Breaking news

ΕΟΔΥ
A

Κλείνουν αύριο, μεσημέρι Παρασκευή, οι αιτήσεις στην προκήρυξη που έχει δημοσιεύσει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), με την οποία καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Κοινής Δράσης «EU4H-2022-JA-01: Κοινή Δράση για Υποστήριξη των Κρατών – Μελών αναφορικά με την εφαρμογή μέτρων και καλών πρακτικών ενάντια στη Μικροβιακή Αντοχή εντός χωρών μελών της ΕΕ».

Ειδικότερα, ο ΕΟΔΥ έχει εκδώσει τη συγκεκριμένη προκήρυξη για την κάλυψη των εξής θέσεων:

Θέση Κωδικός θέσης Διάρκεια απασχόλησης Χρονικό διάστημα συνεργασίας Συνολική δαπάνη ποσό σε €)
Ιατρός Α1 6 Α/Μ 01/04/2024 – 30/09/2024 9.000
Νοσηλευτής/τρια Α2 6 Α/Μ 01/04/2024 – 30/09/2024 8.400
Νοσηλευτής/τρια Α3 24 Α/Μ 01/04/2024 – 31/12/2027 36.000
Επόπτης/τρια Υγείας Α4 12 Α/Μ 01/04/2024 – 31/03/2025 18.000

Να σημειωθεί ότι η ημερομηνία έναρξης συνεργασίας είναι ενδεικτική καθώς θα εξαρτηθεί από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Στην συνολική δαπάνη που περιγράφεται στον παραπάνω πίνακα συμπεριλαμβάνει κάθε πιθανή κράτηση ή/και ΦΠΑ.

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος

Η Αντιμικροβιακή Αντοχή (AMR) έχει αναδειχθεί σε μείζονα διακρατική απειλή που κατέχει τη δυναμική υποβάθμισης της σύγχρονης ιατρικής. Εντός ΕΕ, η αντιμικροβιακή αντοχή ευθύνεται για τουλάχιστον 33.000 θανάτους, 2,5 εκατομμυρίων ημερών νοσηλείας και ετήσιας οικονομικής επιβάρυνσης της τάξης των 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για την καταπολέμησή της απαιτείται μια παγκόσμια προσέγγιση, η οποία θα συνδυάζει την ευαισθητοποίηση, επιδημιολογική επιτήρηση, αντιμικροβιακή εποπτεία (AMS) και την λήψη μέτρων ελέγχου και πρόληψης λοιμώξεων (IPC), ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε διαγνωστικά εργαλεία και αντιμικροβιακές ουσίες.

Τέτοιες παρεμβάσεις θα πρέπει να εφαρμοστούν υπό το πρίσμα της «Ενιαίας Υγείας» (One Health), λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπων, ζώων και περιβάλλοντος. Σε συνέχεια του ευρωπαϊκού μακρυπρόθεσμου προγράμματος ενάντια στην αντιμικροβιακή αντοχή (2017 EU One Health Action Plan), και της προηγούμενης κοινής δράσης (JA) για την αντιμικροβιακή αντοχή και τις λοιμώξεις που σχετίζονται με φροντίδα υγείας (Healthcare-Associated Infections) EU-JAMRAI, η νέα κοινή δράση EU-JAMRAI 2, θα προσφέρει υποστήριξη στα κράτη μέλη στην προσπάθεια για την ανάπτυξη και επικαιροποίηση Εθνικών Σχεδίων Δράσης (National Action Plan-NAP) ενάντια στην αντιμικροβιακή Αντοχή.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή ή το διαδικτυακό τόπο www.gov.gr, είτε, σύμφωνα με το άρθρο του proson, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ (Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Στον φάκελο κάθε υποψηφίου, θα πρέπει να αναγράφονται οι κάτωθι πληροφορίες:

ΑΙΤΗΣΗ


ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αγράφων 3-5, 15123, Μαρούσι

Για την: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος « Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση EU-JAMRAI 2» με αριθμ. πρωτ. …….. ……/…../……/.

Στοιχεία αποστολέα: ……

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει αύριο, Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 και ώρα 15:00.

Η υπηρεσία θα λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00 έως τις 14:00 για την παραλαβή των αιτήσεων.

Αναλυτικά η προκήρυξη

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις