Breaking news

μουσική_καλλιτεχνικό_προσωπικό
A

Η Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χερσόνησου στην Κρήτη προσλαμβάνει νέο προσωπικό εκπαιδευτικών καλλιτεχνικών μαθημάτων για την κάλυψη 32 θέσεων εργασίας.

Οι προσλήψεις κατόπιν επιλογής, καλλιτεχνικού προσωπικού του «Δημοτικού Ωδείου Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία για 9 μήνες, η διάρκεια της οποίας θα ξεκινά την 1η Οκτωβρίου 2022 ή από την υπογραφή της σύμβασης και θα τελειώνει την 30η Ιουνίου 2023.

Οι ειδικότητες αφορούν καθηγητές μουσικών οργάνων και ανώτερων θεωρητικών μαθημάτων.

Τρέχουν ακόμη: Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ: 122 θέσεις στο υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου

Οι θέσεις εργασίας στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χερσόνησου

 1. Καθηγητές/τριες κλασικού πιάνου
 2. Καθηγητής/τρια μοντέρονου - jazz πιάνου
 3. Καθηγητές/τριες - κλασικού βιολιού
 4. Καθηγητής/τρια βιόλας
 5. Καθηγητής/τρια βιολοντσέλου
 6. Καθηγητής/τρια κόντρα μπάσο
 7. Καθηγητές/τριες κλασικής κιθάρας
 8. Καθηγητής/τρια ηλεκτρικής κιθάρας
 9. Καθηγητής/τρια αρμονίου
 10. Καθηγητής/τρια κρητικής λύρας
 11. Καθηγητής/τρια λαούτου
 12. Καθηγητής/τρια μαντολίνου
 13. Καθηγητής/τρια κανονάκι
 14. Καθηγητής/τρια παραδοσιακών κρουστών
 15. Καθηγητής/τρια ούτι
 16. Καθηγητής/τρια παραδοσιακού βιολιού
 17. Καθηγητής/τρια φλάουτου
 18. Καθηγητής/τρια κλαρινέτου
 19. Καθηγητής/τρια σαξόφωνου
 20. Καθηγητής/τρια τρομπέτας
 21. Καθηγητής/τρια τρομπόνι
 22. Καθηγητής/τρια ευρωπαϊκών κρουστών
 23. Καθηγητές/τριες Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων (Αρμονία. Αντίστιξη, Φυγή, Σύνθεση)
 24. Καθηγητής/τρια μονωδίας
 25. Καθηγητής/τρια μοντέρνων κρουστών
 26. Καθηγητής/τρια ηλεκτρικού μπάσου
 27. Καθηγητής/τρια μοντέρνου τραγουδιού
 28. Καθηγητής/τρια μοντέρνου τραγουδιού
 29. Καθηγητής/τρια ακορντεόν
 30. Καθηγητής/τρια μπουζουκιού
 31. Καθηγητής/τρια μουσικής τεχνολογίας
 32. Καθηγητής/τρια μουσικής προπαίδειας
 33. Καθηγητής/τρια μουσικής βυζαντινής μουσικής

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους, σύμφωνα με το proson πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς και επί ποινή αποκλεισμού τα δικαιολογητικά που ακολουθούν. Στην αίτηση πρέπει να απαριθμούνται αναλυτικά όλα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά από τον αιτούντα.

1) Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας/διαβατηρίου.

2) Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν 148/11914)

3) Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης της αναλυτικής βαθμολογίας διπλώματος ή πτυχίου

4) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και φάκελο καλλιτεχνικής δραστηριότητας, στον οποίο μπορεί να περιληφθεί οτιδήποτε αποδεικνύει την καλλιτεχνική δραστηριότητα του υποψηφίου κατά την δική του κρίση.

5) Βεβαίωση του Υπουργείου Πολιτισμού, στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός
διορισμού τους ως καθηγητής στα αναγνωρισμένα όργανα (όπου προβλέπεται)

6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται

 • τυχόν απασχόληση στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ (παράλληλη απασχόληση εάν ναι που απασχολείται ο υποψήφιος)
 • η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής
 • κάθε πράξη του βίου του υποψηφίου, η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος
 • ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-09-2007) (καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση)
 • ότι δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
 • ότι έχει υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που του επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγει

Η διαδικασία της υποβολής των αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με το proson καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Χ., στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου, Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών Τ.Κ. 71500 υπόψιν κας Γιανναδάκη Άννας (τηλ. επικοινωνίας:
2810332138). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Το εμπρόθεσμο των ηλεκτρονικών αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή η με επίσημα πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η αυτοπρόσωπη ή μετ’ εξουσιοδοτήσεως κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στην ανωτέρω διεύθυνση καθημερινά από τις 9:00 έως τις 14:00.

Η αποκλειστική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημερολογιακές (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης περίληψης της παρούσας σε μία τοπική εφημερίδα ήτοι από Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου έως Σάββατο 01 Οκτωβρίου, για την αυτοπρόσωπη ή μετ’ εξουσιοδοτήσεως κατάθεση. Η ανωτέρω προθεσμία, όπως αναφέρει το proson ως προς την ηλεκτρονική ή ταχυδρομική υποβολή της αίτησης, λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας, στην ανωτέρω διεύθυνση καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση.

Ολόκληρη η προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις