Breaking news

Φυλακές Κορυδαλλού
A

Το ΑΣΕΠ καλεί υποψήφιους της προκήρυξης 6Κ/2018 να προσέλθουν σε αθλητικές δοκιμασίες, ενόψει αναγκών αναπληρώσεων που έχουν προκύψει στα καταστήματα κράτησης του υπουργείου Δικαιοσύνης. Υπενθυμίζουμε ότι η προκήρυξη 6Κ/2018 του ΑΣΕΠ προβλέπει την πλήρωσης, με σειρά προτεραιότητας, συνολικά 588 θέσεων στις φυλακές όλης της χώρας. 

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας της προκήρυξης 6Κ/2018 και προκειμένου να καλυφθούν με αναπλήρωση θέσεις των κλάδων «ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης» και «ΔΕ Φύλαξης», ανακοινώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της υγειονομικής καταλληλότητας 926 υποψηφίων, που κλήθηκαν σε υγειονομικές εξετάσεις, καθώς και μίας υποψήφιας που εξετάστηκε το ήδη υποβληθέν σε προγενέστερο χρόνο δελτίο υγειονομικής της εξέτασης σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, αποφασίσθηκε η κατάρτιση των ως κάτωθι επισυναπτόμενων πινάκων:

Α. Αλφαβητικός πίνακας επιλαχόντων υποψήφιων που καλούνται σε αθλητικές δοκιμασίες ενόψει αναπλήρωσης

Κατά την κρίση της ειδικής επιτροπής πρακτικών δοκιμασιών, 358 από τους ως άνω 926 υποψηφίους, καθώς και η μία υποψήφια, που εξετάστηκε τώρα το δελτίο υγειονομικής της εξέτασης σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, διαθέτουν υγειονομική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων των προκηρυχθεισών θέσεων και ως εκ τούτου, δύναται να λάβουν μέρος στις προβλεπόμενες στην προκήρυξη 6Κ/2018 του ΑΣΕΠ αθλητικές δοκιμασίες. Στον πίνακα αυτόν συμπεριλαμβάνεται, σύμφωνα με το άρθρο του proson, επιπλέον και ένας υποψήφιος που είχε λάβει αναβολή εξέτασης σε προηγούμενες αθλητικές δοκιμασίες λόγω τραυματισμού και συνεπώς, ο συνολικός αριθμός των καλουμένων σε αθλητικές δοκιμασίες υποψηφίων ανέρχεται σε 360.

Β. Πίνακας επιλαχόντων υποψήφιων, κληθέντων ενόψει αναπλήρωσης, που αποκλείονται λόγω μη αποστολής Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης

562 από τους ως άνω 926 κληθέντες σε υγειονομικές εξετάσεις επιλαχόντες υποψηφίους δεν προσκόμισαν δελτίο υγειονομικής εξέτασης και συνεπώς αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.

Γ. Πίνακας επιλαχόντων υποψήφιων, κληθέντων ενόψει αναπλήρωσης, που αποκλείονται για λοιπούς λόγους

Έξι από τους ως άνω 926 κληθέντες σε υγειονομικές εξετάσεις επιλαχόντες υποψηφίους αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία καίτοι προσκόμισαν δελτίο υγειονομικής εξέτασης. Οι εν λόγω υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την αιτιολογία αποκλεισμού τους από τη διαγωνιστική διαδικασία με απόσπασμα πρακτικού της σχετικής απόφασης.

Σημειώνεται ότι όλοι οι αποκλειόμενοι, κατά το στάδιο εξέτασης της υγειονομικής καταλληλότητας, υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με μοναδικό κωδικό (αριθμό μητρώου υποψηφίου). Για τον εντοπισμό του, καθώς επίσης και για την αναζήτηση των δυναμικών αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνδεθούν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ.

Ένσταση κατά των υγειονομικών εξετάσεων δεν επιτρέπεται.

Τι περιλαμβάνουν οι αθλητικές δοκιμασίες

Κατόπιν των ανωτέρω, οι υποψήφιοι, που περιλαμβάνονται στον πίνακα Α, καλούνται να λάβουν μέρος στις αθλητικές δοκιμασίες που ορίζονται στην προκήρυξη 6Κ/2018 του ΑΣΕΠ και οι οποίες περιλαμβάνουν:

α) Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μέτρα (τρεις προσπάθειες).

β) Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,00 μέτρο (τρεις προσπάθειες).

γ) Δρόμος εκατό (100) μέτρων σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των δεκαέξι δευτερολέπτων (16΄΄) (μία προσπάθεια).

δ) Δρόμος χιλίων (1000) μέτρων σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των τεσσάρων λεπτών και είκοσι δευτερολέπτων (4΄ και 20΄΄) (μία προσπάθεια). 

Πού θα πραγματοποιηθούν οι αθλητικές εξετάσεις

Οι αθλητικές δοκιμασίες θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (διεύθυνση: Τέρμα Χατζηκυριάκου, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 39) το Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024, και την Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο «Χρονοδιάγραμμα Αθλητικών Δοκιμασιών 24/25-2-24».

Κάθε υποψήφιος θα διαγωνιστεί: την πρώτη ημέρα (Σάββατο) στο αγώνισμα του δρόμου 1.000 μέτρων και τη δεύτερη ημέρα (Κυριακή) στα αγωνίσματα του δρόμου 100 μέτρων, του άλματος σε μήκος και του άλματος σε ύψος.

Όλοι οι εξεταζόμενοι οφείλουν να προσέλθουν με αθλητική περιβολή στην είσοδο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο χρονοδιάγραμμα αθλητικών δοκιμασιών και να έχουν απαραιτήτως μαζί τους αστυνομική ταυτότητα, καθώς και φωτοτυπία αυτής ή άλλο δημόσιο έγγραφο (διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κ.λπ.) και φωτοτυπία αυτού, για τον απαιτούμενο έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Πριν από την είσοδο στο στάδιο οι εξεταζόμενοι  θα μπορούν να προθερμαίνονται σε καθορισμένο χώρο. Επίσης, προτείνεται να φέρουν μαζί τους νερό ή/και χυμό φρούτων.

Υποψήφιος που δεν προσέλθει στις αθλητικές δοκιμασίες, σύμφωνα με το οριζόμενο χρονοδιάγραμμα ή δεν πετυχαίνει τα προαναφερόμενα όρια επίδοσης σε κάθε ένα από τα αθλήματα, θεωρείται αποτυχών και αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η επιτροπή μπορεί να αναβάλει την εξέταση σε άλλο χρόνο για μία μόνο φορά και για διάστημα που θα ορίσει αυτή για υποψήφιο που προσέρχεται να συμμετάσχει στις αθλητικές δοκιμασίες αλλά παρουσιάζει εμφανέστατα στοιχεία σοβαρής ασθένειας ή φέρει σοβαρά τραύματα ή κατάγματα ή ευρίσκεται σε κατάσταση τέτοια (π.χ. εγκυμοσύνη), που καθιστά τη συμμετοχή του/της εντός του χρονοδιαγράμματος των αθλητικών δοκιμασιών, αδύνατη και επικίνδυνη για τον/την ίδιο/-α, μετά από επιτόπια εξέταση από τους ιατρούς, μέλη της επιτροπής. Σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη (σελ. 672), η δυνατότητα αυτή δεν παρέχεται εκ νέου στον ένα και μοναδικό υποψήφιο που έχει λάβει ήδη μια φορά αναβολή εξέτασης.

Ένσταση κατά των αθλητικών δοκιμασιών δεν επιτρέπεται.

Έντυπα Ανακοίνωσης

6Κ-2018 ΑΛΦΑΒΗΤΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΕΝΟΨΕΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ.zip

6Κ-2018 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ.zip

6Κ-2018 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.zip

6Κ-2018 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ.zip

6Κ-2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024.zip

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις