Breaking news

money
A

Σε ισχύ τέθηκε εκ νέου από τον ΟΠΕΚΑ, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτημα για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού.

Διαδικασία αιτήματος χορήγησης επιδόματος παιδιού

Οι ήδη δικαιούχοι της παροχής στην περίπτωση που δεν έχουν κάνει τη σχετική αίτηση για το τρέχον έτος, μπορούν να στείλουν μέσω αίτησης στην ΗΔΙΚΑ (https://www.idika.gr/) ή μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΟΠΕΚΑ (opeka.gr).

Κρίνεται αναγκαία η συμπλήρωση των καθορισμένων πεδίων με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet του εκάστοτε δυνητικά δικαιούχου.

Το ποσό του επιδόματος, υπολογίζεται ανάλογα με:

  • Tα εξαρτώμενα μέλη που θα δηλωθούν στο Α21 του 2021
  • Tο συνολικό οικογενειακό εισόδημα που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2020

Μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος έτους ή την τροποποιητική αυτής, γίνεται επανυπολογισμός του ποσού του επιδόματος αυτόματα πριν από κάθε πληρωμή βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, χωρίς να κρίνεται αναγκαία η υποβολή εκ νέου αίτησης Α21.

Η αίτηση Α21 γίνεται μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, γεγονός που επιτρέπει ηλεκτρονικές διασταυρώσεις με τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων κι άλλων φορέων και υπηρεσιών, αλλά επιτρέπει και τον έλεγχο της ακρίβειας και της ορθότητας των δηλούμενων στοιχείων και πληροφοριών κατά το στάδιο υποβολής της.

Μόνο κατόπιν της οριστικής και εγκεκριμένης υποβολής της σχετικής αίτησης, δύναται να χορηγηθεί το επίδομα, διότι η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά, δε θεωρείται υποβληθείσα αλλά βρίσκεται σε κατάσταση «μη υποβληθείσας αίτησης» και δε λαμβάνεται ως οριστική.

Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις του ΟΠΕΚΑ

- Οι ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας που καταχωρούνται στην Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (Α21), πρέπει να είναι έγκυροι. (Υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικού ελέγχου και στο http://www.amka.gr/).

- Οι φοιτητές των ΑΕΙ-ΤΕΙ και λοιπών Σχολών Δημοσίου πρέπει να έχουν ακαδημαϊκές ταυτότητες (πάσο) σε ισχύ.

- Οι φοιτητές που μετεγράφηκαν εντός του 2021 πρέπει να έχουν επιπλέον διαθέσιμο τον αριθμό της ακαδημαϊκής ταυτότητας που είχαν πριν από τη μεταγραφή τους. Σε περίπτωση που αυτός δεν είναι διαθέσιμος καλούνται να επισυνάψουν ηλεκτρονικά στο Α21 βεβαίωση πρώτης εγγραφής.

- Οι αλλοδαποί πολίτες ή οι ομογενείς που διαθέτουν Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς πρέπει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης Α21, να έχουν σε ισχύ άδειες διαμονής στην Ελλάδα. Αν οι άδειες διαμονής δε διασταυρώνονται ηλεκτρονικά, θα τους ζητηθεί να τις επισυνάψουν ηλεκτρονικά.

- Για τα εξαρτώμενα τέκνα τα οποία το 2021 είναι 19 ετών (έτος γέννησης 2002) και είναι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ κλπ) οι δικαιούχοι πρέπει να καταχωρούν στα σχετικά πεδία της αίτησης τον αριθμό μητρώου μαθητή, καθώς και τον αριθμό μητρώου του σχολείου που φοιτά. Στις περιπτώσεις που τα δηλωθέντα στοιχεία δε διασταυρώνονται ως προς την ακρίβειά τους, θα τους ζητηθεί η ηλεκτρονική επισύναψη πρόσφατης (έκδοση εντός του 2021) βεβαίωσης σπουδών στην αίτηση Α21.

- Τα εξαρτώμενα τέκνα άνω των 18 που είναι σπουδαστές των ΙΕΚ (ιδιωτικών-δημοσίων), των Κολεγίων ή σπουδαστές της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης που δεν έχουν ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) όπως οι Σχολές Θεάτρου, Χορού κλπ, ή φοιτητές των αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού, ή μαθητές του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ, πρέπει να έχουν πρόσφατες βεβαιώσεις σπουδών (να έχουν εκδοθεί εντός του 2021) από τις σχολές φοίτησης τους. Στις περιπτώσεις που τα δηλωθέντα στοιχεία δε διασταυρώνονται ως προς την ακρίβεια τους, θα τους ζητηθεί η ηλεκτρονική επισύναψη της βεβαίωσης στην αίτηση Α21. Οι βεβαιώσεις ιδρυμάτων του εξωτερικού πρέπει να είναι νομίμως μεταφρασμένες.

- Στις περιπτώσεις εν διαστάσει γονέων που διεκδικούν και οι δύο, για τα ίδια εξαρτώμενα τέκνα το επίδομα παιδιού, είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική επισύναψη της δικαστικής απόφασης ή τυχόν ιδιωτικού συμφωνητικού ρύθμισης της επιμέλειας των τέκνων ή υπεύθυνης δήλωσης του άλλου γονέα ή ηλεκτρονική συναίνεση του άλλου συζύγου.

- Στις περιπτώσεις των διαζευγμένων γονέων είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική επισύναψη της δικαστικής απόφασης ανάθεσης επιμέλειας.

- Στις αιτήσεις που υπάρχουν επισυναπτόμενα η έγκριση γίνεται μετά τον έλεγχο των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών από υπαλλήλους του ΟΠΕΚΑ και στη συνέχεια ακολουθεί η πληρωμή.

Δημοφιλείς Ειδήσεις