Breaking news

dhmosio
A

Ένα νέο θεσμό στον Δημόσιο τομέα θέλει να εισαγάγει το νέο Νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, που μέχρι σήμερα είχαμε δει να συμβαίνει μόνο σε ιδιωτικές εταιρείες και επιχειρήσεις. Για πρώτη φορά λοιπόν εισάγεται στο Δημόσιο η έννοια του «πριμ» ή «μπόνους» παραγωγικότητας που στο σχέδιο νόμου κατονομάζεται ως «ανταμοιβή για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης».

Τα μπόνους των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνονται στο νέο Νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που τέθηκε χτες σε δημόσια διαβούλευση από τον αρμόδιο υπουργό Μάκη Βορίδη. Εκτός των «ανταμοιβών» το σχέδιο νόμου φέρνει ένα νέο σύστημα αξιολόγησης στο Δημόσιο και προβλέπει ακόμα τη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου δεξιοτήτων, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για όλες τις διαδικασίες του ανθρώπινου δυναμικού στη δημόσια διοίκηση.

Η «ανταμοιβή», που σύμφωνα με τον υπουργό θεσπίζεται για να δώσει κίνητρο στους εργαζομένους, δεν αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους αλλά μόνο ένα κομμάτι, που υλοποιεί συγκεκριμένους στόχους των ετήσιων σχεδίων δράσης των υπουργείων, καθώς και πολιτικούς και δικαστικούς υπαλλήλους.

Πιο συγκεκριμένα:

Ποιοι δικαιούνται «μπόνους» παραγωγικότητας

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, «ανταμοιβή» δικαιούνται μόνο οι πολιτικοί υπάλληλοι, το ένστολο προσωπικό του δημοσίου τομέα, οι υπάλληλοι που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, το προσωπικό των γενικών διευθύνσεων των οικονομικών υπηρεσιών των υπουργείων, το προσωπικό του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, και των υπηρεσιών που εποπτεύονται ή υπάγονται στο υπουργείο Οικονομικών και τέλος ορισμένοι δικαστικοί υπάλληλοι. 

Αναλυτικά, επιλέξιμοι για «ανταμοιβή» μπορεί να είναι οι:

  1. Οι πολιτικοί υπάλληλοι και το ένστολο προσωπικό του δημοσίου τομέα, οι οποίοι, λόγω αρμοδιότητας, υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους των ετήσιων σχεδίων δράσης των υπουργείων, που εγκρίνονται κάθε Δεκέμβριο από το Υπουργικό Συμβούλιο.
  2. Οι υπάλληλοι που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και στην υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων-Αποκεντρωμένων Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων, των ειδικών υπηρεσιών του ΕΣΠΑ και του Στρατηγικού Σχεδίου για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και της κεντρικής υπηρεσίας της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ, των τεχνικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α' βαθμού και των γενικών διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των υπουργείων ευθύνης και των φορέων χρηματοδότησης, εφόσον εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων.
  3. Το προσωπικό των γενικών διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των υπουργείων, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και στις λοιπές υπηρεσίες και φορείς, που εποπτεύονται ή υπάγονται στο υπουργείο Οικονομικών.
  4. Οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους στο πλαίσιο της εφαρμογής των προβλέψεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». 

Ποσό «ψηλά» φτάνει το πριμ παραγωγικότητας

Όσον αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους, η «ανταμοιβή» υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνη, εάν υπάρχει.

Η ανταμοιβή μπορεί να φτάσει έως και το 15% του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου, δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών.

Όσον αφορά τους δικαστικούς υπαλλήλους, η «ανταμοιβή» υπολογίζεται επίσης επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης και δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά. Η «ανταμοιβή» αυτή υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών και μπορεί να καταβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου του 2023 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Ειδικότερα, προβλέπεται η καθιέρωση ενός συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής της παραγωγικότητας, συνολικού ετήσιου ύψους 35 εκατ. ευρώ.

Ποιος αποφασίζει για την «ανταμοιβή»

Ο προϊστάμενος κάθε διεύθυνσης, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων, την υλοποίηση των στόχων και την πλήρωση των κριτηρίων, που τίθενται καθώς και την εύρυθμη λειτουργία της οργανικής μονάδας, ορίζει τους υπαλλήλους, οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση συγκριμένων στόχων και είναι επιλέξιμοι για την καταβολή της επιπλέον ανταμοιβής.

Επίσης ορίζει και τους υπαλλήλους οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση των έργων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στην υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και δύνανται να λάβουν την επιπλέον ανταμοιβή. 

Η επιλογή αυτή τελεί υπό την έγκριση του οικείου αμέσως ανώτερου ιεραρχικά αρμόδιου οργάνου, το οποίο αποφαίνεται σχετικώς εντός προθεσμίας 10 ημερών από τη γνωστοποίησή της σε αυτό. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, η επιλογή θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή.

Για τους δικαστικούς υπαλλήλους, εκδίδεται κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης με την οποία εξειδικεύονται οι ποσοτικοί στόχοι των δικαστηρίων, των εισαγγελιών και των λοιπών υπηρεσιών, η μέθοδος και το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των δικαστικών υπαλλήλων, το ύψος της ανταμοιβής του κάθε υπαλλήλου, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της «ανταμοιβής».

Το νέο σύστημα αξιολόγησης

Σε ό,τι αφορά στο νέο σύστημα αξιολόγησης καταργείται η βαθμολογία για τους υπαλλήλους, καθώς στην πράξη αποδείχτηκε προσχηματική με την πλειοψηφία των αξιολογούμενων να λαμβάνει υψηλή βαθμολογία μεταξύ 75% - 89%. Δεν προβλέπονται, πάντως, συνέπειες για υπαλλήλους με χαμηλή απόδοση. Οι προϊστάμενοι θα βαθμολογούνται από το 1 έως το 5 με βάση την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο οργανικής μονάδας.

Η διαδικασία αξιολόγησης τόσο των υπαλλήλων όσο και των προϊσταμένων πραγματοποιείται σε τρία διαδοχικά στάδια με αντίστοιχες συναντήσεις αξιολογητή και αξιολογούμενου κάθε Ιανουάριο, Μάιο και Δεκέμβριο.

Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας Αξιολόγησης που συστήνεται σε κάθε υπουργείο και που θα αποτελείται από ένα μέλος του ΑΣΕΠ, ένα μέλος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και ένα μέλος από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις