Breaking news

polytexneio_kritis
A

Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας. Βρίσκεται στο Ακρωτήρι Χανίων, στο Νομό Χανίων, 7 χλμ. βορειοανατολικά της πόλης. Ιδρύθηκε το 1977 και αποτελείται από πέντε ενεργές σχολές.

Ιδρύθηκε το 1977 και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές το 1984. Η πρώτη σχολή που λειτούργησε ήταν αυτή των Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης.

Η Πολυτεχνειούπολη καταλαμβάνει έκταση 2900 στρεμμάτων. Εκτός από την έκταση αυτή, το ίδρυμα έχει στην κατοχή του και άλλα παραδοσιακά και ιστορικά κτίρια, όπως τη Γαλλική Σχολή, το Ενετικό Συγκρότημα, το Μέγαρο Παπαδοπέτρου κ.ά.

Η διεθνής λίστα κατάταξης THE World University Rankings (Times Higher Education), κατέταξε το Πολυτεχνείο Κρήτης μεταξύ των θέσεων 801-1000 παγκοσμίως, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Η παραπάνω κατάταξη καταγράφει σημαντική βελτίωση στα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης: έρευνα, ερευνητική απήχηση (citations), προσέλκυση διδακτικού προσωπικού και φοιτητών από το εξωτερικό, καθώς και άντληση ερευνητικών πόρων από ιδιωτικούς φορείς.

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης λειτουργούν 5 σχολές μηχανικών πενταετούς φοίτησης, καθώς και εργαστήρια του πρώην Γενικού Τμήματος πάνω στους τομείς των Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Μηχανικής και Κοινωνικών Επιστημών, τα οποία προσφέρουν επικουρικό έργο στις σχολές του Ιδρύματος. 

Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει 4 θέσεις για την κάλυψη των ακαδημαϊκών του αναγκών και την υλοποίηση των προγραμμάτων του:

Θέσεις εργασίας

Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

 • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος ή πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ

Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

 • Βαθμός διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ ή ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Δεδομένου ότι ο βαθμός του πτυχίου είναι υποχρεωτικά ≥ 5, ο υποψήφιος βαθμολογείται με 4% για κάθε βαθμό πτυχίου πέραν του 5 και με μέγιστο το 20%

 • Εμπειρία σε θέματα διοικητικής υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ ή/και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης συναφές με τον τομέα των Οικονομικών Επιστημών, είτε της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Συνέντευξη κατά την οποία η επιτροπή θα συνεκτιμήσει:

-  Διερεύνηση της κατανόησης του αντικειμένου της υπό πλήρωση θέσης

   -  Ικανότητα επικοινωνίας με φοιτητές, φορείς υποδοχής, συνεργάτες κατά την υλοποίηση του έργου

Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:  

 • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από Σχολή της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει γνώση χειρισμού Η/Υ.

Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

 • Γνώση λειτουργίας πιλοτικών Τεχνητών Υγροβιότοπων για την επεξεργασία διασταλαγμάτων/βιομηχανικών υγρών αποβλήτων με χρήση και εφαρμογή βιοεξανθρακώματος. (Η γνώση αποδεικνύεται είτε από σχετική εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών, είτε από συνάφεια της διπλωματική εργασίας).
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης, ειδικότερα επεξεργασία λυματολάσπης με τεχνητούς υγροβιότοπους, παραγωγή και εφαρμογή βιοεξανθρακώματος.
 • Συνέντευξη*

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν αποκλειστικά έντυπα (σφραγισμένος φάκελος), πρόταση υποψηφιότητας, εμπεριέχουσα ως δικαιολογητικά συμμετοχής τα αποδεικτικά της συνδρομής των κριτηρίων/προσόντων που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση έως την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00. 

Προσόντα - Κριτήρια: 

Προσόντα - Κριτήρια: 

 • Δίπλωμα Γεωπόνου ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή κάτοχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 • Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με την προκηρυχθείσα θέση(προσομοίωση εδάφους και DSS).
 • Δημοσιευμένο έργο σε περιοδικά ή/και συνέδρια συναφές με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.
 • Εργασιακή εμπειρία συναφής με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Συνέντευξη: (α) Γνώσεις υποψηφίου στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις