Breaking news

Θέσεις εργασίας
A

Προ των πυλών είναι η έκδοση της προκήρυξης του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού που σχεδιάζει το ΑΣΕΠ και θα διενεργείται κάθε δύο χρόνια. Όπως έχει γράψει σε αποκλειστικό άρθρο το Proson, το ΑΣΕΠ σχεδιάζει να δημοσιεύσει την εν λόγω προκήρυξη στα τέλη του Οκτωβρίου ή το πολύ το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ,  επανέρχεται μετά από πολύχρονη απουσία, και θα περιλαμβάνει τις μόνιμες προσλήψεις που έχουν εγκριθεί από το υπουργείο Εσωτερικών και αφορούν Δήμους, Υπουργεία αλλά και άλλες υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Να σημειωθεί ότι ο διαγωνισμός που θα προκηρυχτεί φέτος θα διεξαχθεί το 2023 και θα περιλαμβάνει θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ). Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι στον διαγωνισμό θα μπορούν να συμμετάσχουν και απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επιδεικνύοντας απλά το απολυτήριο λυκείου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι στον διαγωνισμό θα μπορούν να συμμετέχουν και όσοι είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου!

Σε κάθε περίπτωση, οι ακριβείς όροι καθώς και όλα τα πτυχία που γίνονται δεκτά θα γίνουν γνωστά μόλις δημοσιευθεί η σχετική προκήρυξη από το ΑΣΕΠ. Αυτό που είναι όμως γνωστό και μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός και θα βαθμολογηθούν οι υποψήφιοι.

Η βαθμολογία των υποψηφίων

Η βαθμολογία για την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 για κάθε μία.

Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας:

  1. εξέταση γνώσεων: 50%,
  2. δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: 50%

Με την προκήρυξη δύνανται να καθορίζονται, στο πλαίσιο των ανωτέρω συντελεστών βαρύτητας, ειδικότεροι συντελεστές για κάθε επιμέρους στοιχείο.

Παράλληλα, η προκήρυξη του ΑΣΕΠ θα μπορεί να προβλέπει και αρνητική βαθμολόγηση, όταν το μάθημα ή η δοκιμασία έχει εξετασθεί με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών.

Βαθμός της εξέτασης είναι ο μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων ή δοκιμασιών. Αν τα μαθήματα ή οι δοκιμασίες έχουν συντελεστή βαρύτητας, βαθμός της εξέτασης είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων ή δοκιμασιών, λαμβανομένων υπόψη και των συντελεστών βαρύτητας του κάθε μαθήματος ή δοκιμασίας.

Η συνολική βαθμολογία εξάγεται με προσέγγιση δύο δεκαδικών ψηφίων. Ο συνολικός βαθμός του διαγωνισμού είναι ο βαθμός της γραπτής εξέτασης προστιθεμένων και των τυχόν προσαυξήσεων του υποψηφίου.

Η εξεταστέα ύλη της εξέτασης γνώσεων, αλλά και εν γένει ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων ή δοκιμασιών, θα καθοριστεί αναλυτικά στην οικεία προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αναμένεται να δημοσιευθεί, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του proson, μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Πίνακες υποψηφίων και υποβολή δικαιολογητικών

Με την ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων καταχωρίζονται στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ οι πίνακες βαθμολογίας των υποψηφίων που συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία βάσης κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.

Στη συνέχεια, όταν δεν προβλέπεται με την προκήρυξη η κατ’ εξαίρεση υποβολή δικαιολογητικών με την αίτηση συμμετοχής, το ΑΣΕΠ., πριν από τη σύνταξη των προσωρινών πινάκων κατάταξης, καλεί προς υποβολή δικαιολογητικών, μόνο εκείνους τους υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει τη βαθμολογία της καθορισμένης βάσης και άνω και που βάσει των δηλωθέντων στην αίτηση συμμετοχής τους στοιχείων, φέρονται να προηγούνται στη σειρά κατάταξης του οικείου πίνακα και αντιστοιχούν σε αριθμό διπλάσιο τουλάχιστον του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται.

Στη συνέχεια η  ΚΕΔ ελέγχει με βάση τα δικαιολογητικά την ορθότητα των βαθμολογιών με τις προσαυξήσεις που προβλέπονται και καταρτίζει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, διοριστέων/προσληπτέων και απορριπτέων.

Κατά των προσωρινών πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του ΑΣΕΠ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών, από την επομένη της ανάρτησής των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Επανεξέταση ή νέα βαθμολόγηση των γραπτών δεν επιτρέπεται.

Ποια είναι η κορυφαία προετοιμασία στην Ελλάδα για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ;

Το κορυφαίο πρόγραμμα προετοιμασίας αυτή την στιγμή που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως ασύγχρονα για σωστή προετοιμασία και θετικό αποτέλεσμα στον γραπτό διαγωνισμό, ξεκινάει κάθε Δευτέρα από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό GoLearn

Έχει διάρκεια 300 ώρες (3 μήνες) για να προλάβετε τις εξετάσεις με σωστή προετοιμασία - Αυτή τη στιγμή υπάρχει έκπτωση 50%!

Δείτε περισσότερα εδώ και ενταχθείτε στο τμήμα

Golearn Logo
Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις