Breaking news

arxaia
A

Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων ανακοίνωσε την πρόσληψη 5 ατόμων με την ειδικότητα ΔΕ Καταδυόμενων Εργατοτεχνιτών και σύμβαση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το χρονικό διάστημα 4 μηνών.

Οι πρόσληψεις επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου 1 «Δημιουργία Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων (ΕΕΑΧ) στην Αλόννησο και στο Δυτικό Παγασητικό» της ενταγμένης στο ΕΠ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σ014-2020» της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων (ΕΕΑΧ) στην Αλόννησο και στο Δυτικό Παγασητικό»

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Τρίτη 17 Μαΐου και κλείνει το Σάββατο 21 Μαΐου 2022.

Οι θέσεις εργασίας στην Εφορία Εναλίων Αρχαιοτήτων

  • ΔΕ Καταδυόμενοι Εργατοτεχνίτες (5 θέσεις)

Η Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση [email protected] ,

β) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ. Αρεοπαγίτου & Ερεχθείου 59, Τ.Κ. 11742, Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας: 2109235105

γ) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ. Αρεοπαγίτου & Ερεχθείου 59, Τ.Κ. 11742, Αθήνα, υπόψιν κ.κ. Α. Βαμβακά και Α. Μητσοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2109235105)

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας εκπαίδευσης προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία

Τα Γενικά Προσόντα Πρόσληψης

Οι υποψήφιοι πρέπει:

  • α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (N. 2413/1996 άρθρο10 παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής

Γλώσσας: α) ΥΠΑΙΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ.15180 Αθήνα, τηλ.210−3443384 και

β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ.55132 Θεσσαλονίκη, τηλ.2310−459101, των κατωτέρω
επιπέδων:

Γ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού.

• Β ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και εργατοτεχνικού προσωπικού.

Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.54006, τηλ.2310/997571−72−76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς
αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.

β) Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

γ) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

Τα Ειδικά Προσόντα Πρόσληψης

ΔΕ Καταδυόμενων Εργατοτεχνιτών

  • Απολυτήριος τίτλος Γενικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας ΔΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
  • Δίπλωμα αυτοδύτη (βλ. απόδειξη καταδυτικής ικανότητας)
  • Δίπλωμα οδήγησης ταχύπλοου σκάφους
  • Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου (αφορά το 50% των προκηρυσσόμενων θέσεων)

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη ΕΔΩ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις