Breaking news

Υποτροφίες
A

Η HELLENiQ ENERGY, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου», προσφέρει ετησίως 12 υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με υψηλές επιδόσεις και ενισχύει τους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς του Πανεπιστημίου.

Οι αιτήσεις για τον 6ο κύκλο του συγκεκριμένου Προγράμματος ξεκίνησαν ήδη και η διαδικασία υποβολής για τους ενδιαφερόμενους θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024.

Το Πρόγραμμα Σπουδών σχεδιάστηκε από το Ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου που διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία στο επιστημονικό πεδίο της Ενέργειας, με τη συνεισφορά εξειδικευμένων στελεχών της HELLENiQ ENERGY από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Τεχνικής Υποστήριξης, R&D και Μετεξέλιξης Διυλιστηρίων.

Στο διδακτικό αντικείμενο περιλαμβάνονται μαθήματα σχεδιασμού και βέλτιστης λειτουργίας διυλιστηρίων, θέματα οργάνωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας, εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής, καθώς και πτυχές που αφορούν στα οικονομικά και επιχειρηματικά ζητήματα του κλάδου. 

Η συνεργασία της HELLENiQ ENERGY με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο έχει και την αποκλειστική αρμοδιότητα για την επιλογή των υποψηφίων, αποσκοπεί στην ενίσχυση του μεταπτυχιακού προγράμματος και στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας, με την προσέλκυση περισσότερων φοιτητών και εξειδικευμένων επιστημόνων, τόσο από εταιρείες του ενεργειακού τομέα, όσο και από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο στήριξης της Νέας Γενιάς και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της χώρας από την HELLENiQ ENERGY, καθώς και στην ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας, προκειμένου να υποστηριχθεί με τον καλύτερο τρόπο η αμφίδρομη και κυκλική σχέση ανάμεσα στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην αγορά εργασίας

Διάρκεια και προϋποθέσεις συμμετοχής στο ΠΜΣ

Το ΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης, έχει διάρκεια 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει την παρακολούθηση οκτώ μαθημάτων, την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και την εκπόνηση δίμηνης Πρακτικής Άσκησης σε βιομηχανία του κλάδου. Επίσης περιλαμβάνει την παρακολούθηση εξειδικευμένων διαλέξεων από εμπειρογνώμονες του κλάδου καθώς επίσης και εντατικών σεμιναρίων σε σύγχρονα σχετικά με την ενέργεια αντικείμενα.

Οι συμμετέχοντες στο ΠΜΣ θα πρέπει να είναι:

 • Απόφοιτοι πανεπιστημιακών, πολυτεχνικών σχολών ή τέως Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ειδικότητας Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτρονικού, Χημικού Μηχανικού, Μηχανικού Πετρελαίου, Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Μεταλλειολόγου, Ναυπηγού, Αυτοματιστή, ή
 • Απόφοιτοι σχολών θετικών επιστημών (φυσικοί, χημικοί, γεωλόγοι, τεχνολογίας υλικών) ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι φοιτητές είναι απόφοιτοι μη ελληνικών ΑΕΙ θα πρέπει να διαθέτουν αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π)

Και να διαθέτουν:

 • Άριστη και αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Ευχέρεια στην αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Για την επιλογή υποψηφίων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. γίνεται αξιολόγηση και μοριοδότηση στην οποία βαθμολογούνται:

 • η συνάφεια της ειδικότητας με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.,
 • η συναφής με το αντικείμενο του ΠΜΣ επαγγελματική εμπειρία,
 • η συναφής με το αντικείμενο του ΠΜΣ ερευνητική εμπειρία,
 • οι ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες,
 • η επίδοση σε σχετικό «test» αξιολόγησης και το αποτέλεσμα της συνέντευξης του υποψηφίου από την επιτροπή αξιολόγησης.

Δικαιολογητικά συμμετοχής στο ΠΜΣ

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν να αξιολογηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης θα πρέπει να υποβάλουν:

 • Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ (σε ηλεκτρονική μορφή)
 • Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π)
 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο να αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου
 • Βεβαίωση άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική δραστηριότητα.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ
 • Ανάτυπα πτυχιακής / διπλωματικής εργασίας, δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, τυχόν άλλου συγγραφικού έργου
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

Για όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στον 6ο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιομηχανικά συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου», πατήστε ΕΔΩ και συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής σας ΕΔΩ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις