Breaking news

Υπουργείο Παιδείας
A

Εκδόθηκε πριν από λίγο και η δεύτερη προκήρυξη 4ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ που αφορά τις προσλήψεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, μέσω της δημιουργίας πινάκων κατάταξης. Υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα σήμερα βγήκε και η προκήρυξη 5ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ.

Πιο συγκεκριμένα, η προκήρυξη 4ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΤΕ.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 4 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 23 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Ακολουθήστε μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ!

Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού/συμμετοχής, κατατάσσεται κατά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης (αξιολογικός πίνακας Β’ και επικουρικός εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.) κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των κριτηρίων μοριοδότησης.

Υπενθυμίζουμε ότι στο Εθνικό Τυπογραφείο έχει σταλεί για δημοσίευση και η 3ΕΑ/2022 προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση της κατηγορίας ΠΕ.

Οι ειδικότητες

Στην προκήρυξη 4ΕΑ/2022 θα κάνουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής για τις παρακάτω ειδικότητες:

 • ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ
 • ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
 • ΤΕ01.07 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 
 • ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
 • ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
 • ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
 • ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
 • ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
 • ΤΕ01.29 ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
 • ΤΕ01.30 ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ - ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ
 • ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘ. ΑΚΤΙΝ.)
 • ΤΕ02.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣΔΟΜΙΚΟΙ
 • ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
 • ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
 • ΤΕ02.03 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
 • ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • ΤΕ02.05 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
 • ΤΕ02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 • ΤΕ02.07 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα και τα κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, για τον διορισμό τους ως μονίμων ή/και την πρόσληψή τους ως προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, εντός ορισμένης προθεσμίας, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών των υποψήφιων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε., θα διενεργηθεί εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικό τρόπο. Δεν απαιτείται, εκ νέου, η υποβολή δικαιολογητικών για στοιχεία που είναι ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ., εκτός και αν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης αυτών, σύμφωνα με την παρούσα.

Τα κριτήρια ένταξης

Για την ένταξη στον αξιολογικό πίνακα Β’ Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης απαιτείται:

 1. Διδακτορικό δίπλωμα στην Ε.Α.Ε. ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής (ΚΩΔ: 001) ή
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Ε.Α.Ε. ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής (ΚΩΔ: 002) ή
 3. Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην Ε.Α.Ε. των Διδασκαλείων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής (ΚΩΔ: 003) ή
 4. Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής με τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία (50 μήνες) στην ΕΑΕ (ΚΩΔ: 004).

Για την ένταξη στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα απαιτείται:

 1. Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην Ε.Α.Ε. από Α.Ε.Ι. ή άλλον φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών (ΚΩΔ: 006) ή
 2. Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους (10 μήνες) στην Ε.Α.Ε. (ΚΩΔ: 007) ή
 3. Να είναι εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (ΚΩΔ: 008).

Τα μόρια που θα σας «εκτοξεύσουν» στον πίνακα κατατάξης

Τώρα μπορείτε να λάβετε άμεσα ;20 μόρια  για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών με Πιστοποίηση Υπολογιστών και έως άλλα 20 έξτρα με Πιστοποίηση Αγγλικών (11 μόρια σε 2 ημέρες ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ!)

Όπως φαίνεται στην προκήρυξη μοριοδοτείται η γνώση ξένης γλώσσας ως εξής:

 • Άριστη γνώση ξένης γλώσσας - 20 μόρια
 • Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας - 15 μόρια
 • Καλή γνώση ξένης γλώσσας Δέκα - 10 μονάδες

Παράλληλα πιστοποιείται η πστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου) με 20 μόρια.

Οι πιο εύκολες αναγνωρισμένες από τον ΑΣΕΠ πιστοποιήσεις Υπολογιστών και Αγγλικών προσφέρονται από τον εκπαιδευτικό οργανισμό GoLearn σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να καταθέσουν τα χαρτιά τους και να λάβουν τα μόρια

Αυτή είναι η πιο εύκολη, πιο φτηνή Online Πιστοποίηση Αγγλικών που μπορείτε να πάρετε μέσα σε 3 ημέρες

Μπορείτε μέσα σε λίγες μόνο ημέρες να αποκτήσετε και Πιστοποίηση Υπολογιστών πολύ εύκολα από τον εκπαιδευτικό οργανισμό GoLearn στο κέντρο της Αθήνας

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις