Breaking news

Προσλήψεις στον ΟΚΑΝΑ
A

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) προσλαμβάνει νέο προσωπικό γιατρών για την κάλυψη έξι θέσεων εργασίας, σε τέσσερις περιοχές της χώρας.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν παιδοψυχιάτρους, ψυχιάτρους, γενικούς ιατρούς, παθολόγους, γενικούς χειρούργους ή άλλους κλινικούς ιατρούς.

Οι προσλήψεις αφορούν τις περιοχές της Αθήνας, του Αγρίνιου, της Καλλιθέας και της Τρίπολης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Πέμπτη 6 Απριλίου 2023.

Ακολουθήστε το Proson και στο Twitter για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα του εργασιακού τομέα!

Οι θέσεις εργασίας στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών

  • Παιδοψυχίατρος ή γενικός ιατρός ή παθολόγος ή καρδιολόγος ή γενικός χειρούργος ή άλλος κλινικός ιατρός (2 θέσεις)

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ.

  • Ψυχίατρος ή γενικός ιατρός ή παθολόγος ή καρδιολόγος ή γενικός χειρούργος ή άλλος κλινικός ιατρός (1 θέση)

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ.

  • Ψυχίατρος ή παιδοψυχίατρος ή γενικός ιατρός ή παθολόγος ή καρδιολόγος ή γενικός χειρούργος ή άλλος κλινικός ιατρός (2 θέσεις)

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ.

  • Ψυχίατρος ή γενικός ιατρός ή παθολόγος ή καρδιολόγος ή άλλος κλινικός ιατρός (1 θέση)

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι αιτήσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαραίτητα τυπικά προσόντα των ιατρικών ειδικοτήτων, όπως αυτά αναγράφονται ανωτέρω, πρέπει:

Να αποστείλουν ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στον Ο. Α.ΝΑ. στην αντίστοιχη διεύθυνση. τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση-Υπεύθυνη ήλωση, την οποία μπορούν να εκτυπώσουν από την ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου Ν.1599/19 6 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

2. Βιογραφικό Σημείωμα

3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου)

4. Τίτλοι Σπουδών.

5. Φωτοαντίγραφο Άδειας Ασκήσεως παγγέλματος.

6. Υπεύθυνη Δήλωση - περί μη καταδίκης του ν. 1599/19 6, με την οποία θα δηλώνεται ότι:

α) δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,

γ) λόγω καταδίκης, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και

δ) δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις (Παράρτημα 2)

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης με τα συνημμένα δικαιολογητικά αρχίζει την 23η /3/2023 ημέρα Πέμπτη και λήγει την 06η
/4/2023, ημέρα Πέμπτη.

Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Η πρόσκληση αναρτάται με δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για συνολικό χρονικό διάστημα 10 ημερών και οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, κατά τα αναφερόμενα στην ενότητα «Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής» της παρούσας. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας εργάσιμης ημέρας.

Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή σε περίπτωση κατά την οποία κατά τον έλεγχο αυτών προκύψει ότι η ως άνω υπεύθυνη δήλωση περιείχε ψευδή στοιχεία, ο Ο ΑΝΑ θα προβαίνει σε άμεση καταγγελία της σύμβασης και οι τυχόν καταβληθείσες αποδοχές θα επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4354/2015.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις