Breaking news

Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ
A

Εκδόθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως νέα τροποποιητική απόφαση (ΦΕΚ) με την οποία επιβεβαιώνονται πλήρως τα ρεπορτάζ του proson και ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την διεξαγωγή του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού χωρίς την προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων και ειδικοτήτων. 

Υπενθυμίζουμε ότι ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ είναι ένας νέος θεσμός ο οποίος εισήχθη με σχετική υπουργική απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη και αναμένεται να διεξαχθεί για πρώτη φορά, εκτός απροόπτου, τον Μάρτιο του 2023. Στον γραπτό διαγωνισμό, ο οποίος θα διενεργείται κάθε δύο χρόνια, θα μπορούν να συμμετέχουν απόφοιτοι Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), ενώ μέσου αυτού θα καλύπτεται ένα μέρος των μόνιμων προσλήψεων που έχει ανάγκη το δημόσιο. 

Η πρώτη Υπουργική Απόφαση που καθόριζε τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2022. Έκτοτε έχει ακολουθήσει μία μεγάλη συζήτηση για τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού. Πλέον, έχουν επιβεβαιωθεί πλήρως τα άρθρα του proson, σύμφωνα με τα οποία ο εν λόγω διαγωνισμός δεν θα περιέχει συγκεκριμένες ειδικότητες αλλά θα υπάρχει μια ενιαία προκήρυξη βάσει της οποία θα δημιουργηθεί μία «δεξαμενή» εργαζομένων. 

Έτσι, όσοι πετύχουν στον γραπτό διαγωνισμό θα δημιουργήσουν μία «δεξαμενή» ή «αποθήκη» εργαζομένων, βάσει της οποίας το δημόσιο θα μπορεί να αντλεί μόνιμό προσωπικό όποτε το χρειάζεται. 

«Στο πρώτο στάδιο εκδίδεται πρόσκληση προκήρυξη για τη συμμετοχή των υποψηφίων διαφόρων κλάδων ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη διαγωνιστική διαδικασία και στο δεύτερο στάδιο εκδίδεται προκήρυξη πλήρωσης θέσεων στην οποία συμμετέχουν μόνο οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου».

Πώς όμως θα γίνει αυτό; Το νέο ΦΕΚ που εκδόθηκε χτες καθορίζει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο θα συμβαίνει αυτό.

Στην απόφαση υπάρχουν ακόμα μία σειρά από αλλαγές τις οποίες παρουσιάζει αποκλειστικά το proson.

Με δεύτερη προκήρυξη οι προσλήψεις

Αφού έχει ολοκληρωθεί ο γραπτός διαγωνισμός, εκδίδεται δεύτερη προκήρυξη, που αφορά την πλήρωση συγκεκριμένων θέσεων στην οποία μετέχουν μόνο οι επιτυχόντες του προηγούμενου σταδίου, οι οποίοι καλούνται με την νέα πρόσκληση - προκήρυξη να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής δηλώνοντας προτιμήσεις θέσεων καθώς και προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 3 του αρχικού ΦΕΚ έχει προστεθεί μία ακόμα παράγραφος, η παράγραφος 7, η οποία αναφέρει:

«7. Όταν ο διαγωνισμός διενεργείται σε δύο στάδια, κατά την ειδικότερη περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4765/2021, ως ισχύει, εντός της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μόνο η αίτηση συμμετοχής (Α’ στάδιο) και οι υποψήφιοι δηλώνουν μόνο τον/ τους κλάδο/ους - ειδικότητα/τες που υπάγονται καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα τους.

Μετά τη βαθμολόγηση της γραπτής εξέτασης, εκδίδεται προκήρυξη πλήρωσης θέσεων στην οποία μετέχουν μόνο οι επιτυχόντες του προηγούμενου σταδίου, οι οποίοι καλούνται με την πρόσκληση-προκήρυξη να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής δηλώνοντας προτιμήσεις θέσεων καθώς και προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες χωρίς όμως να δίνεται η δυνατότητα επισύναψης δικαιολογητικών από τον υποψήφιο (Β’ στάδιο).

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν στη συνέχεια από το Α.Σ.Ε.Π., με σχετική ανάρτηση στον διαδικτυακό του τόπο, προς υποβολή δικαιολογητικών, πρέπει να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά στο ηλεκτρονικό Μητρώο του Α.Σ.Ε.Π. και κατόπιν, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, να τα υποβάλλουν ηλεκτρονικά με σχετική επίκληση αυτών από το ως άνω Μητρώο, επισυνάπτοντας αυτά στην υποβληθείσα κατά την 1η φάση του σταδίου αυτού αίτησή τους.

Κατά τη 2η φάση του Β’ σταδίου επιτρέπεται η επισύναψη μόνο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα επικαλούμενα κατά την 1η φάση προσόντα, κριτήρια και ιδιότητες, ενώ δεν επιτρέπονται οποιεσδήποτε μεταβολές στο περιεχόμενο των πεδίων, όπως αυτά συμπληρώθηκαν στην αίτηση κατά την 1η φάση του Β’ σταδίου».

Παράλληλα, η αλλαγή αυτή επιβεβαιώνεται και στο άρθρο 5 που καθορίζει τον χρόνο διεξαγωγής κα τα στάδια του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 3 του άρθρου 5, αναφέρεται: 

«Στο πρώτο στάδιο εκδίδεται πρόσκληση προκήρυξη για τη συμμετοχή των υποψηφίων διαφόρων κλάδων ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη διαγωνιστική διαδικασία και στο δεύτερο στάδιο εκδίδεται προκήρυξη πλήρωσης θέσεων στην οποία συμμετέχουν μόνο οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου».

Τέλος, και το άρθρο 25 του νέου ΦΕΚ, που αφορά τους πίνακες των υποψηφίων αναφέρει πως, όταν ο διαγωνισμός διενεργείται σε δύο στάδια, μετά την έκδοση των πινάκων βαθμολογίας ανά κλάδο/ειδικότητα Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, εκδίδεται προκήρυξη πλήρωσης θέσεων σε φορείς, στην οποία μετέχουν μόνο οι επιτυχόντες του προηγούμενου σταδίου, οι οποίοι καλούνται με την προκήρυξη να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση.

Μάλιστα, το ΑΣΕΠ, πριν από τη σύνταξη των προσωρινών πινάκων κατάταξης, καλεί προς υποβολή δικαιολογητικών, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, με σχετική καταχώριση στον διαδικτυακό τόπο του, μόνο εκείνους τους υποψηφίους που βάσει των δηλωθέντων στην αίτηση συμμετοχής τους στοιχείων, φέρονται να προηγούνται στη σειρά κατάταξης του οικείου πίνακα και αντιστοιχούν σε αριθμό διπλάσιο τουλάχιστον του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται.

Αλλάζει και ο χρόνος αναγνώρισης ξένων πτυχίων

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που εισήγαγε το χθεσινό ΦΕΚ, αλλάζει και ο χρόνος κατά τον οποίο οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν αναγνωρίσει τα πτυχία που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό. 

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 3 του αρχικού ΦΕΚ έχει προστεθεί η παράγραφος 17, σύμφωνα με την οποία τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή βασικών τίτλων σπουδών των υποψηφίων, δύναται να έχουν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής στον γραπτό διαγωνισμό.

Η μεγαλύτερη κοινότητα σε Facebook - Viber για το Πανελλήνιο Διαγωνισμό ΑΣΕΠ!

Ειδικότερα, οι εν λόγω υποψήφιοι πρέπει, αφενός κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους να έχουν σημειώσει στα κατάλληλα πεδία της ότι κατέχουν τους απαιτούμενους κατά την πρόσκληση-προκήρυξη τίτλους σπουδών και αφετέρου, εφόσον και όταν κληθούν από το Α.Σ.Ε.Π. στο Β’ στάδιο της διαδικασίας, να συνυποβάλουν με τα λοιπά δικαιολογητικά:

 1. τον προς αναγνώριση τίτλο σπουδών σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και επίσημη μετάφραση αυτού,
 2. φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης ή καταχωρημένης υποβληθείσας αντίστοιχης αίτησης αναγνώρισης προς τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) εντός της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής του Α’ σταδίου και
 3. το σχετικό πιστοποιητικό αναγνώρισης του αποκτηθέντος στην αλλοδαπή τίτλου, το οποίο πρέπει και να καταχωρίσουν στις αντίστοιχες καρτέλες του Μητρώου. Κατά το στάδιο κατάρτισης από το Α.Σ.Ε.Π. των προσωρινών πινάκων κατάταξης, και στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το ως άνω υπό στοιχείο (3) σχετικό πιστοποιητικό αναγνώρισης του αποκτηθέντος στην αλλοδαπή τίτλου, οι υποψήφιοι, των οποίων ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά, τεκμαίρεται ότι δεν διαθέτουν το αντίστοιχο προσόν και εγγράφονται στον προσωρινό πίνακα απορριπτέων λόγω έλλειψης του απαιτούμενου προσόντος. Σε κάθε περίπτωση τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών πρέπει να έχουν εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής του Β’ σταδίου (1η φάση).

Τέλος στα λάθη που αφορούν το παράβολο

Τέλος σε ένα χρόνιο πρόβλημα που αφορά την πληρωμή του παραβόλου και αντιμετωπίζουν κάθε φορά πολλοί υποψήφιοι επιχειρεί να βάλει για πρώτη φορά το ΑΣΕΠ. 

Το πρόβλημα προέκυπτε όταν οι υποψήφιοι οριστικοποιούσαν την αίτηση του χωρίς να έχουν πρώτα πληρώσει το σχετικό παράβολο που απαιτείται. Πρόβλημα υπήρχε και όταν οι υποψήφιοι είχαν αναγράψει λάθος τον κωδικό του παραβολου στην ηλεκτρονική αίτηση τους. 

Με το νέο ΦΕΚ δίνεται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα στην Αρχή να διενεργεί αυτόματα, κατά την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής, τον έλεγχο του παραβόλου. Έτσι η οριστικοποίηση της αίτησης θα γίνεται μόνο με την επιβεβαίωση της πληρωμής του αντιτίμου του παραβόλου και δεν θα υπάρχει η περίπτωση λάθους!

Συγκεκριμένα, το άρθρο 7 του τροποιητικού ΦΕΚ αναφέρει:

«Το Α.Σ.Ε.Π., μετά από την υποβολή των αιτήσεων, καταρτίζει αλφαβητικούς πίνακες κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί, καθώς και πίνακα υποψηφίων που αποκλείονται από τη διαδικασία συμμετοχής στον διαγωνισμό, λόγω μη καταβολής του αντιτίμου του καθορισμένου παραβόλου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, ή λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας, εφόσον τούτο προβλέπεται με την προκήρυξη. Σε περίπτωση που ο έλεγχος του παραβόλου διενεργείται αυτόματα κατά την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής, η οριστικοποίηση της αίτησης γίνεται μόνο με την επιβεβαίωση της πληρωμής του αντιτίμου του παραβόλου».

Αλλαγές και στην εξεταστέα ύλη

Όπως έχει γράψει σε παλαιότερα αποκλειστικά άρθρα το proson, o πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός θα έχει κοινά θέματα για όλους και δεν θα περιέχει ειδικές εξετάσεις ειδικότητας. 

Μάλιστα, στην γραπτή δοκιμασία θα υπάρχουν δύο διαφορετικά τεστ. Το πρώτο θα είναι ένα τεστ γενικών γνώσεων και το δεύτερο ένα τεστ δεξιοτήτων. Το τεστ δεξιοτήτων θα είναι γραπτό, θα διεξαχθεί με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών (multiple choice) και θα αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να αναλύουν προβλήματα καθώς και να ιεραρχούν τις ανάγκες στον χώρο εργασίας.

Την είδηση αυτή επιβεβαιώνει η τροποποίηση του άρθρου 16 του σχετικού ΦΕΚ.  Πιο συγκεκριμένα, στο νέο ΦΕΚ αναφέρει ότι η «η εξεταστέα ύλη της εξέτασης γνώσεων γενικού περιεχομένου καθώς και ο εν γένει ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων ή δοκιμασιών, καθορίζονται για κάθε διαγωνισμό στην οικεία πρόσκληση-προκήρυξη ή προκήρυξη του ΑΣΕΠ».

Από το αρχικό όμως ΦΕΚ έχει διαγραφεί η φράση που αναφέρει ότι τα ανωτέρω καθορίζονται, «αφού ληφθούν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση των προκηρυσσόμενων θέσεων, οι ανάγκες που οι θέσεις αυτές καλύπτουν και τα τυχόν προβλεπόμενα στους Οργανισμούς ή Κανονισμούς Λειτουργίας των οικείων υπηρεσιών και νομικών προσώπων».

Να σημειωθεί τέλος, ότι ενστάσεις κατά της βαθμολογίας στην εξέταση γνώσεων καθώς και στη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας, δεν θα επιτρέπονται.

Δείτε αναλυτικά όλο το ΦΕΚ για τον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (21/03/2022)

Το ΦΕΚ με τις τροποποιήσεις για τον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (07/11/2022)

 

Παραδείγματα ερωτήσεων εξέτασης με απαντήσεις από το GoLearn

Στην Ελλάδα ο κορυφαίος φορέας προετοιμασίας για τον Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ είναι ο εκπαιδευτικός οργανισμός GoLearn ο οποίος προετοιμάζει και μοριοδοτεί κάθε χρόνο πάνω από 40.000 ενήλικες που θέλουν να διορισθούν στο δημόσιο μέσω προκήρυξης, διαγωνισμού και πινάκων ΑΣΕΠ.

Είναι μάλιστα ο μοναδικός φορέας που συνεργάζεται με Δημόσια Πανεπιστήμια και κορυφαίους πανεπιστημιακούς πραγματοποιώντας πανελλαδικά πάνω από 15 μοριοδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Προετοιμασία με την επιμέλεια και το κύρος του τ. Αναπληρωτή Πρύτανη του Παν.Πατρών, Χρήστου Παναγιωτακόπουλου

Ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός θα αφορά χιλιάδες διορισμούς σε όλο το δημόσιο, σε όλη τη χώρα σε δήμους, υπουργεία, περιφέρειες,  φορείς κ.α.

Στο παρακάτω βίντεο ο οργανισμός σας παρουσιάζει παραδείγματα ερωτήσεων (με τις απαντήσεις τους) που μπορεί να συναντήσετε στις εξετάσεις στις 4 ενότητες!

 • Παραδείγματα ερωτήσεων εξέτασης σε Γλωσσικό Συλλογισμό  (ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ)
 • Παραδείγματα ερωτήσεων εξέτασης σε Αριθμητικό Συλλογισμό  (ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ)
 • Παραδείγματα ερωτήσεων εξέτασης σε Αποτελεσματικότητα στην εργασία (ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ)
 • Παραδείγματα ερωτήσεων εξέτασης σε Γενικές Γνώσεις

Δείτε το βίντεο

ΚΑΝΤΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΔΩ

Δεκτά όλα τα πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ;

Ο διαγωνισμός, σύμφωνα με τα όσα έχει δηλώσει ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, θα απευθύνεται αποκλειστικά σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Αν και δεν είναι ακόμα δεν είναι απολύτως γνωστό εάν ο διαγωνισμός θα κάνει δεκτά όλα τα πτυχία, η είδηση ότι τα θέματα θα είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους μας κάνει να στραφούμε προς αυτό το συμπέρασμα.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν δεν γίνονται δεκτά όλα τα πτυχία, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι θα γίνονται δεκτά εκατοντάδες πτυχία για πάρα πολλές ειδικότητες.

Πώς θα προλάβετε τον Διαγωνισμό και ποιο είναι το κορυφαίο Φροντιστήριο ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

Αυτή είναι η πρώτη σε επιλογή προετοιμασία στην Ελλάδα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για τον Διαγωνισμό ΑΣΕΠ

Η κορυφαία εξ αποστάσεως προετοιμασία στην Ελλάδα (Δείτε περισσότερα εδώγια τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ έχει διάρκεια 3 μήνες (και 2 μήνες τελικές επαναλήψεις έως την εξέταση) και πραγματοποιείται από την goLearn εξ αποστάσεως

Ο λόγος που αποτελεί αυτή την στιγμή νο1 σε όλη την Ελλάδα είναι αρχικά η εμπειρία του GoLearn με πάνω από 40.000 ενήλικους να το επιλέγουν κάθε χρόνο για να μοριοδοτηθούν - προετοιμαστούν για προκηρύξεις ΑΣΕΠ και από την άλλη το ιδιαίτερα χαμηλό κόστος που ισχύει μόνο για το μήνα Οκτώβριο

Η εξ αποστάσεως προετοιμασία περιλαμβάνει:

 • Την ύλη κάθε ενότητας εξέτασης διαρθρωμένη σε κεφάλαια, σε συνοπτική και εύληπτη μορφή
 • Εκπαιδευτικό υλικό διαμορφωμένο με βάση τις ανάγκες και τις ενότητες του Διαγωνισμου χωρισμένο ανά ενότητα και κεφάλαιο
 • Online tests με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών πάνω στη συγκεκριμένη ύλη
 • Σημειώσεις καθηγητών
 • Τεστ αποτελεσματικότητας
 • Πρακτική εξάσκηση με ερωτήσεις απαντήσεις όπως θα γίνει στην εξέταση
 • Επικοινωνία με καθηγητή για καθοδήγηση και επίλυση αποριών
 • Συνεχής ανατροφοδότηση
 • Ανοικτή πλατφόρμα μέχρι τις εξετάσεις για πρόσβαση στο υλικό και στα Test
 • Έξτρα επαναλήψεις έως τις εξετάσεις
 • Η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή 24 ώρες το 24ωρο για συνεχή εντατική προετοιμασία και για διάβασμα όποτε εσείς θέλετε μέσα στις ημέρες του προγράμματος

Δείτε περισσότερα εδώ και προλάβετε την έκπτωση 50%

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις