Breaking news

akadimia_athinwn
A

Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις:

1 θέση με αντικείμενο απασχόλησης την εκτίμηση των μεταβολών στη στάθμη της θάλασσας στις παράκτιες περιοχές με έμφαση στις περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος.
1 θέση με αντικείμενο απασχόλησης την αρχιτεκτονική τεκμηρίωση και φωτογραμμετρικές και σχεδιαστικές αποτυπώσεις οικισμών και κτιρίων (οικιών, πύργων, εκκλησιών και λοιπών παραδοσιακών κατασκευών, περίπου 40 τον αριθμό) 

Εκτίμηση μεταβολών στάθμης θάλασσας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου LIFE-IP AdaptInGR: «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the implementation of adaptation policy across Greece) (Κωδικός Έργου 200/898) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πράσινο Ταμείο με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Χρήστο Ζερεφό, Ακαδημαϊκό, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση Συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο.

Όροι συνεργασίας:

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την Ακαδημία Αθηνών/Ε.Λ.Κ.Ε. θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό κόστος 1.600,00 ευρώ μικτά και περιλαμβάνει την αμοιβή του συνεργάτη και όλες τις πιθανές νόμιμες κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ εργοδότη καθώς και τον αναλογούντα στις περιπτώσεις αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας φόρο. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 01/05/2022 έως 31/05/2022 (ένας μήνας).

Αντικείμενο απασχόλησης:

Το αντικείμενο της απασχόλησης αφορά στη εκτίμηση των μεταβολών στη στάθμη της θάλασσας στις παράκτιες περιοχές με έμφαση στις περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος.

Απαραίτητα προσόντα:

 1. Πτυχίο ΑΕΙ στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες
 2. Μεταπτυχιακό Τίτλο στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες
 3. Πιστοποιημένη Γνώση χειρισμού Η/Υ
 4. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 

Επιθυμητά προσόντα

 • Συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με την κλιματική αλλαγή
 • Παρουσίαση-Συμμετοχή σε επιστημονικό συνέδριο σχετικό με τις περιβαλλοντικές επιστήμες
 • Γνώσεις GIS

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα τεκμηριώνονται τα ανωτέρω προσόντα καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα βοηθήσει την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά τους.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:  15 Απριλίου 2022

Ημερομηνία: 30/03/2022

Το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως είναι διαθέσιμο εδώ
 

«Μεγαλιθικά στη Μάνη»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Μεγαλιθικά στη Μάνη» (Κωδικός Έργου 200/990) που χρηματοδοτείται από Ίδρυμα Ωνάση με επιστημονικούς υπευθύνους τους κ.κ. Μανόλη Κορρέ, Ακαδημαϊκό και Γιάννη Σαΐτα προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση Συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο.

Όροι συνεργασίας:

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την Ακαδημία Αθηνών/Ε.Λ.Κ.Ε. θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό κόστος 4.000,00 ευρώ μικτά και περιλαμβάνει την αμοιβή του συνεργάτη και όλες τις πιθανές νόμιμες κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ εργοδότη καθώς και τον αναλογούντα στις περιπτώσεις αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας φόρο. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 15/05/2022 έως 14/05/2023 (12 μήνες).

Αντικείμενο απασχόλησης:

Το αντικείμενο της απασχόλησης αφορά σε αρχιτεκτονική τεκμηρίωση και φωτογραμμετρικές και σχεδιαστικές αποτυπώσεις οικισμών και κτιρίων (οικιών, πύργων, εκκλησιών και λοιπών παραδοσιακών κατασκευών, περίπου 40 τον αριθμό) διάσπαρτων στο νότιο τμήμα της χερσονήσου του Ταινάρου που είναι πιθανόν να ανήκουν σε όλες τις ιστορικές περιόδους από τους αρχαίους έως τους νεώτερους χρόνους. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί εργασία πεδίου τουλάχιστον 20 ημερών.

Απαραίτητα προσόντα:

 1. Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής αρχιτέκτονα μηχανικού
 2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην προστασία-αποκατάσταση-ανάδειξη ιστορικών κτιρίων και συνόλων
 3. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 4. Γνώσεις υπολογιστικών και σχεδιαστικών προγραμμάτων για δισδιάστατη και τρισδιάστατη σχεδίαση

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία στην αρχιτεκτονική τεκμηρίωση και σε σχεδιαστικές αποτυπώσεις αρχαίων μνημείων και ιστορικών κτιρίων όλων των ιστορικών περιόδων
 • Εμπειρία σε φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις αρχαίων μνημείων, ιστορικών οικισμών και κτιρίων όλων των ιστορικών περιόδων
 • Κατοχή και γνώση χειρισμού τοπογραφικού οργάνου

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα τεκμηριώνονται τα ανωτέρω προσόντα καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα βοηθήσει την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά τους.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:  29 Απριλίου 2022

Ημερομηνία: 08/04/2022

Το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως είναι διαθέσιμο εδώ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις