Breaking news

Επιμελητήριο Κορινθίας
A

Το Επιμελητήριο Κορινθίας απευθύνει πρόσκληση σε εξειδικευμένους επιστήμονες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την εξής θέση εξωτερικού συνεργάτη. Ο κωδικός της θέσης είναι «LIFE22», ο τίτλος της θέσης είναι «Τεχνικός Υπεύθυνος υλοποίησης Έργου», ενώ η αμοιβή που προβλέπεται είναι 20.000 ευρώ. 

Το αντικείμενο των συμβάσεων συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες του έργου LIFE22-CETBETTED και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Επιμελητηρίου Κορινθίας. Η συγκεκριμένη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δεν είναι διαγωνιστική και συνεπώς η επιλογή αντισυμβαλλόμενων έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης».

Το επιμελητήριο Κορινθίας διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης μίσθωσης έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος δεν εκτελεί το έργο που του έχει ανατεθεί ή το έργο για το οποίο απασχολείται απενταχθεί από το Πρόγραμμα LIFE. Η συνολική αμοιβή της θέσης αντιστοιχεί στο έργο που θα υλοποιηθεί από τον επιλεχθέντα υποψήφιο από την υπογραφή της «σύμβασης μίσθωσης έργου» έως τις 31 Ιανουαρίου 2027.

Τι είναι το  πρόγραμμα LIFE

Το έργο BETTED (Boosting Energy Transition of The Dairy value chain) στοχεύει στη διευκόλυνση των εταιρειών (ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίες, ΜΜΕ) που ανήκουν σε αλυσίδες εφοδιασμού στον γαλακτοκομικό τομέα για την προώθηση της υιοθέτησης της ενεργειακής απόδοσης στην αγορά μέτρα που περιλαμβάνουν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας σε επίπεδο αλυσίδας αξίας, επιπλέον, το έργο θα συμβάλει επίσης σημαντικά στη μείωση της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα μετάβασης ταχείας προώθησης ενέργειας.

Ο γαλακτοκομικός τομέας είναι κατά κύριο λόγο οργανωμένος σε συνεταιρισμούς, οι οποίοι κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος του μεριδίου αγοράς που κατέχει συνεπάγεται την ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ διαφορετικών παραγόντων και αυξάνει τις δυνατότητες μιας αξίας αλυσιδωτή προσέγγιση. Για να επιτευχθεί αυτή η ολοκλήρωση, το έργο θα εφαρμόσει προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων και θα κατευθύνει εταιρείες και αλυσίδα αξίας αποφάσεις για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αντλιών θερμότητας με υποστηρικτικά εργαλεία.

Για να προκαλέσει ενδιαφέρον, ευαισθητοποίηση, γνώση και τεχνογνωσία σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις αντλίες θερμότητας του εφοδιασμού προοπτική της αλυσίδας στον γαλακτοκομικό τομέα, το έργο θα επικεντρωθεί σε τρεις βασικούς πυλώνες:

 • Δημιουργία προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων και προώθησης της ενεργειακής μετάβασης για μικρές αλλά και μεγάλες εταιρείες
 • Εφαρμογή προσαρμοσμένων και εύχρηστων εργαλείων εμπλέκοντας εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ίδια αλυσίδα αξίας, για:
  - ενθάρρυνση της υιοθέτησης από την αγορά ενεργειακής απόδοσης και βιώσιμων μέτρων 
  - αξιολόγηση των πολλαπλών οφελών που μπορούν να επιτευχθούν από τις συνεργατικές προσεγγίσεις μεταξύ μεγάλων και μικρών εταιρειών
 • Παροχή πολιτικών/ρυθμιστικών συστάσεων με στόχο την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης.

Το αντικείμενο

Συγκεκριμένα ο Τεχνικός Υπεύθυνος υλοποίησης του Έργου θα αναλάβει:

 • την υλοποίηση των δράσεων του έργου στα πακέτα εργασίας (Work Package) που συμμετέχει το επιμελητήριο Κορινθίας,
 • τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων και τις ενέργειες για την επίλυση τους, τη διατύπωση προτάσεων για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση του Έργου,
 • τη συνεργασία με τη Συντονίστρια και τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας Έργου του Επιμελητηρίου Κορινθίας,
 • την επικοινωνία και τη συνεργασία με τους εταίρους του Έργου, ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων του Έργου, η εκπόνηση ολοκληρωμένων και ορθών παραδοτέων εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και εντός του προβλεπόμενου προϋπολογισμού, 
 • την σύνταξη, έλεγχο και παρακολούθηση των παραδοτέων, εκθέσεων, παρουσιάσεων κτλ. του Έργου καθώς και τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση τους,
 • τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις των πακέτων εργασίας του Έργου, την προετοιμασία των απαραίτητων παρουσιάσεων και εγγράφων για τη διεξαγωγή τους,
 • την παρουσίαση του Έργου, σε εκδηλώσεις και συναντήσεις του Έργου ή τρίτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
 • οποιαδήποτε άλλη εργασία που αφορά στη διαχείριση και στην υλοποίηση του Έργου.

Τα απαιτούμενα προσόντα

Ο υποψήφιος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει το σύνολο των παρακάτω ελάχιστων απαιτούμενων προσόντων:

 • Δίπλωμα ή πτυχίο κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος όπως ορίζονται στα άρθρα 4,5,7 και 8 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α΄ 39), όπως ισχύει, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (C2)
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε ενεργειακά θέματα. 

Επιθυμητά προσόντα (τα οποία θα συνεκτιμηθούν):

 • Διδακτορικό τίτλο σπουδών στο ίδιο ή σε συναφές με τη συγκεκριμένη θέση γνωστικό αντικείμενο.
 • Πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ως Υπεύθυνος ή μέλος της Ομάδας Διαχείρισης Έργου σε τουλάχιστον 2 έργα 

Αναλυτικά η προκήρυξη 

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις