CLOSE

Breaking news

Δικαστήριο
A

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων που θέλουν να συμμετάσχουν στον γραπτό διαγωνισμό για την εισαγωγή 224 Δικαστικών Υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ) και το proson.gr παρουσιάζει αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι.

Να σημειώσουμε, αρχικά, ότι ο νέος διαγωνισμός της ΕΣΔΙ απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που κατέχουν οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Οι 224 επιτυχόντες, που θα προκύψουν από τον διαγωνισμό, θα καταλάβουν μόνιμες θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, του κλάδου Γραμματέων, στα δικαστήρια όλης της χώρας.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, το οποίο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτώς σε τρία μαθήματα / αντικείμενα. Στο δεύτερο στάδιο, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα, οι επιτυχόντες υποψήφιοι της γραπτής δοκιμασίας, θα εξεταστούν προφορικά σε θέματα παρόμοια με αυτά στα οποία εξετάστηκαν γραπτώς

Για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ηλεκτρονικά στην γραμματεία της ΕΣΔΙ, έως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2023.

Δείτε εδώ την προκήρυξη.

Πού θα βρείτε όλη την ύλη για τον Διαγωνισμό μαζί με online Tests - Ποιος φορέας την παρέχει

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν όλη την ύλη μαζί με τα τεστ μπορούν να την πάρουν εδώ

Η goLearn, o μεγαλύτερος φορέας προετοιμασίας ενηλίκων στην Ελλάδα για Διαγωνισμούς ΑΣΕΠ με τις περισσότερες επιτυχίες παρέχει το κορυφαίο πρόγραμμα προετοιμασίας μαζί με όλη την ύλη  για τον Διαγωνισμό του ΕΣΔΙ

Το πρόγραμμα της εντατικής εξ αποστάσεως προετοιμασίας μαζι με όλη την ύλη έχει τα χαμηλότερα δίδακτρα στην Ελλάδα. Σε μόνο 15 ημέρες θα είστε έτοιμοι να πετύχετε στον Διαγωνισμό και να κλειδώσετε διορισμό

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Οδηγίες για την αίτηση και τα δικαιολογητικά

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση και να υποβάλλουν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του proson.gr, όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση, (που έχει τον χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης και πρέπει να φέρει υπογραφή) όπου δηλώνεται μία μόνο κατηγορία στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει, ήτοι κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) .

Η αίτηση συμπληρώνεται ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου ΕΔΩ. 

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

3. Πρόσφατο (εκδοθέν από 29/06/2023 και μετά) πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από τα οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γέννησης και η ιθαγένεια του υποψηφίου. Διευκρινίζεται ότι ως ημέρα γέννησης (άρθρ. 4 του ν.4798/2021) θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι εκ των υποψηφίων συμπλήρωσαν το 21ο έτος της ηλικίας τους (ήτοι οι γεννηθέντες μέχρι το έτος 2002).

Προσοχή: Δεν θα γίνεται δεκτή η ληξιαρχική πράξη γέννησης.

4. Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού, αυτές πρέπει να συντρέχουν οπωσδήποτε κατά το χρόνο εγγραφής στη Σχολή.

5. Ποινικό Μητρώο Γενικής Χρήσης (από την Εισαγγελία Πρωτοδικών του τόπου γέννησης). Άλλως ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr.

Προσοχή: Υποβάλλεται το αντίγραφο ποινικού μητρώου, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Σχολής και όχι η αίτηση προς έκδοσή του.

6. Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 7 του ν.4798/2021 (Α΄68) (εκδίδεται μόνον από την Εισαγγελία Πρωτοδικών του τόπου κατοικίας) και είναι διαφορετικό από το πιστοποιητικό φυγοποίνων και το πιστοποιητικό περί μη παραπομπής ή εκκρεμοδικίας, τα οποία δεν ζητούνται και δεν γίνονται δεκτά.

Προσοχή: Ως τόπος κατοικίας νοείται αυτός που δηλώνεται στην αίτηση.

7. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση (από το Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας). Άλλως ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.gov.gr. 

Προσοχή: Ως τόπος κατοικίας νοείται αυτός που δηλώνεται στην αίτηση.

8. Υπεύθυνη δήλωση, η οποία συμπληρώνεται και υπογράφεται.

Εδώ κατεβάζετε το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης κατ΄ άρθρο 8 Ν.1599/1986 περί μη απόλυσης από άλλη θέση του Δημοσίου ή ΟΤΑ άλλου νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για πειθαρχικούς λόγους κ.λπ.

Προσοχή: Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι το αναφερόμενο στο υπόδειγμα.
Η υπεύθυνη δήλωση απαιτείται, ανεξάρτητα με το αν ο υποψήφιος κατείχε ή όχι άλλη θέση στο Δημόσιο ή ΟΤΑ άλλου νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

9. Πρόσφατο (εκδοθέν από 29/06/2023 και μετά) πιστοποιητικό σωματικής υγείας . Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από παθολόγο ή γενικό ιατρό, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, κατά τα ισχύοντα για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους (άρθρ. 7 παρ. 2 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) .

Προσοχή: Δεν θα γίνονται δεκτά πιστοποιητικά σωματικής υγείας που δεν φέρουν με ευκρίνεια την υπογραφή και σφραγίδα του αντίστοιχου ιατρού ακόμα και στην περίπτωση άυλης συνταγογράφησης. 

Προσοχή: Πριν την υποβολή της αίτησης να ελέγχετε την ευκρίνεια της σφραγίδας και της υπογραφής.

10. Πρόσφατο (εκδοθέν από 29/06/2023 και μετά) πιστοποιητικό ψυχικής υγείας. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από ψυχίατρο, ο οποίος να είναι Διευθυντής ψυχιατρικής κλινικής κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του (άρθρο 20 παρ.3 περ. β΄ του ν. 5001/2021 (Α΄ 227) . Γίνονται δεκτά και όσα πιστοποιητικά ψυχικής υγείας εκδίδονται από Διευθυντή Ψυχίατρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή τον εκτελούντα χρέη Διευθυντή και άλλων δημοσίων δομών υγείας (στρατιωτικών νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, Κέντρων Ψυχικής Υγείας).

Προσοχή: Δεν θα γίνονται δεκτά πιστοποιητικά ψυχικής υγείας που δεν φέρουν με ευκρίνεια την υπογραφή και σφραγίδα του ψυχιάτρου, Διευθυντή ψυχιατρικής κλινικής κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου ή δημόσιας δομής ή του νόμιμου αναπληρωτή του ή του εκτελούντα χρέη Διευθυντή.
Η ιδιότητα του υπογράφοντος το πιστοποιητικό να προκύπτει από τη σφραγίδα ή από ιδιόχειρη σημείωση.

Προσοχή: πριν την υποβολή της αίτησης να ελέγχετε την ευκρίνεια της σφραγίδας, της ιδιότητας του υπογράφοντος και της υπογραφής του.

11. Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος τμήματος ή σχολής του πανεπιστημιακού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ήδη ισχύοντος Π.Δ. 85/2022 (Α΄232), όπως αναλυτικά αναφέρονται στην προκήρυξη (βλ. ΙΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ, ΤΕ παρ.3). Εάν το πτυχίο προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η σχετική πράξη αναγνώρισης (από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή Σ.Α.Ε.Π κ.λπ.) οπότε, προσκομίζονται η παραπάνω πράξη, ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου.

Προσοχή: Γίνονται δεκτές και βεβαιώσεις περάτωσης σπουδών, εφόσον προκύπτει απ΄αυτές η ημερομηνία ορκωμοσίας.

12. Για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος τμήματος ή σχολής Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) ή Κέντρου Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ), ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ήδη ισχύοντος Π.Δ. 85/2022 (Α΄232), όπως αναλυτικά αναφέρονται στην προκήρυξη (βλ. ΙΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ, ΤΕ παρ. 3). Εάν το πτυχίο προέρχεται από Τεχνολογικό Ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται η σχετική πράξη αναγνώρισης (από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή Σ.Α.Ε.Π κ.λπ.), οπότε, προσκομίζονται η παραπάνω πράξη, ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου.

Προσοχή: Γίνονται δεκτές και βεβαιώσεις περάτωσης σπουδών, εφόσον προκύπτει απ΄αυτές η ημερομηνία ορκωμοσίας.

13. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν. Εάν ο μεταπτυχιακός τίτλος, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του (από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή Σ.Α.Ε.Π κ.λπ.), (βλ. προκήρυξη Ε. Βαθμολόγηση υποψηφίων), οπότε προσκομίζονται η σχετική πράξη αναγνώρισης, ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου.

14. Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος, για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν. Εάν ο διδακτορικός τίτλος, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του (από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή Σ.Α.Ε.Π κ.λπ.), (βλ. προκήρυξη Ε. Βαθμολόγηση υποψηφίων), οπότε, προσκομίζονται η σχετική πράξη αναγνώρισης, ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου.

15. Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ (για τις θέσεις όλων των κατηγοριών – ΠΕ και ΤΕ), από το οποίο να προκύπτει η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, η οποία αποδεικνύεται, με τα πιστοποιητικά και τους τίτλους που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ισχύοντος πδ 85/2022 όπως αναλυτικά αναφέρεται στην προκήρυξη (βλ. άρθρο 9 παρ.2 του ισχύοντος πδ 85/2022). Λάβετε το ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ της Πιστοποίησης Υπολογιστών ELIC εύκολα και ευέλικτα  (Μόνο 100 ευρώ)

16. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ η πολύ καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας), η οποία αποδεικνύεται, με τα πιστοποιητικά και τους τίτλους που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ισχύοντος πδ 85/2022 όπως αναλυτικά αναφέρεται στην προκήρυξη (βλ. άρθρο 10 του ισχύοντος πδ 85/2022). Μοριοδότηση με Εξ αποστάσεως Πιστοποίηση Αγγλικών εύκολα και ευέλικτα από το σπίτι με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Μόνο 111 ευρώ) 

Όλη η ύλη στην goLearn - Αποκτήστε πρόσβαση και προετοιμαστείτε μέσα σε μονο 15 ημέρες

Προλάβετε να αποκτήσετε το εξ αποστάσεως προγραμμα ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ προετοιμασιας μαζι με Όλη την ύλη από τον εκπαιδευτικό οργανισμό golearn, το μεγαλύτερο φορέα προετοιμασίας για διαγωνισμούς στην Ελλάδα!

Σε λιγότερο από 15 ημέρες θα είστε σωστά προετοιμασμένοι  για να πετύχετε στο Διαγωνισμό για τους διορισμούς στα δικαστήρια! Με την εγγραφή σας λαμβάνεται όλη την ύλη!

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις