Breaking news

iatroi
A

Προσλήψεις σε ιατρικό προσωπικό ανακοίνωσαν τρεις Δήμοι της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Ιλίου, Καλαμαριάς και Αχαρνών ζητούν άμεσα ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων για την κάλυψη των ιατρικών, θεραπευτικών και συμβουλευτικών αναγκών των ασθενών του εκάστοτε Δήμου. Το Proson.gr, σας παρουσιάζει αναλυτικά τις προκηρύξεις και όλες τις λεπτομέρειες για τις συγκεκριμένς θέσεις. 

Ψυχίατρος στο Δήμο Καλαμαριάς

Ο Δήμος Καλαμαριάς για την υλοποίηση της Πράξης «Διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών του συμβουλευτικού σταθμού άνοιας, του δημοτικού ιατρείου και των Κ.Α.Π.Η. προς ευάλωτες ομάδες του Δήμου Καλαμαριάς», ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 1 ΠΕ Ψυχίατρο, έως 31/05/2023.

Η συγκεκριμένη Πράξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»-ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ».

Αναλυτικά προσφέρεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Στο Δημοτικό Ιατρείο, μία θέση Ιατρού Ψυχιάτρου, με δεκάωρη εβδομαδιαία απασχόληση (μηνιαία αμοιβή 350,00€). Η απασχόληση του αναδόχου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως και τη λήξη του προγράμματος στις 31/05/2023. Το έργο τους αναλυτικότερα ορίζεται στην 490/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμαριάς

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

[email protected]

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 19/01/2022 - 28/01/2022

Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αρμόδια υπάλληλος: Δέσποινα Μαυρομμάτη (Tηλ: 2313 314241)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου του εσωτερικού ή ισότιμο του εξωτερικού αναγνωρισμένο

2. Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος

3. Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας

4. Αντίγραφο βεβαίωσης από τον Ιατρικό Σύλλογο όπου θα φαίνεται ότι είστε εγγεγραμμένοι

5. Βιογραφικό σημείωμα

6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Ιατρός στο Δήμο Καλαμαριάς

Ο Δήμος Καλαμαριάς ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 1 ΠΕ Ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας, διάρκειας 1 έτους.

O ιατρός θα απασχοληθεί στο Τμήμα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, Αλληλεγγύης & Δημόσιας Υγείας, με αντικείμενο την παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε ηλικιωμένα άτομα με στόχο την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου, καθώς και τη διερεύνηση των αναγκών τους, με στόχο την πρόληψη πρωτογενή (εμβολιασμοί, ιατρικές συμβουλές κλπ) και δευτερογενή (έγκαιρη διάγνωση).

Αναλυτικά:

Το έργο συνίσταται στην ιατρική εξέταση των μελών των 6 ΚΑΠΗ, συνταγογράφηση σκευασμάτων υψηλού κόστους λόγω της ειδικότητάς του, εξέταση και θεραπεία, πρόληψη- μέσω καθοδήγησης εργαστηριακών εξετάσεων, ηλεκτροκαρδιογραφήματα, τεστ κοπώσεως, 24ωρη καταγραφή ρυθμού και πίεσης (holter), ενημερωτικές ομιλίες κ.λπ.

Η απασχόληση του αναδόχου θα είναι για ένα έτος, με έναρξη από τον Φεβρουάριο του 2022 και η αμοιβή του θα είναι 15.000€.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

[email protected]

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 19/01/2022 - 28/01/2022

Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αρμόδια υπάλληλος: Μαυρομμάτη Δέσποινα (τηλ.: 2313 314241)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου του εσωτερικού ή ισότιμο του εξωτερικού αναγνωρισμένο

2. Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος

3. Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας

4. Αντίγραφο βεβαίωσης από τον Ιατρικό σύλλογο όπου θα φαίνεται ότι είστε εγγεγραμμένοι

5. Βιογραφικό Σημείωμα 6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Iατρός στο Δήμο Ιλίου

Ο Δήμος Ιλίου ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 1 ΠΕ Ιατρό με ειδικότητα Παιδοψυχιατρικής, για χρονικό διάστημα 1 έτους.

Ο παιδοψυχίατρος θα παρέχει υποστήριξη ψυχολογική σε θέματα υγείας παιδιών και εφήβων και συμβουλευτική στις οικογένειές τους σε συνεργασία με τους ειδικούς (κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές) της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας του Δήμου.

Ο επιλεγόμενος που θα αναλάβει το ανωτέρω έργο θα πρέπει να έχει τα εξής τυπικά προσόντα:

 • Πτυχίο Ιατρικής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Την ειδικότητα της Παιδοψυχιατρικής.
 • Άδεια ασκήσεως Ιατρικού επαγγέλματος
 • Να είναι μέλος του Ιατρικού συλλόγου

Επισημαίνεται ότι προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο σε Δήμο ή Νομικό Πρόσωπο αυτού, καθώς και σχετική εντοπιότητα θα ληφθούν υπόψη.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα συναφθεί για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής. Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν την καταλληλόλητα των επιλεγομένων για το συγκεκριμένο έργο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή μέχρι το Σάββατο, 22 Ιανουαρίου.
Η αίτηση υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα (επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών, βεβαίωση προϋπηρεσίας κ.λπ.).

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές

Ιατρός Γενικής Ιατρικής στον Δήμο Αχαρνών

Ο Δήμος Αχαρνών ανακοίνωσε πως προχωρά σε πρόσληψη ενός ιατρού Γενικής Ιατρικής, για την κάλυψη των ιατρικών αναγκών του Κ.Α.Π.Η και Ν.Π.Δ.Δ. "Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών". 

Η αμοιβή θα ανέλθει στο ποσό των 7.920€

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

[email protected]

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος ειδικότητας Γενική Ιατρικής, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 • Άδεια ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος
 • Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
 • Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Γενικής Ιατρικής.

Γενικά προσόντα
Οι υποψήφιοι πρέπει:

 • Να έχουν ηλικία από 25 έως 65 ετών.
 • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα
 • Αντίγραφο των 2 όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Από 17/01/2022 και για επτά (7) εργάσιμες ημέρες έως και την 25/01/2022.

 

Δημοφιλείς Ειδήσεις