Breaking news

organismos_dimitra
A

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα» ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων για την κάλυψη αναγκών των.

Ως καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023.

Αναλυτικά οι ειδικότητες για την κάλυψη των θέσεων: 

  • 3 θέσεων Ερευνητών Γ' Βαθμίδας στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών
  • 1 θέση Ερευνητή Γ' Βαθμίδας στο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων
  • 1 θέση Ερευνητή Γ' Βαθμίδας στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου

Απαιτούμενα Προσόντα

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει:

α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

β) Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι: να είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που εργάζονται αυτοτελώς και ανεξάρτητα για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή προϊόντων, διατάξεων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων.

γ) Να έχουν τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζουν και να εκτελούν έργα ή τμήματα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμουν τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγούν ή επιβλέπουν. Επίσης απαιτείται να έχουν κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα.

δ) Για όσους δεν είναι Έλληνες πολίτες απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ τ. Α΄ 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ε) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

στ) Οι άρρενες υποψήφιοι, πριν την πράξη πρόσληψής τους, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

i) Αίτηση Υποψηφιότητας, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έντυπο, στην οποία θα αναφέρεται η θέση με το γνωστικό αντικείμενο και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

ii) Βιογραφικό Σημείωμα.

iii) Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.

iv) Αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με τα οποία θα αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα:

α. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα εάν πρόκειται για έκδοση από δημόσιο φορέα ή

β. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση του Ν. 4250/2014 ή

γ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Εφ’ όσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από πανεπιστήμια του εξωτερικού, για τους Έλληνες πολίτες, απαιτείται και πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή τουλάχιστον κατατεθειμένη αίτηση.

v) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (Για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος).

6 vi) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι

α) θα έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή θα έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (για τους άρρενες υποψήφιους), πριν την πράξη πρόσληψής του,

β) ότι δεν έχει ποινικά ή άλλα νομικά κωλύματα για διορισμό σε δημόσια θέση και

γ) ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους της προκήρυξης.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους (επισυνάπτεται έντυπο) και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr.

Ως καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις