CLOSE

Breaking news

Τριετίες στο ιδιωτικό τομέα: Αύξηση ετήσιων αποδοχών έως 1.092 ευρώ
A

Αυξήσεις στους μισθούς εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα έρχονται από την 1η Ιανουαρίου 2024, καθώς τότε τίθεται και επίσημα σε ισχύ το «ξεπάγωμα» των τριετιών.

Πιο συγκεκριμένα, από τη νέα χρονιά αίρεται η αναστολή της ισχύος διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, περίπου 1,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα ωφεληθούν σταδιακά σε βάθος τριετίας, με περισσότερο ευνοημένους τους παλαιούς εργαζομένους που έχουν «κτίσει» τριετίες πριν από το 2012

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως κανένας εργαζόμενος δεν θα δει αύξηση στις αποδοχές του, ενώ ταυτόχρονα, ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων που ξεκίνησαν να εργάζονται μετά την 14η Φεβρουαρίου 2012, «χάνουν» έντεκα χρόνια προϋπηρεσίας τα οποία ουσιαστικά δεν τους προσφέρουν καμία μισθολογική εξέλιξη, ενώ αυξήσεις τους θα δουν μόνο όσοι εργαζόμενοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

Αύξηση αποδοχών στα 1.000 ευρώ

Ωστόσο, κατά τον πρώτο χρόνο της εφαρμογής του μέτρου, οι εργαζόμενοι που θα λάβουν τις τριετίες της πρώτης κλίμακας (10%), θα δουν στους λογαριασμούς τους ένα όφελος της τάξεως των, περίπου, 1.000 ευρώ.

Για παράδειγμα εργαζόμενος με 5 χρόνια και 11 μήνες προϋπηρεσία ως το 2012, έχει ήδη μια τριετία και τον Ιανουάριο του 2024, συμπληρώνει τη δεύτερη τριετία με 5,11 έτη ως το 2012 και 1 μήνα από 1/1/2024.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, εάν έπαιρνε ήδη την προσαύξηση 10% για την πρώτη τριετία, καθώς πολλοί εργοδότες πλήρωναν τις τριετίες απλώς δεν προσέθεταν τις καινούργιες μετά το 2012, τότε από τον Ιανουάριο του 2024 θα πάρει άλλο ένα 10% στον μισθό και στο σύνολο θα έχει προσαύξηση 20% για δυο τριετίες. Το κέρδος στον μισθό εφόσον αμείβεται με τον βασικό των 780 ευρώ, θα είναι 78 ευρώ και για όλο το 2024 μαζί με τα Δώρα, θα είναι 1.092 ευρώ (78 ευρώ Χ14 μηνιάτικα=1.092 ευρώ).

Αξίζει να υπενθυμιστεί πως το επίδομα προϋπηρεσίας είχε παραμείνει στον «πάγο», με μνημονιακή ρήτρα από το 2012, η οποία προέβλεπε πως το εν λόγω επίδομα αναστέλλεται έως ότου η ανεργία στη χώρα μας σπάσει το φράγμα του 10%.

Έτσι, η κυβέρνηση προχώρησε στην επαναφορά των τριετιών, καθώς επιτεύχθηκε, ύστερα από 11 ολόκληρα χρόνια, η μείωση της ανεργίας σε ένα αξιόλογο ποσοστό.

Το «χτίσιμο» της προϋπηρεσίας, βάσει της οποίας ο εργαζόμενος θα παίρνει αύξηση, θα γίνει με βάση τα έτη δουλειάς που είχε ο μισθωτός πριν την 14η Φεβρουαρίου του 2012 και μετά την 1/1/2024. Ο χρόνος από τον ερχόμενο Γενάρη και μετά θα προστίθεται στον χρόνο πριν τον Φεβρουάριο του 2012 ώστε να προκύπτει η προϋπηρεσία για το επίδομα. Το διάστημα, δηλαδή, από τις 14 Φεβρουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 θα θεωρείται «χαμένο».

Όλοι οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τα κατώτατα όρια και συμπληρώνουν τις απαραίτητες τριετίες θα λαμβάνουν τις εξής αμοιβές:

  • χωρίς τριετία 780 ευρώ
  • με μία τριετία 858 ευρώ
  • με δύο τριετίες 936 ευρώ και
  • με τρεις τριετίες 1.014 ευρώ

Αναλυτικά οι βασικότερες οδηγίες

  • Από την 1η.1.2024 αίρεται η αναστολή της ισχύος διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας, η οποία επιβλήθηκε με το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 6/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου.
  • Ο τρόπος απόδειξης της προϋπηρεσίας, που διανύθηκε ή θα διανυθεί στα ανωτέρω αναφερόμενα διαστήματα, εξαρτάται από το περιεχόμενο των περί προϋπηρεσίας διατάξεων της Συλλογικής Ρύθμισης Εργασίας (του ν.1876/1990, όπως ισχύει) στην οποία, εκ της φύσης της εργασίας και τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, υπάγεται ο μισθωτός και η οποία δύναται να ρυθμίζει ειδικότερα τα ζητήματα της αναγνώρισης και προσμέτρησης της προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας. Εάν δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από ένα τέτοιο κείμενο Συλλογικής Ρύθμισης Εργασίας, ως προϋπηρεσία αναγνωρίζεται αυτή που διανύθηκε στον ίδιο ή σε άλλο εργοδότη, στην ίδια ειδικότητα.
  • Για όσους εργαζόμενους αμείβονται με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο, ως χρόνος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται ο χρόνος εξαρτημένης σύμβασης ή σχέσης εργασίας, που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε εργοδότη και σε οποιαδήποτε ειδικότητα πριν από τη 14η.2.2012 και μετά από την 1η.1.2024. Η κατά τα ανωτέρω προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας καθορίζεται ως εξής:

Α) Για τους υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, σε ποσοστό 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως 3 τριετίες και συνολικά σε ποσοστό 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω.

Β) Για τους εργατοτεχνίτες, με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως 6 τριετίες και συνολικά τριάντα τοις εκατό (30%) για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω.

  • Ο χρόνος εργασίας που έχει διανυθεί έως την 14.2.2012 (ή θα διανυθεί από 1.1.2024 και μετά) με καθεστώς μερικής απασχόλησης, λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος προϋπηρεσίας για τους σκοπούς του άρθρου 33 του ν.5053/2023, με τον ίδιο τρόπο που λαμβάνεται υπόψη και για τον συγκρίσιμο εργαζόμενο, δηλαδή τον αντίστοιχο εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης της παρ. 2/β΄ του άρθρου 2 του ν.3846/2010 (Α΄ 66) όπως ισχύει. Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας αυτής, μερική απασχόληση που αντιστοιχεί στον κανονικό (νόμιμο ή συμβατικό) ημερήσιο χρόνο τού ως άνω αναφερόμενου συγκρίσιμου εργαζόμενου, αντιστοιχεί σε μία ημέρα προϋπηρεσίας.
  • Αν οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές είναι υπέρτερες των νόμιμων αποδοχών, οι αυξήσεις, οι προσαυξήσεις και τα ποσά εν γένει που προκύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω, συμψηφίζονται με τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ καταβαλλόμενων και νόμιμων αποδοχών, με την καταβολή της οποίας εξοφλούνται ολοσχερώς ή μερικώς.
  • Για το δε χρονικό διάστημα από τη 14η.2.2012 έως και την 31η.12.2023 καμία αξίωση δεν γεννάται, ούτε οφείλονται αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως αναφέρονται ανωτέρω, ούτε επιτρέπεται να υπολογιστεί προϋπηρεσία που έχει διανυθεί από τη 14η.2.2012 έως και την 31η.12.2023.
Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις