Breaking news

γιατρός_υγεία_παθολόγος_εργασία
A

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας ανακοίνωσε την πρόσληψη ενός γιατρού γενικής ιατρικής για την κάλυψη αναγκών περίθαλψης του δήμου.

Η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα ΠΕ Ιατρό για την κάλυψη αναγκών του τμήματος άσκησης κοινωνικών πολιτικών για την τρίτη ηλικία της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας, που εδρεύει στη Νέα Ιωνία, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή Ιατρικής Φροντίδας στα μέλη των Κ.Α.Π.Η.» συνολικής διάρκειας έως 1 έτος.

Αναλυτικά όλες οι σχετικές πληροφορίες αναφορικά με τη θέση: 

Η θέση εργασίας στο Δήμο Νέας Ιωνίας

 • ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Εν ελλείψει αυτού θα προτιμηθούν κατά σειρά:
 1. ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
 2. ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
 3. ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ)

Η αμοιβή

 • Συνολικό ετήσιο ποσό αμοιβής: 12.000 € 

Ακολουθήστε το Proson.gr και στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα του εργασιακού τομέα.

Το βασικό αντικείμενο της θέσης ΠΕ Ιατρού

Το βασικό αντικείμενο του γιατρού αφορά την παροχή ιατρικής περίθαλψης και παρακολούθησης των ηλικιωμένων μελών των Κ.Α.Π.Η. Ιατρική υποστήριξη όλων των μελών, παροχή ιατρικών οδηγιών, εξέταση, χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και ηλεκτρονική συνταγογράφηση, έκδοση ηλεκτρονικού  παραπεμπτικού για παρακλινικές εξετάσεις και επισκέψεις κατ΄ οίκον όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Επιπλέον, σε περιπτώσεις που απαιτείται και κατόπιν εντολής του αρμόδιου προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, έλεγχος των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων του Δήμου (άρθ. 96 Ν.4483/17).

Ο τόπος εκτέλεσης του έργου είναι στα ιατρεία των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Νέας Ιωνίας που στεγάζονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Νέας Ιωνίας. Η παροχή των υπηρεσιών του Ιατρού θα αντιστοιχεί σε τέσσερα τετράωρα Ιατρεία το μήνα για κάθε ένα από τα τέσσερα ΚΑΠΗ του Δήμου μας.

Για τον έλεγχο των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων του Δήμου, ο τόπος και ο χρόνος θα καθορίζεται κάθε φορά με τη σχετική εντολή της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
 2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
 3. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ή των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος
 4. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου της αντίστοιχης Ιατρικής ειδικότητας από την αρμόδια Ελληνική Αρχή
 5. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
 6. Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται
 7. Απαραίτητη βεβαίωση προϋπηρεσίας σε Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην υπηρεσία μας στην Διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 40, τ.κ. 142 34 Νέα Ιωνία απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κας Αργυρώς Γαλάτου (τηλ. επικοινωνίας : 2132000470)

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις