKPA
A

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών χορηγεί 16 νέες υποτροφίες, σε άπορους σπουδαστές «Δημοτικής, Μέσης, Επαγγελματικής και Ανώτατης Εκπαίδευσης», καταγόμενους εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής, από το Συρράκο Ιωαννίνων, από τα έσοδα της Κληρονομίας Σπυρίδωνoς Μπαλτατζή.

Αναλυτικότερα οι υποτροφίες θα χορηγηθούν:

  • Έξι (6) σε μαθητές Δημοτικής Εκπαίδευσης, μηνιαίο ποσό υποτροφίας πενήντα Ευρώ (€ 50,00)
  • Έξι (6) σε μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης, μηνιαίο ποσό υποτροφίας ενενήντα Ευρώ (€ 90,00)
  • Δύο (2) σε σπουδαστές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, μηνιαίο ποσό υποτροφίας διακόσια Ευρώ (€ 200,00) και
  • Δύο (2) σε φοιτητές ΑΕΙ (Πανεπιστημιακού τομέα), μηνιαίο ποσό υποτροφίας διακόσια Ευρώ (€ 200,00)

Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται από 1-10-2019 και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της εκπαίδευσής τους κατά Κλάδο, με την προϋπόθεση και τον όρο ότι ο υπότροφος δεν θα χάσει χρόνο σπουδών.

Ακολουθήστε το Proson και στο Twitter για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα του εργασιακού τομέα!

Για τους σπουδαστές των Σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και τους φοιτητές των ΑΕΙ (Πανεπιστημιακού τομέα), για τη συνέχιση της υποτροφίας, ο/η υπότροφος υποχρεούνται κάθε χρόνο να προσκομίζει πιστοποιητικό προόδου από το οποίο να προκύπτει ότι έχει επιτύχει τουλάχιστον τα 4/5 των μαθημάτων, από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ή της Σχολής, διαφορετικά διακόπτεται.

Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα του υποτρόφου ή εάν ο υπότροφος δε λάβει το πτυχίο του μέσα σε ένα έτος από τη λήξη της κανονικής διάρκειας των σπουδών του, υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά της υποτροφίας που έχει λάβει μέχρι τότε.

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί , εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετησίων εσόδων της Κληρονομίας. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρτου υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν μέχρι 7 – 4 - 2023 αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά:

1. Ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30, TK 106 79). (η αίτηση, ανακτάται από την Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.uoa.gr, στο σύνδεσμο Υποτροφίες και Βραβεία (Αίτηση υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές με επιλογή)

2. Μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ. (Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXIS του υποψηφίου και στη συνέχεια τη διαδρομή Νέα αίτηση- Λοιπές Αιτήσεις – Αίτηση Υποτροφίας Προπτυχιακού Φοιτητή)

Τα δικαιολογητικά

1) Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να αποδεικνύεται η καταγωγή από το Συρράκο, η Ελληνική ιθαγένεια ή η Ελληνική καταγωγή και η ηλικία όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξι (36) ετών.

2) Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας φορολογικού έτους 2019 της οικογενείας των υποψηφίων και του υποψηφίου.

3) Πιστοποιητικό σπουδών, ανάλογα με την κατηγορία της Εκπαίδευσης, με βαθμό στο προηγούμενο (2018-19) έτος σπουδών τουλάχιστον «Λ. Καλώς».

Συγκεκριμένα: Οι μαθητές Δημοτικού πιστοποιητικό εγγραφής στο σχολ. έτος 2019-20 και ενδεικτικό στο προηγούμενο σχολ. έτος (2018-19) με βαθμό τουλάχιστον «Λ.Καλώς»

Οι μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου, οι μεν της Α΄ τάξης πιστοποιητικό εγγραφής στο σχολ. έτος 2019-20 και Απολυτήριο Δημοτικού και Γυμνασίου αντίστοιχα, με βαθμό τουλάχιστον «Λ. Καλώς», οι δε των άλλων τάξεων επίσης πιστοποιητικό εγγραφής στο σχολ. έτος 2018-19 και ενδεικτικό με βαθμό στο προηγούμενο σχολ. έτος (2018-19) τουλάχιστον «Λ. Καλώς»

Οι σπουδαστές των Σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και οι φοιτητές των ΑΕΙ (Πανεπιστημιακού τομέα), οι μεν πρωτοετείς Απολυτήριο Λυκείου, με βαθμό τουλάχιστον «Λ.Καλώς», πιστοποιητικό εγγραφής και Ατομικό Δελτίο Επιτυχίας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, οι δε των επομένων ετών πιστοποιητικό εγγραφής και σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και M.O. βαθμολογίας στο προηγούμενο έτος σπουδών (2018-19) τουλάχιστον «Λ.Καλώς». (Σύμφωνα με την από 27-11-2008 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περάσει τα καθορισμένα ή αναλογούντα μαθήματα του περασμένου έτους, εκτός από δύο και να έχουν στα υπόλοιπα Μ.Ο. βαθμολογίας τουλάχιστον «Λ.Καλώς»).

4) Δήλωση του Ν.1599/86 ότι α) δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά ( δηλ. και για τις παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών δηλ. προπτυχιακές σπουδές), β) ότι δεν έχουν χάσει από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία και γ) ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των υποτροφιών ΕΔΩ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις