CLOSE

Breaking news

wwf-website.jpg
A

Η οργάνωση WWF Ελλάς καλεί καταρτισμένους νέους επιστήμονες που μοιράζονται το όραμά της για ένα μέλλον όπου οι άνθρωποι και η φύση ευημερούν και συνυπάρχουν με αρμονία, και επιθυμούν να συμβάλλουν στην διατήρηση της ελληνικής βιοποικιλότητας μέσα το ερευνητικό τους έργο, να υποβάλλουν ερευνητικές προτάσεις για απονομή υποτροφίας.

Το πρόγραμμα υποτροφιών φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη προώθησης της εφαρμοσμένης έρευνας για την αύξηση των γνώσεων σχετικά με την παρουσία των ειδών ή και των πληθυσμών ειδών πανίδας στην Ελλάδα, την αξιολόγηση των απειλών που αντιμετωπίζουν, καθώς και τη διατύπωση κατάλληλων και αποτελεσματικών προτάσεων για μέτρα διατήρησης. Στοχεύει ιδιαίτερα στα απειλούμενα, ενδημικά ή/ και σε λιγότερο γνωστά είδη της ελληνικής πανίδας.

Το ύψος των υποτροφιών

Συνολικά προβλέπονται για το έτος 2023-2024, έξι υποτροφίες των 10.000€ με διάρκεια ένα έτος (Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2024).

Στόχοι του προγράμματος

Στοχεύει ιδιαίτερα στα απειλούμενα, ενδημικά ή/ και σε λιγότερο γνωστά είδη της ελληνικής πανίδας, προκειμένου να αυξηθεί η προβολή τους και να βελτιωθούν οι προοπτικές για την μακροπρόθεσμη επιβίωση και προστασία τους. Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει την υλοποίηση στοχευμένων μελετών πεδίου με ωφελούμενους νέους ερευνητές στα αντικείμενα της Βιολογίας, της Δασολογίας, των Περιβαλλοντικών Σπουδών, της Γεωπονίας ή και άλλων κλάδων από ελληνικά πανεπιστήμια.

Προδιαγραφές συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

 • να είναι πτυχιούχοι Βιολογίας, Δασολογίας, Περιβαλλοντικών Σπουδών, Γεωπονίας ή παρόμοιων κλάδων από ελληνικά πανεπιστήμια, ή
 • να έχουν πραγματοποιήσει ερευνητικό έργο ή άλλες σπουδές σε αντικείμενο σχετικό με τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας, εφόσον είναι πτυχιούχοι άλλων κλάδων από ελληνικά πανεπιστήμια, και
 • να μην έχουν ξεπεράσει τα 15 χρόνια από την λήψη του πρώτου πτυχίου τους.

Η έρευνα θα πρέπει να οδηγεί σε αυτοτελή αποτελέσματα, ακόμα και στην περίπτωση που αποτελεί μέρος μεγαλύτερου ερευνητικού προγράμματος ή διδακτορικής διατριβής.

Η ερευνητική πρόταση:

 • αφορά σε είδη της ελληνικής πανίδας, που είναι απειλούμενα (κατηγορίες κατά IUCN: CR, EN, VU), ενδημικά της Ελλάδας, ή/ και λιγότερο γνωστά (κατηγορίες 3/12 κατά IUCN: ΝΤ και DD), ή/ και σε ιδιαίτερους πληθυσμούς ειδών που δεν ανήκουν απαραίτητα στις παραπάνω κατηγορίες, ως προς την απομόνωση ή τη βιολογία τους,
 • περιλαμβάνει έρευνα πεδίου στην Ελλάδα,
 • συνδέεται σαφώς με κάποιο ερώτημα προστασίας και διαχείρισης ειδών ή/ και πληθυσμών ειδών, και o συμπληρώνει κενά γνώσης, ή/ και ελέγχει νέες μεθοδολογίες εργαλεία και προσεγγίσεις σε θέματα προστασίας και διαχείρισης, και
 • καταλήγει στη διατύπωση όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένων προτάσεων προστασίας και διαχείρισης ή/ και πολιτικής.

Δικαιολογητικά

Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν λάβει νόμιμη απαλλαγή/ αναβολή από αυτές.

 • Συμπληρωμένο έντυπο σύνταξης της ερευνητικής πρότασης
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά) με αναφορά στην ερευνητική εμπειρία του υποψηφίου καθώς και κατάλογο τυχόν δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεων σε συνέδρια κ.λπ.
 • Βεβαίωση επιστημονικού υπευθύνου, κατόχου διδακτορικού τίτλου, όπου πιστοποιείται η ανάληψη της επιστημονικής επίβλεψης της πρότασης προς χρηματοδότηση, εάν η έρευνα δεν διενεργείται υπό την επίβλεψη κάποιου ερευνητικού ή ακαδημαϊκού ιδρύματος και ο υποψήφιος δεν είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου.
 • Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες να αφορούν την καταλληλότητα και ικανότητα του υποψηφίου να φέρει εις πέρας την ερευνητική πρόταση.
 • Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 •  Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (εάν χρειάζεται).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά και τις προτάσεις τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση [email protected], και σύμφωνα με τους κανόνες και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, έως την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για την παρούσα πρόσκληση θα παρέχονται από το WWF Ελλάς μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email: [email protected] και στο τηλέφωνο 210- 3314893 (εσωτ. 448, Βασιλική Ορφανού).

Τυχόν ερωτήσεις θα πρέπει να έχουν αποσταλεί από τους υποψηφίους προς το WWF Ελλάς έως και τις 5 Οκτωβρίου 2023.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις