Breaking news

Θέσεις εργασίας
A

Το Κέντρο Διοτίμα υλοποιεί προγράμματα που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης, οι οποίες περιλαμβάνουν: α) υπηρεσία διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας, β) νομική βοήθεια σε επιζώσες/όντες έμφυλης βίας, και γ) υπηρεσία πρόληψης της έμφυλης βίας, μέσω δράσεων ενημέρωσης των προσφυγικών κοινοτήτων, καθώς και εκπαίδευσης προσφυγισσών και προσφύγων σχετικά με την έμφυλη βία και τους τρόπους πρόληψης και/ή απόκρισης σε αυτήν. 

Για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων ζητείται διαχειριστής/ρια έργου.

Κύρια καθήκοντα και αρμοδιότητες

Γνώση και προηγούμενη εμπειρία διαχείρισης εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Πιο αναλυτικά:

 • Σχεδιασμός και επίβλεψη της υλοποίησης των δράσεων ενός έργου σε στενή συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό, σύμφωνα με όλες τις  υποχρεώσεις έναντι του χρηματοδότη.
 •  Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων και χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης.
 • Παρακολούθηση των δράσεων και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων σε σχέση με τους δείκτες του έργου.
 •  Καθοδήγηση και επίβλεψη  όλων των πτυχών του προγράμματος.
 •  Επίβλεψη και συντονισμός των επιμέρους δράσεων του έργου σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του φορέα και τα  σχετικά εγχειρίδια (HR Manual,Finance and Procurement Manual).
 •  Εκπόνηση προόδου δραστηριότητας και σχετικών εκθέσεων και διασφάλιση ότι όλες οι εκθέσεις έργων (εσωτερικές και εξωτερικές) ολοκληρώνονται με έγκαιρο και ακριβή τρόπο.
 •  Συμβολή στην ανάπτυξη εργαλείων  διαχείρισης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων του έργου.
 •  Διατήρηση σχέσεων συνεργασίας  με τους χορηγούς, τους δημόσιους φορείς  και τα ενδιαφερόμενα μέρη.
 •  Σχεδιασμός των δαπανών του έργου και εξασφάλιση της συμμόρφωσης των δαπανών του προϋπολογισμού με τις απαιτήσεις χρηματοδότησης και παρακολούθηση της απορρόφησης των πόρων σε συνεργασία με το οικονομικό τμήμα.
 • Επίβλεψη και συντονισμός των διαδικασιών πρόσληψης νέου προσωπικού σε συνεργασία με το τμήμα διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του φορέα.
 • Συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην παρούσα σύμβαση καθώς και στην προγραμματική σύμβαση του συγκεκριμένου έργου.
 • Συγκέντρωση δεδομένων από όλα τα σημεία /περιοχές παρέμβασης για τη δημιουργία μηνιαίων και ετήσιων εκθέσεων προόδου στον χρηματοδότη φορέα.
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης στο προσωπικό του έργου για τη διεξαγωγή μελετών, έρευνας και αξιολόγησης των δραστηριοτήτων του έργου.
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη εργαλείων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση κάθε τμήματος, ομάδας εργασίας και σημείου παρέμβασης.
 • Ανάπτυξη ή/και προσαρμογή εργαλείων αποτύπωσης -Ανάλυση του υλικού που προκύπτει και συγγραφή εκθέσεων αποτελεσμάτων με τη χρήση συστηματικών εργαλείων ποιοτικής ανάλυσης καθώς και αξιολόγησης της επιδραστικότητας (impact assessment) στον πληθυσμό στόχο και ως προς τους γενικούς και επιμέρους στόχους του έργου. 
 • Διοργάνωση συναντήσεων με τις υπεύθυνες των ομάδων για τη  συγκέντρωση, αξιολόγηση και διαμοιρασμό  των δεδομένων από τα πεδία παρέμβασης.
 • Εκπόνηση αναφορών προόδου προς την επιστημονικά υπεύθυνη και την υπεύθυνη υλοποίησης  του έργου.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού στη διαδικασία καταγραφής και συλλογής δεδομένων.
 • Προετοιμασία προτάσεων χρηματοδότησης, επικοινωνία με χορηγούς και οργανισμούς χρηματοδότησης.
 • Άλλα καθήκοντα που μπορεί να προκύψουν από τις ανάγκες της θέσης. 
 • Να τηρεί ,να σέβεται και να συμμορφώνεται με τον κώδικα δεοντολογίας του Κέντρου  ΔΙΟΤΙΜΑ.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατά προτίμηση Μεταπτυχιακό Δίπλωμα) από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Δικαίου, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων ή άλλων συναφών Επιστημών.
 • Τουλάχιστον τρία χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση έργων κατά προτίμηση στον ανθρωπιστικό και / ή αναπτυξιακό τομέα και ειδικότερα στον τομέα της προστασίας (protection sector) και της υποστήριξης προσφυγικού/μεταναστευτικού πληθυσμού.
 • Εμπειρία με τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις των θεσμικών χορηγών/δωρητών.
 • Εμπειρία στη συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις καθώς και με κυβερνητικές και τοπικές αρχές.
 • Εξαιρετική γνώση Αγγλικών και Ελληνικών.
 • Καλές γνώσεις και ικανότητες εφαρμογών και λογισμικών πληροφορικής.
 • Δυνατότητα εργασίας υπό καθεστώς διαχείρισης έργου και ομάδων από απόσταση.
 • Δυνατότητα συνεργασίας και συντονισμού δραστηριοτήτων περισσότερων από 20 εργαζομένων.
 • Ικανότητα εργασίας με δική του/της πρωτοβουλία και συγχρόνως ως μέλος μιας πολυπολιτισμικής και διεπιστημονικής ομάδας.
 • Δυνατότητα οργάνωσης και προτεραιοποίησης του φόρτου εργασίας, παίρνοντας πρωτοβουλίες, όταν ενδείκνυται.
 • Κατανόηση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης των μετακινούμενων ανθρώπων και ειδικότερα των κοινωνικοοικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν.
 • Πολιτισμική ευαισθητοποίηση.
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσωπικής οργάνωσης
 • Θα συνεκτιμηθεί η γνώση και εξοικείωση με θεωρίες και έμφυλες πολιτικές φύλου, η γνώση  σχετικών μεθοδολογιών και προσεγγίσεων.

Το Κέντρο Διοτίμα εφαρμόζει Πολιτική Διασφάλισης και το προσωπικό του πρέπει να τηρεί τις αξίες και τις αρχές που περιγράφονται σε αυτήν. Οι επιτυχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες θα υποβληθούν σε ικανοποιητικό έλεγχο ασφαλείας μέσω παραπομπών και συνεντεύξεων με προηγούμενους εργοδότες».

Το Κέντρο Διοτίμα εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής σε συμπεριφορές που είναι ασυμβίβαστες με τους σκοπούς και τους στόχους του, όπως η σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση, η σεξουαλική παρενόχληση, η κατάχρηση εξουσίας και οι διακρίσεις. Στο Κέντρο Διοτίμα δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε ένα  συμπεριληπτικό και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον εργασίας που σέβεται και προωθεί τη διαφορετικότητα.

Το Κέντρο Διοτίμα προσλαμβάνει, απασχολεί, εκπαιδεύει, αποζημιώνει και προωθεί ανεξάρτητα από τη φυλή, τη θρησκεία, το χρώμα, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, τη σωματική ή πνευματική αναπηρία, την εθνική καταγωγή ή οποιαδήποτε άλλο λόγο καλύπτεται από το εθνικό και διεθνές δίκαιο. Κάθε απασχόληση αποφασίζεται με βάση τα προσόντα, τις ικανότητες, την ακεραιότητα και τις οργανωτικές ανάγκες.

Παρακαλούμε συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας από δύο προηγούμενες θέσεις εργασίας. 

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα στο [email protected] σημειώνοντας στο θέμα CRWI_PM

Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στον τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου Name_CV/ Name_Cover_Letter.

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις