Breaking news

Νέες θέσεις εργασίας και προσλήψεις
A

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αναζητά να προσλάβει ένα νέο συνεργάτη για την εκπόνηση σχετικού έργου.

Συγκεκριμένα, για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου «Cherry – Making Culture the N0 1 ally of European Recovery- Καθιστώντας τον πολιτισμό τον Ν0 1 Σύμμαχο της Ευρωπαϊκής Ανάκαμψης», το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Interreg Europe 2021 – 2027.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2023.

Ακολουθήστε το Proson και στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα του εργασιακού τομέα!

Ο στόχος του έργου

Βασικός στόχος του έργου «Cherry» είναι η βελτίωση των περιφερειακών και τοπικών πολιτικών των εταίρων στον τομέα της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας και του στόχου πολιτικής 4 του προγράμματος «Περισσότερη Κοινωνική Ευρώπη» και τον ειδικό στόχο VI «Πολιτισμός και τουρισμός για οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική ένταξη και κοινωνική καινοτομία».

Το «Cherry» στοχεύει στην αύξηση των Πολιτιστικών & Δημιουργικών Επιχειρήσεων που συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη
και την καινοτομία. Συγκεκριμένα, το έργο θα αντιμετωπίσει πολιτικές για την ενεργοποίηση της ανθεκτικότητας των Πολιτιστικών & Δημιουργικών

Επιχειρήσεων μετά την έκτακτη ανάγκη υγείας Covid-19 λαμβάνοντας υπόψη τη δίδυμη μετάβαση (πράσινη και ψηφιακή) και με στόχο: α) να υποστηρίξει την αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς β) να ενισχύσει την ανάπτυξη τοπικής επιχειρηματικότητας γ) να αυξήσει τη συμβολή των Πολιτιστικών & Δημιουργικών Επιχειρήσεων στον αστικό μετασχηματισμό.

Η διάρκεια της σύμβασης

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της έως και την 31.05.2027 με δυνατότητα παράτασης. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψη σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά τα αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά πλαίσια για την σύμβαση συνεργατών, καθώς και την ημερομηνία παράδοσης των παραδοτέων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο έργου, ως ισχύει. Επίσης, ενδεχόμενη χρονική παράταση του έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια της σύμβασης

Η αμοιβή

Η συνολική αμοιβή του συνεργάτη για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται για τη θέση Κ1 έως του ποσού των 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων συμπεριλαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων, σε εφαρμογή της υπ΄ αριθ. 30/2023 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Οποιεσδήποτε επιπλέον νόμιμες εισφορές και κρατήσεις ήθελε προκύψουν συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό ως άνω ποσό.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

  1. Απλό αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου.
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986
  4. Τίτλος σπουδών
  5. Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο σπουδών (εφόσον διαθέτει) συνοδευόμενο από αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων ή εάν αυτή δεν είναι διαθέσιμη από το πρόγραμμα σπουδών.
  6. Απαιτούμενους τίτλους σπουδών από τα οποία θα προκύπτει η γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  7. Αντίγραφα των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας/εμπειρίας από προηγούμενους εργοδότες και των λοιπών αποδεικτικών εγγράφων της εμπειρίας τους, κ.λπ.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν «Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (βάσει του υποδείγματος I. που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης) και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη. Η «Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» με συνημμένα σε αυτή όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις θέσεις, υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

Οι αιτήσεις συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, να μη φέρουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της πρόσκλησης αποτελούν λόγο αποκλεισμού των αιτήσεων. Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής
των αιτήσεων.

Η νέα αίτηση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει στο θέμα του email υποβολής της και επί του νέου εντύπου «Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» με μεγάλα γράμματα «Για αντικατάσταση» η «Για συμπλήρωση» αντίστοιχα. 

Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αιτήσεις που θα υποβληθούν στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με ευθύνη των υποψηφίων, το αργότερο μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτήσεων. Αιτήσεις, που θα υποβληθούν στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μετά την καταληκτική ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και δεν αξιολογούνται.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής σήμανσης που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω του οποίου υποβάλλονται οι αιτήσεις. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών αιτήσεων που θα υποβληθούν.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις