Breaking news

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
A

«Τρέχουν» μέχρι και αύριο οι αιτήσεις για τη θέση αναπληρωτή γενικού διευθυντή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Υπενθυμίζεται πως η εν λόγω θέση, την οποία ανέδειξε αποκλειστικά το proson.gr, έχει διάρκεια πέντε χρόνων, με το νέο προσωπικό να εργάζεται στην έδρα του ΕΤαΕ στο Λουξεμβούργο.

Όπως αναφέρθηκε, ο διορισμός από το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤαΕ θα γίνει για θητεία διάρκειας έως πέντε ετών, η οποία θα αρχίσει ενδεικτικά την 1η Ιανουαρίου 2025.

Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν τις αιτήσεις τους έως τη Δευτέρα22 Απριλίου 2024, 12.00 το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών, καθώς μετά την εκπνοή της δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα εγγραφής.

Αρμοδιότητες

Στο πλαίσιο της ηγεσίας του ΕΤαΕ:

 • Θα καθορίσετε, θα αναπτύξετε και θα παγιώσετε τη θεσμική και οργανωτική στρατηγική του ΕΤαΕ, καθώς και τον ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό, διασφαλίζοντας επιχειρησιακές δραστηριότητες σύμφωνες με τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους που θέτουν οι μέτοχοι και το διοικητικό συμβούλιο·
 • Θα προωθήσετε μια διευθυντική ομάδα υψηλών επιδόσεων και θα προαγάγετε μια εταιρική νοοτροπία που υιοθετεί μια ανοικτή, ανθρωποκεντρική προσέγγιση με επίκεντρο την ακεραιότητα, τη διαφάνεια, τον σεβασμό, τη δίκαιη και ίση μεταχείριση, την ισότητα των φύλων, το άνοιγμα στην αλλαγή, την ανεκτικότητα, τον πειραματισμό, τη συνεχή μάθηση, τη βελτίωση και τη δέσμευση για ισχυρή θεσμική δεοντολογία, εφαρμοστέους κανόνες και τη διατήρηση εποικοδομητικού εργασιακού περιβάλλοντος με όλο το προσωπικό του ΕΤαΕ·
 • Θα διατηρείτε και θα διαχειρίζεστε μια άρτια και αποτελεσματική οργανωτική δομή και θα ασκείτε αποτελεσματικά ηγετικό ρόλο μεταξύ της διοίκησης και του προσωπικού του ΕΤαΕ·
 • Θα καθιερώσετε αποτελεσματικούς τρόπους ανάθεσης αρμοδιοτήτων και ελέγχου·
 • Θα συμβάλλετε και, κατά περίπτωση, θα καθοδηγείτε την καθημερινή διαχείριση του ΕΤαΕ, διασφαλίζοντας την εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων με ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση της πολιτικής της ΕΕ με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, στην παρακολούθηση και στην υποβολή εκθέσεων αποτελεσμάτων στη γενική διευθύντρια και στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και στην επίτευξη των οικονομικών και επιχειρησιακών στόχων του ΕΤαΕ·
 • Θα εκπροσωπείτε το ΕΤαΕ σε εξωτερικούς φορείς, θα διατηρείτε και θα αναπτύσσετε σχέσεις με εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, εταίρους και μετόχους, με σκοπό τη διατήρηση και τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων·
 • Θα προωθείτε και θα διατηρείτε πνεύμα εποικοδομητικής συνεργασίας με τα καταστατικά όργανα και το προσωπικό της ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένων της προέδρου της ΕΤΕπ, της διευθύνουσας επιτροπής, του διοικητικού συμβουλίου, της ελεγκτικής επιτροπής και του επικεφαλής διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου·
 • Θα προωθείτε τη στενή συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ιδίως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιχειρηματικότητα, το κλίμα, την έρευνα και την καινοτομία, την ψηφιοποίηση, τις επενδύσεις αντικτύπου, τον πολιτισμό, τις δεξιότητες, την πολυμορφία και την ισότητα των φύλων·
 • Θα προωθείτε τη στενή συνεργασία με τα εθνικά αναπτυξιακά ιδρύματα (ΝΡΙ) και την ομάδα μετόχων πιστωτικών ιδρυμάτων (FISG)·
 • Θα κατανοείτε, θα εφαρμόζετε και να στηρίζετε την ανάπτυξη των πολιτικών της ΕΕ σε στενή συνεργασία με τις σχετικές ομάδες και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των άλλων θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ·
 • Θα στηρίζετε τη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ για νέες πρωτοβουλίες πολιτικής της ΕΕ που διευκολύνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών·
 • Θα τηρείτε πλήρως ενήμερη την επιτροπή λογαριασμών του ΕΤαΕ για όλα τα θέματα που έχουν βαρύνουσα σημασία για το ΕΤαΕ, καθώς και για όλες τις πτυχές των επιχειρησιακών και οικονομικών υποθέσεων του ΕΤαΕ· Θα διευκολύνετε την καλή συνεργασία μεταξύ της επιτροπής λογαριασμών του ΕΤαΕ και της ελεγκτικής επιτροπής της ΕΤΕπ·
 • Θα τηρείτε τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, θα ενεργείτε υπεύθυνα, έντιμα και αμερόληπτα, θα διατηρείτε τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας και δεοντολογίας στην προσωπική και επαγγελματική σας συμπεριφορά και θα τηρείτε ανά πάσα στιγμή τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον/την ΑΓΔ του ΕΤαΕ3

Ζητούμενα προσόντα

 • Ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου
 • Τουλάχιστον 15ετή επαγγελματική πείρα μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου
 • Τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική πείρα σε ανώτερη θέση διοίκησης 
 • Άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ικανοποιητική γνώση μίας ακόμη απ’ αυτές τις επίσημες γλώσσες.
 • Να μην έχετε συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης

Ακόμη, ζητούνται:

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες σε γραπτό και προφορικό επίπεδο· αποδεδειγμένες διαπραγματευτικές, πολιτικές και διπλωματικές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας εκπροσώπησης στο ανώτατο επίπεδο εντός του οργανισμού, με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη και σε διεθνή φόρουμ.
 • Υψηλό επίπεδο προσωπικής και επαγγελματικής αξιοπιστίας και ακεραιότητας, ικανότητα χειρισμού αποκλινόντων συμφερόντων, συγκρούσεων και ασάφειας· ενσυναίσθηση και ανθεκτικότητα.
 • Πείρα στη διαχείριση προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη δημόσια χρηματοδότηση ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Η πείρα στη στήριξη νεοφυών και επεκτεινόμενων επιχειρήσεων ή στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση των ΜΜΕ θα αποτελέσει ισχυρό πλεονέκτημα.
 • Ικανότητα κατανόησης, πρόβλεψης και εκπλήρωσης του ρόλου των δημόσιων αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων, όπως το ΕΤαΕ και η ΕΤΕπ, εντός του πλαισίου πολιτικής της ΕΕ.

Πού θα υποβάλλετε αίτηση

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, πρέπει να εγγραφείτε μέσω του διαδικτύου στον ακόλουθο ιστότοπο (https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/) και να ακολουθήσετε τις οδηγίες σχετικά με τα διάφορα στάδια της διαδικασίας.

Δείτε εδώ ολόκληρη την πρόσκληση.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις