Breaking news

Προσλήψεις στον ΟΚΑΝΑ
A

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ανακοίνωσε νέες προσλήψεις προσωπικού.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν νοσηλευτές.

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο «Δίκτυο δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020».

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023.

Διαβάστε επίσης: ΑΕΜΥ: Νέες προσλήψεις γιατρών με αμοιβή έως 120.000€ - Οι ειδικότητες

Οι θέσεις εργασίας στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών

  • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (2 θέσεις)

Η διάρκεια των συμβάσεων ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 30 Νοεμβρίου 2023 για το ίδιο άτομο με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση επέκτασης του προγράμματοςΤα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαραίτητα τυπικά προσόντα των ειδικοτήτων, όπως αυτά αναγράφονται ανωτέρω, πρέπει:

Να αποστείλουν ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη διεύθυνση: τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, την οποία μπορούν να εκτυπώσουν από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.okana.gr. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν.1 99/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρ σεις.

2. Βιογραφικό Σημείωμα

3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου)

4. Τίτλοι Σπουδών.

5. Φωτοαντίγραφο Άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται).

6. Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας, εφόσον την επικαλείται ο ενδιαφερόμενος στην αίτηση συμμετοχής του.

7. Πιστοποίηση Γνώσης Χρήσης Η/Υ, εφόσον την επικαλείται ο ενδιαφερόμενος στην αίτηση συμμετοχής του.

8. Υπεύθυνη Δήλωση - περί μη καταδίκης του ν. 1 99/1986, δηλ νει ότι:

α) δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθ ς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,

γ) λόγω καταδίκης, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και

δ) δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την Παρασκευή 07η. 07.2023 ημέρα Παρασκευή και λήγει την 21η .07.2023 ημέρα Παρασκευή.

Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτ ν κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Η πρόσκληση αναρτάται για συνολικό χρονικό διάστημα δεκαπέντε (1 ) ημερών και οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, κατά τα αναφερόμενα στην ενότητα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής της παρούσας, εντός  αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της πρόσκλησης. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας εργάσιμης ημέρας.

Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή σε περίπτωση κατά την οποία κατά τον έλεγχο αυτ ν προκύψει ότι η ως άνω υπεύθυνη δήλωση περιείχε ψευδή στοιχεία, η Υπηρεσία θα προβαίνει σε άμεση καταγγελία της σύμβασης και οι τυχόν καταβληθείσες αποδοχές θα επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3 /201 .

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις