Breaking news

καλλιτεχνικό_προσωπικό_τέχνες_εικαστικά
A

Ο Δήμος Κηφισιάς προσλαμβάνει νέο προσωπικό υπαλλήλων για 11 διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Οι συμβάσεις εργασίας είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου και αφορούν συνολικά 11 άτομα καλλιτεχνικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος Βικέλας».

Οι θέσεις εργασίας αφορούν μαέστρους, μουσικούς, χοροδιδάσκαλο, δάσκαλό χειροτεχνίας, ζωγράφους, ηθοποιούς και δασκάλους κλασικής κιθάρας.

Διαβάστε ακόμη: ΑΣΕΠ: Το ΑΠΕ - ΜΠΕ προσλαμβάνει δημοσιογράφους - Βγήκε η προκήρυξη

Οι ειδικότητες των θέσεων στο δήμο Κηφισιάς

 1. ΔΕ Μαέστρος (2 θέσεις)
 2. ΔΕ Μουσικός (1 θέση)
 3. ΔΕ Μουσικός (1 θέση)
 4. ΠΕ Χοροδιδάσκαλος (1 θέση)
 5. ΔΕ Δάσκαλος Χειροτεχνίας (1 θέση)
 6. ΔΕ Φωτογράφος (1 θέση)
 7. ΠΕ Ζωγράφος Καλών Τεχνών (2 θέσεις)
 8. ΔΕ Ηθοποιός (1 θέση)
 9. ΤΕ Δάσκαλος Κλασσικής Κιθάρας (1 θέση)

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση  στην  οποία  να  φαίνεται  ο  κωδικός  απασχόλησης  και  τα  επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο  των  δυο  όψεων  του  ατομικού  δελτίου  ταυτότητας ή  άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας
 3. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια).
 4. Ευκρινές   Φωτοαντίγραφο   των   τίτλων   των   σπουδών   τους,   στον   οποίο   να αναγράφεται   ο   ακριβής   βαθμός,   η ημερομηνία   και   το   έτος   κτήσης   του συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης
 5. Για   τις   ειδικότητες   ΔΕ   ευκρινές φωτοαντίγραφο   Πτυχίου   ή   Διπλώματος   ή απολυτήριου   τίτλου   δευτεροβάθμιας   ή   μετά δευτεροβάθμιας   εκπαίδευσης   της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας  της ημεδαπής ή αλλοδαπή
 6. Σε περίπτωση ανεργίας είναι απαραίτητη η βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ
 7. Βιογραφικό  σημείωμα συνοδευόμενο με  υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986  για την πιστότητα των αναφερομένων σε αυτό
 8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 9. Βεβαιώσεις  από  διδακτική  προϋπηρεσία  ιδίου  αντικειμένου. Ειδικότερα,  για  τα αναγνωρισμένα από  το ΥΠ.ΠΟ.Α. τμήματα, στη βεβαίωση προϋπηρεσίας πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός πρόσληψης του ΥΠ.ΠΟ.Α
 10. Υπεύθυνη   Δήλωση   του   Ν.   1599/86,   όπου   δηλώνεται   τυχόν   απασχόληση   σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
 11. Για όλες τις περιπτώσεις είτε ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία είτε όχι.
 12. Ο   υποψήφιος   με   την   υπογραφή   της   αίτησης   αποδέχεται   ότι:   α) δεν  έχει καταδικαστεί για κακούργημα

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την αίτηση,  την  οποία μπορούν  να αναζητήσουν στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Κηφισιάς(www.kifissia.gr) και να την υποβάλλουν  μαζί  με  τα  δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη  διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου([email protected])ή ταχυδρομικά  με  συστημένη  επιστολή, στα γραφεία  της  υπηρεσίας  μας στην  ακόλουθη  διεύθυνση:  Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος Βικέλας» Δήμου Κηφισιάς, Εμμανουήλ Μπενάκη 3, Τ.Κ. 145 61, Κηφισιά. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  ή  στην  περίπτωση  αποστολής  των αιτήσεων  ταχυδρομικώς  το  εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η  αίτηση  συμμετοχής  που  θα  υποβληθεί  με  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  θα  πρέπει απαραιτήτως να  εμφανίζεται  υπογεγραμμένη,  με φυσική  υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δε γίνονται δεκτές

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη ΕΔΩ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις