Breaking news

εργασία
A

Το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» του Δήμου Νάουσας και ο Δήμος Τυρνάβου ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

  • συνολικά 4 ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2022-2023 και
  • συνολικά 4 ατόμων για την υλοποίηση των έργων 1 και 2 της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας «2α» «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Ικανοτήτων Ανθρωπίνου Δυναμικού-Ενεργός Κοινωνική Ενσωμάτωση».

Οι ειδικότητες

Δήμος Νάουσας

  1. ΔΕ Μαγείρων/Μαγειρισσών - 1 θέση
  2. ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων - 3 θέση

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη

Δήμος Τυρνάβου

  1. ΠΕ Ψυχολόγων - 1 θέση
  2. ΠΕ Κοινωνιολόγων - 1 θέση
  3. ΠΕ Παιδαγωγών - 1 θέση
  4. ΠΕ / ΤΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - 1 θέση

 Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του Υποέργου (30-10- 2023) με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ), είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, και όλα τα απαιτούμενα για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «04-8- 2021» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου Ι του ανωτέρω Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», Α. Κοκκίνου 19, Τ.Κ. 59200, Νάουσα Νομού Ημαθίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κας Ματάτη Ανδρονίκης (τηλ. επικοινωνίας: 2332025600).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρουσών σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα των υπηρεσιών και στο χώρο ανακοινώσεων τους, καθώς και στο δικτυακό τόπο των υπηρεσιών (www.kkpnaoussas.gr και www.tirnavos.gr),και εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή:

Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

 

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις