Breaking news

black out
A

Χρηματική αποζημίωση, ύψους έως 600 ευρώ, μπορούν διεκδικήσουν από τον ΔΕΔΔΗΕ οι καταναλωτές που υπέστησαν ζημιά λόγω διακοπής ρεύματος. Οι καταναλωτές δικαιούνται αποζημίωση μόνο στην περίπτωση που οι βλάβες που υπέστησαν οι ηλεκτρικές συσκευές τους οφείλονται σε προβλήματα του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ.

Για να λάβουν αποζημίωση, οι καταναλωτές θα πρέπει, εντός το πολύ 20 εργάσιμων ημερών από το συμβάν, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση αποζημίωσης μέσω της εφαρμογής εξυπηρέτησης.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι για τη βλάβη την ευθύνη έχουν οι υπάλληλοι ή οι υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ, από σχετικές πράξεις ή παραλείψεις τους, οι καταναλωτές αποζημιώνονται με χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου κρίνεται κατά περίπτωση και αναλόγως της ζημίας που υπέστησαν. Ειδικότερα, εφόσον η βλάβη των συσκευών οφείλεται σε τυχαία βλάβη του ουδετέρου αγωγού του δικτύου χαμηλής τάσης οι καταναλωτές λαμβάνουν, αναλόγως της ζημίας, χρηματικό ποσό έως 600 ευρώ, ανεξαρτήτως τύπου παροχής.

Τα βήματα για την πληρωμή της αποζημίωσης

Για την καταβολή της αποζημίωσης ή του χρηματικού ποσού οι καταναλωτές θα πρέπει:

 • Να υποβάλουν έγκαιρα (εντός 20 εργάσιμων ημερών από το συμβάν) την αίτηση αποζημίωσης
 • Να θέσουν στη διάθεσή του ΔΕΔΔΗΕ (για 2 εργάσιμες ημέρες), εφόσον τους ζητηθεί, τις συσκευές ή τον εξοπλισμό που έχουν υποστεί βλάβη, για έλεγχο πριν από την επισκευή τους
 • Να θέσουν στη διάθεση του ΔΕΔΔΗΕ, όταν τους ζητηθεί, παραστατικά ηλεκτρολογικού συνεργείου τεκμηρίωσης της βλάβης και του κόστους επισκευής ή αντικατάστασης των συσκευών με άλλα παρόμοιων προδιαγραφών (τιμολόγια κ.λπ.).
 • Να υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της αποζημίωσης ή του χρηματικού ποσού που τους χορηγείται. Η Υπεύθυνη Δήλωση μπορεί να υποβληθεί ψηφιακά υπογεγραμμένη μέσω του gov.gr.
 • Να γνωστοποιήσουν στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού για κατάθεση του χρηματικού ποσού της αποζημίωσής τους

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν

Η χορήγηση του χρηματικού ποσού, το οποίο ανέρχεται κατά μέγιστο στα 600 ευρώ ανεξαρτήτως τύπου παροχής, θα πραγματοποιείται εφόσον συντρέχουν ταυτοχρόνως οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Οι καταναλωτές ενημερώσουν το συντομότερο δυνατόν τον ΔΕΔΔΗΕ για το συγκεκριμένο συμβάν (βλάβες ηλεκτρικών συσκευών), υποβάλλοντας σχετική αίτηση αποζημίωσης κατά το δυνατόν εντός της ίδιας ημέρας ή εντός των 20 επόμενων εργάσιμων ημερών από το συμβάν.
 • Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν διαθέτει στοιχεία, πληροφορίες ή ευρήματα βάσει των οποίων να τεκμηριώνεται ότι σημειώθηκε διακοπή του ουδετέρου αγωγού του δικτύου Διανομής Χαμηλής Τάσης (με συνέπεια πολύ μεγάλη ανύψωση της τάσης του δικτύου από τις ονομαστικές τιμές) από λόγους ανωτέρας βίας.
 • Ο ΔΕΔΔΗΕ διερευνήσει τις αιτίες βλάβης / αστοχίας του υλικού, ιδιαίτερα σε σχέση με τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Δικτύου, αλλά και λόγω ενδεχόμενου ελαττώματος του υλικού, και αποδείξει ή έστω πιθανολογήσει βάσιμα και εγγράφως το χαρακτηρισμό της «τυχαίας» διακοπής του ουδετέρου. Σε κάθε περίπτωση, ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να παρέχει κάθε σχετικό στοιχείο στους καταναλωτές.
 • Οι καταναλωτές θέσουν επί 2 ημέρες, εφόσον τους ζητηθούν, τις συσκευές ή τον εξοπλισμό, που έχουν υποστεί βλάβη στη διάθεση του ΔΕΔΔΗΕ, προς έλεγχο πριν από την επισκευή τους.
 • Οι καταναλωτές θέσουν στη διάθεση του ΔΕΔΔΗΕ, όταν τους ζητηθεί, παραστατικά ηλεκτρολογικού συνεργείου, με τα οποία:
  Περιγράφεται το είδος κάθε βλάβης και, κατά το δυνατόν, σύμφωνα με το άρθρο του proson, συσχετίζεται αυτή με ενδεχόμενη υπέρταση, λόγω διακοπής του ουδετέρου του δικτύου Διανομής Χαμηλής Τάσης, βάσει τεχνικών ευρημάτων και στοιχείων, και
  Τεκμηριώνεται το κόστος επισκευής των βλαβών ή αντικατάστασης των συσκευών ή του εξοπλισμού, με άλλα παρόμοιων προδιαγραφών, εφόσον κρίνεται οικονομικά ασύμφορη η επισκευή τους.
 • Οι καταναλωτές υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι η ζημία στις συσκευές ή στον εξοπλισμό τους οφείλεται σε τυχαία βλάβη ή αστοχία υλικού του δικτύου και θεωρούν ότι το χρηματικό ποσό που εισπράττουν από το ΔΕΔΔΗΕ για την ανωτέρω αιτία είναι απολύτως εύλογο και σε απόλυτη αντιστοιχία με τη ζημία την οποία έχουν υποστεί και καταβάλλεται από τον ΔΕΔΔΗΕ προς αυτούς σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της εν λόγω ζημίας τους και ικανοποιούνται πλήρως από αυτό.

Πόσος χρόνος απαιτείται για την πληρωμή

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα αποφασίζει επί των αιτήσεων kαταναλωτών εντός 15 εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους, προστιθέμενου του χρόνου τυχόν καθυστέρησης από πλευράς του εκάστοτε καταναλωτή για την υποβολή στοιχείων που του ζητούνται. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα καταβάλλει το χρηματικό ποσό, στην περίπτωση αποδοχής της αίτησης, εντός ενός μηνός από την απόφαση επί της αίτησης.

Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν θα καταβάλλει, με την υπόψη διαδικασία, οποιοδήποτε άλλο χρηματικό ποσό για ενδεχόμενες ζημίες καταναλωτή ή εργαζομένων του ή τρίτων σχετιζόμενων με τη λειτουργία της εγκατάστασής του, από διαφυγόντα έσοδα ή κέρδη, μείωση κύρους, απώλεια παραγωγής, κατάπτωση ρητρών προς τρίτους, και κάθε έμμεση ή παρεπόμενη βλάβη.

Όσοι πολίτες έχουν υποστεί βλάβη σε ηλεκτρονική τους συσκευή μπορούν να μπουν στην ειδική πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ και να επιλέξουν αρχικά την επιλογή «Αιτήματα επικοινωνίας» και εν συνεχεία την υποκατηγορία «αποζημιώσεις».

Η αίτηση αποζημίωσης υποβάλλεται ΕΔΩ. 

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις