Breaking news

Μάντρα αυτοκινήτων
A

Την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ. το πρωί, θα διενεργηθεί, στο κατάστημα του Τελωνείου Στυλίδας, η προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, προκειμένου να εκποιηθούν συνολικά 14 οχήματα, με τιμή εκκίνησης τα 40,00 ευρώ. Τα οχήματα βρίσκονται στην αποθήκη και στον περίβολο του Τελωνείου Στυλίδας. 

Η επίσκεψη των προς δημοπράτηση οχημάτων επιτρέπεται ελεύθερα έως και τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν πως τα προς εκποίηση στο συνημμένο πίνακα τροχοφόρα οχήματα είναι μεταχειρισμένα, με ζημιές, φθορές και ελλείψεις και χρειάζονται επισκευές πριν κυκλοφορήσουν. Η εξέταση μπορεί να γίνει από τους ενδιαφερόμενους με την βοήθεια και τεχνικού συμβούλου της επιλογής τους και συμπεριλαμβάνει ό,τι κριθεί αναγκαίο, χωρίς όμως την χρήση εργαλείων ή άλλων μηχανικών μέσων και χωρίς να τεθεί σε κίνηση το όχημα, προκειμένου να προσδιορίσουν το ύψος των ζημιών ώστε να διαμορφώσουν ανάλογα και τις προσφορές τους.

Επιπλέον, ο εμπορικός τύπος του οχήματος καθώς και το έτος κατασκευής, προσδιορίζονται από τις εξωτερικές ενδείξεις αυτού και έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα. Τα οχήματα πωλούνται στην κατάσταση που βρίσκονται κατά την ημέρα της δημοπρασίας και οι αρμόδιες Υπηρεσίες Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν φανερά ή κρυμμένα ελαττώματα, αφού ο αγοραστής είχε την ευχέρεια να εξετάσει τα δημοπρατούμενα οχήματα πριν την διεξαγωγή της δημοπρασίας μόνος ή με τεχνικό της επιλογής του.

Διευκρινίσεις για τη δημοπρασία

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία της ΑΑΔΕ θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

 • Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής στις δημοπρασίες επιβατικών, φορτηγών και λεωφορείων προς κυκλοφορία είναι 300€ .
 • Οι προσφορές για να γίνουν δεκτές, πρέπει να διαφέρουν από την τιμή εκκίνησης και η μία από την άλλη τουλάχιστον κατά 50€ για τα προς κυκλοφορία οχήματα και 20€ για τα προς κυκλοφορία δίκυκλα.
 • Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογών ΦΠΑ 24%.
 • Με την ολοκλήρωση της πλειοδοσίας κάθε οχήματος, καλείται ο τελευταίος πλειοδότης να υπογράψει το πρακτικό ανακηρύξεως πλειοδότη και να καταβάλει προκαταβολή υπολογιζόμενη σε ποσοστό 20% της τιμής πλειοδοσίας. Η πληρωμή της προκαταβολής του 20% καταβάλλεται με τραπεζική επιταγή ή μετ χρήση κάρτας πληρωμής
 • Ο διακανονισμός του υπολοίπου 80% της τιμής πλειοδοσίας, γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη ημέρα της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας (εφάπαξ ή με δόσεις). Δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις παρατάσεων διακανονισμού.
 • Η παραλαβή των πωληθέντων οχημάτων γίνεται αποκλειστικά με μεταφορικά μέσα των αγοραστών.
 • Βάσει των όρων πώλησης, ακυρώσεις αγοραπωλησιών δεν γίνονται δεκτές.
 • Τα φυσικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες πώλησης οχημάτων προς κυκλοφορία μόνο αυτοπροσώπως. Κατ΄ εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο εφόσον αυτός είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος μέχρι και του δεύτερου βαθμού, προσκομίζοντας Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη από Δημόσια Αρχή.
 • Τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με πληρεξούσιο οριζόμενο από Συμβολαιογράφο. Η Δημοπρασία διενεργείται με τη συμμετοχή όσων ενδιαφερομένων έχουν καταβάλλει την Εγγύηση Συμμετοχής.
 • Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία υποχρεούνται να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ταυτότητας σε ισχύ (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής κ.λ.π.) και να δηλώνουν στην επιτροπή τον ΑΦΜ, την αρμόδια ΔΟΥ και την ιδιότητά τους.
 • Η επιτροπή, κατά το χρόνο δημοπράτησης, μπορεί κατά την κρίση της να αναπροσαρμόσει σε οποιοδήποτε στάδιο το εύρος της προσφοράς.
 • Για λόγους ασφαλείας τα οχήματα που παραδίδονται απαγορεύεται να τεθούν σε κίνηση εντός του χώρου Αποθηκών.

Δείτε ΕΔΩ τη λίστα με τα δημοπρατούμενα οχήματα 

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις