Breaking news

Με γραπτές εξετάσεις ο διαγωνισμός για τη Διπλωματική Ακαδημία
A

Ξεκινούν σήμερα, Τετάρτη 22 Μαΐου, οι αιτήσεις για το διαγωνισμό που προκήρυξε το υπουργείο Εξωτερικών, για την εισαγωγή 15 υποψήφιων ακόλουθων πρεσβείας στην Διπλωματική Ακαδημία.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, ο διαγωνισμός αυτός, που αφορά την πλήρωση ισάριθμων κενών οργανικών θέσεων υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου, θα διενεργηθεί με γραπτές και προφορικές εξετάσεις στην Αθήνα, σε χώρο και ώρα που θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής και θα ανακοινωθεί εγκαίρως, με ημερομηνία έναρξης τη Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε υποψήφιους που κατέχουν οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΙ, αρκεί να γνωρίζουν άριστα την αγγλική και γαλλική γλώσσα.

Οι γραπτές και προφορικές εξετάσεις

Όπως αναφέρθηκε, οι υποψήφιοι για τις εν λόγω θέσεις θα κληθούν να συμμετέχουν σε γραπτές και προφορικές δοκιμασίες. Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

Γλώσσες:

 • Ελληνική γλώσσα,
 • Αγγλική γλώσσα και
 • Γαλλική γλώσσα.

Πρωτεύοντα Μαθήματα:

 • Ελληνική και Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία από το 1815 μέχρι σήμερα,
 • Γενικό και Ειδικό Διεθνές Δίκαιο,
 • Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική,
 • Ιστορική, Θεσμική και Πολιτική Διάσταση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και
 • Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις.

Δευτερεύοντα μαθήματα:

 • Στοιχεία Αρχαίου Ελληνικού, Βυζαντινού και Νεοελληνικού Πολιτισμού,
 • Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο,
 • Ναυτικό Δίκαιο,
 • Παγκόσμια Γεωγραφία και
 • Xρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τα γενικά προσόντα διορισμού

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Στην περίπτωση που η ελληνική ιθαγένεια έχει αποκτηθεί με πολιτογράφηση, να έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα 3 ετών από την πολιτογράφηση.
 2. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας. Για τη συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου.
 3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία.
 4. Να μην έχουν στερηθεί, λόγω καταδίκης, τα πολιτικά τους δικαιώματα.
 5. Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα, όπως και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου, δωροδοκία, απιστία, όταν αυτή στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου, Ο.Τ.Α. ή άλλου ν. π.δ.δ., παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Επίσης, όσοι έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα του προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. Η αποκατάσταση και η χάρη δεν αίρουν το ανωτέρω κώλυμα, εκτός αν το εκδιδόμενο, κατά την παρ. 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος, διάταγμα αίρει και το κώλυμα αυτό.
 6. Να μην τελούν σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.
 7. Να μην τους έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης ή να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση ή την καταγγελία.
 8. Να έχουν την υγεία και τη φυσική ικανότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και να μην πάσχουν από σοβαρά καρδιοαγγειακά ή σοβαρά αναπνευστικά ή νεφρολογικά ή μεταδοτικά νοσήματα, ή σοβαρά νοσήματα του νευρικού συστήματος.

Η υποβολή των αιτήσεων

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν ειδική αίτηση συμμετοχής, (υπογεγραμμένη είτε ιδιοχείρως, είτε ψηφιακά μέσω του gov.gr) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], με θέμα «Για τον διαγωνισμό Ακολούθων», από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε ΦΕΚ μέχρι τη Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024 και ώρα 13:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της. Οι υποψήφιοι ειδοποιούνται για την ορθή αποστολή της αίτησής τους, καθώς και για τον αριθμό πρωτοκόλλου που της αποδίδεται, με ηλεκτρονικό απαντητικό μήνυμα. Το απαντητικό μήνυμα  αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία διαβιβάστηκε η αίτηση συμμετοχής.

Το έντυπο της αίτησης δύναται να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Στην υποβαλλόμενη αίτηση θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, επί ποινή ακυρότητας, να απεικονίζεται, είτε η ιδιόχειρη είτε η ψηφιακή υπογραφή του αιτούντος.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη ΕΔΩ

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις