Breaking news

dimos_xaidariou
A

Ο Δήμος Χαϊδαρίου προσλαμβάνει νέο προσωπικό για 20 θέσεις εργασίας, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου και διάρκεια 4 μηνών.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν εργάτες - φύλακες πυρασφάλειας και οδηγούς

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Δευτέρα 23 Μαΐου έως και την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022.

Οι θέσεις στο Δήμο Χαϊδαρίου

  • ΥΕ Εργάτες - Φύλακες Πυρασφάλειας (16 θέσεις)
  • ΔΕ Οδηγών (Κατόχων διπλώματος Γ΄ κατηγορίας, ΠΕΙ και ηλεκτρονικού ταχογράφου) (4 θέσεις)

Τα Γενικά Προσόντα Πρόσληψης

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επέλεξαν.

Τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μαζί με την αίτησή τους θα υποβάλλουν τα εξής:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας,
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
3. Βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ,
4. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών/ άδειας οδήγησης/ πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας/ Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού (για τον κωδ. θέσης 102), καθώς και όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στον πίνακα Β. (Σε περίπτωση τίτλων σπουδών ή εν γένει εγγράφων της αλλοδαπής, προσκομίζονται αυτά με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και αναγνώριση ισοτιμίας από την αρμόδια Ελληνική αρχή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις).

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 όπου να αναφέρονται τα εξής:

  • Έχω την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επέλεξα.
  • α) Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
  •  β) Δεν είμαι υπόδικος που έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
  •  γ) Δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά μου δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
  • δ) Δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις
  • Προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούμαι από το κώλυμα της προηγούμενης παραγράφου, επειδή έχω εκτίσει την ποινή μου ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που μου έχουν επιβληθεί ή επειδή έχω απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που υπολογίζεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό (ν. 4765/2021) με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη). 

αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] και κατ΄ εξαίρεση είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Στρ. Καραϊσκάκη 138, 124 61 Χαϊδάρι, είτε στο Δημοτικό Κατάστημα (Στρ. Καραϊσκάκη 138, ισόγειο υπηρεσία πρωτοκόλλου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 23 Μαΐου 2022 μέχρι και 27 Μαΐου 2022.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ηλεκτρονικά το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Ολόκληρη η προκήρυξη των θέσεων στον ακόλουθο σύνδεσμο ΕΔΩ.

Δημοφιλείς Ειδήσεις