Breaking news

okana
A

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) προσλαμβάνει γιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές, για την κάλυψη 79 συνολικά θέσεων εργασίας.

Οι προσλήψεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν το χρονικό διάστημα του ενός έτους.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά ξεκινά από την Τετάρτη 5 Απριλίου και πρόκειται να ολοκληρωθεί την Τετάρτη 19 Απριλίου 2023.

Ακολουθήστε το Proson και στο Twitter για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα του εργασιακού τομέα!

Οι θέσεις εργασίας στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών

 1. Ιατρός Βιοπαθολόγος ΠΕ: 1 θέση
 2. Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ: 15 θέσεις
 3. Γενικός Ιατρός ή Ιατρός Παθολόγος ΠΕ: 7 θέσεις - Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός) ΠΕ ή ΤΕ: 5 θέσεις
 4. Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ: 7 θέσεις - Ψυχολόγοι ΠΕ: 4 θέσεις ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 5. Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ: 9 θέσεις
 6. Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός) ΠΕ ή ΤΕ: 4 θέσεις
 7. Ψυχολόγοι ΠΕ: 2 θέσεις
 8. Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ: 4 θέσεις ΠΙΕΡΙΑ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)
 9. Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ: 1 θέση
 10. Νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ: 1 θέση ΡΕΘΥΜΝΟ - Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ: 1 θέση
 11. Νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ: 1 θέση ΠΡΕΒΕΖΑ
 12. Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ: 1 θέση ΣΕΡΡΕΣ
 13. Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ: 1 θέση ΜΕΣΣΗΝΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
 14. Γενικός Ιατρός ΠΕ: 1 θέση ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
 15. Γενικός Ιατρός ΠΕ: 1 θέση ΡΟΔΟΠΗ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
 16. Γενικός Ιατρός ΠΕ: 1 θέση ΕΥΒΟΙΑ (ΧΑΛΚΙΔΑ)
 17. Γενικός Ιατρός ΠΕ: 1 θέση ΑΧΑΪΑ
 18. Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός) ΠΕ ή ΤΕ: 1 θέση
 19. Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ: 4 θέσεις
 20. Ψυχολόγοι ΠΕ: 2 θέσεις ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 21. Ψυχολόγος ΠΕ: 1 θέση ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ: 1 θέση ΡΟΔΟΣ
 22. Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ή κάθε άλλης Κλινικής Ειδικότητας: 1 θέση
 23. Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός) ΠΕ ή ΤΕ: 1 θέση

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη για την κάλυψη των θέσεων ΕΔΩ.

Το μισθολογικό κόστος

 • Ιατροί με κρατήσεις ΕΦΚΑ: 2.400,00€ (μικτά) και συνολικό κόστος 2.901,12€ 
 • Ιατροί χωρίς κρατήσεις ΕΦΚΑ: 2.400,00€ (μικτά) και συνολικό κόστος 2.400,00€ 
 • Λοιπές ειδικότητες 1.771,00€ (μικτά) και συνολικό κόστος 2.140,78€

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαραίτητα τυπικά προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται ανωτέρω, πρέπει να αποστείλουν ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη διεύθυνση:

 • Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών - ΟΚΑΝΑ,  Αβέρωφ 21, 10433 - Αθήνα.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

 • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, την οποία μπορούν να εκτυπώσουν από την ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου)
 • Τίτλοι Σπουδών.
 • Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.
 • Φωτοαντίγραφο άδειας τίτλου ιατρικής ειδικότητας, όπου απαιτείται.
 • «Αναλυτικός πίνακας υπολογισμού επαγγελματικής εμπειρίας» με επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά απόδειξής της :

1) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης

2) Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο

3) Σε ειδικές περιπτώσεις και με τυχόν δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της

4) Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα , από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας

 • Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας, εφόσον την επικαλείται ο υποψήφιος στην αίτηση συμμετοχής του.
 • Πιστοποίηση Γνώσης Χρήσης Η/Υ, εφόσον την επικαλείται ο υποψήφιος στην αίτηση συμμετοχής του.
 • Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων.

Πώς θα κλειδώσετε τον διορισμό

Εκτός των απαραίτητων τίτλων σπουδών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους μερικά ακόμα πρόσθετα προσόντα, προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν στις εν λόγω προκηρύξεις και να «κλειδώσουν» το διορισμό. Πιο συγκεκριμένα, ορισμένοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής ή πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Τι συμβαίνει όμως αν οι υποψήφιοι δεν κατέχουν τις παραπάνω πιστοποιήσεις; Προλαβαίνουν να τις αποκτήσουν μέχρι το πέρας λήξης των αιτήσεων;

Εάν οι υποψήφιοι δεν κατέχουν μία από τις δύο αυτές πιστοποιήσεις, τώρα όμως, μέσα σε λίγες μόνο ημέρες μπορούν να λάβουν πολύ ΕΥΚΟΛΑ είτε πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε Πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας (LTE) αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ, που παρέχει ο εκπαιδευτικός οργανισμός GoLearn για να τις χρησιμοποιήσουν για μοριοδότηση στο δημόσιο, σε προκηρύξεις, σε διαγωνισμούς, στο ΑΣΕΠ για προσλήψεις, σε μεταπτυχιακά κλπ.

Τα Πλεονεκτήματα της πιο εύκολης στην Ελλάδα online μοριοδοτούμενης Πιστοποίησης Αγγλικών του GoLearn 

 • Μπορείτε να την πάρετε εξ αποστάσεως σε ΜΟΝΟ 2 ημέρες
 • ΔΙΝΕΙ 90 ΜΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 • Κοστίζει μόνο 111 ευρώ
 • Δεν χρειάζεται να δώσετε τηλεξέταση σε Έκθεση και Προφορικά - Δίνετε ΜΟΝΟ σε Reading - Listening
 • Παίρνετε Mock Tests (τεστ προσομοίωσης της εξέτασης)
 • Στην ίδια εξέταση (μία ώρα) μπορείτε να πάρετε είτε B2, είτε C1, είτε C2
 • Μαθαίνετε τον βαθμό σας λίγα λεπτά μετά το ηλεκτρονικό τεστ

Τα Πλεονεκτήματα της πιο εύκολης στην Ελλάδα Πιστοποίησης Υπολογιστών του GoLearn

 • Μπορείτε να την δώσετε σε όλη την Ελλάδα
 • Κοστίζει μόνο 100 ευρώ για Αττική και 125 για εκτός Αττικής
 • Μπορείτε να πάρετε τεστ προσομοίωσης
 • Μπορείτε να κατοχυρώσετε ΔΩΡΕΑΝ επανεξέταση
 • Μπορείτε να την πάρετε μέσα σε λίγες ημέρες

Μοριοδότηση με Εξ αποστάσεως Πιστοποίηση Αγγλικών εύκολα και ευέλικτα από το σπίτι με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Μόνο 111 ευρώ) 

Λάβετε το ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ της Πιστοποίησης Υπολογιστών ELIC εύκολα και ευέλικτα  (Μόνο 100 ευρώ)

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις