Breaking news

dimos_ellinikou_argyroupolis
A

Ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης ανακοίνωσε την πρόσληψη 12 νέων υπαλλήλων για τις ανάγκες του με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Οι θέσεις αφορούν οδηγούς γ΄ κατηγορίας και πυροφύλακες.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Δευτέρα 23 Μαΐου και θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022.

Οι θέσεις εργασίας στο Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης

  • ΔΕ Οδηγοί Γ' Κατηγορίας (με ψηφιακό ταχογράφο) (4 θέσεις)
  • ΥΕ Πυροφυλάκων (8 θέσεις)

Τα Απαραίτητα Προσόντα

ΔΕ Οδηγοί Γ' Κατηγορίας

  • α) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας,
  • β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
  • γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.),
  • δ) Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού

ΥΕ Πυροφυλάκων

  • Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

Τα Γενικά Προσόντα Πρόσληψης

1. Οι υποψήφιοι/φιες πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

3. Προκειμένου για προσλήψεις σε υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δημόσιου Τομέα ή σε ΟΤΑ, δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958).

4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κ.τ.λ.)

Για την κάλυψη των (8) θέσεων ΥΕ Πυροφυλάκων (κωδ. 102) λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια: 1. Πιστοποίηση στη Δασοπροστασία ή Δασοπυρόσβεση ή εγγραφή σε μητρώο Εθελοντών Δασοπροστασίας ή Δασοπυρόσβεσης (το λιγότερο 6 μήνες). 2. Εμπειρία σε ειδικότητα συναφή με το αντικείμενο πρόσληψης.

Τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά

1. Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση για την φυσική καταλληλότητα του/της υποψηφίου/φίας για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης
3. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια)
4. Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης
5. Βασικό τίτλο σπουδών (για την κατηγορία ΔΕ)
6. Βεβαίωση ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης (δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας
7. Τα κατά περίπτωση (π.χ. μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο δημόσιο κ.λπ.) δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας, όπως ακριβώς ορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» υπό στοιχείο 12 του «Ειδικού Παραρτήματος»
8. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
9. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
10. Οι τρίτεκνοι και τα τέκνα τριτέκνων, τα δικαιολογητικά απόδειξης του σχετικού κριτηρίου όπως αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του «Ειδικού Παραρτήματος»

Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να την υποβάλουν (υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή) μαζί με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή σκαναρισμένα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] (αναγράφοντας στο θέμα «Αίτηση - Ανακοίνωση Πυρασφάλειας») ή με αυτοπρόσωπη κατάθεση στο πρωτόκολλο του Δήμου.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη του Δήμου ΕΔΩ.

Δημοφιλείς Ειδήσεις