Breaking news

Νέα θέση γιατρού
A

Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «Γιατροί του Κόσμου - Ελληνική Αντιπροσωπεία» προκηρύσσει μία θέση γενικού ιατρού ή παθολόγου ή ιατρού άνευ ειδικότητας.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τετάρτη 29 Μαΐου 2024.

Το αντικείμενο της πράξης

Αντικείμενο της πράξης είναι η «Συνέχιση και Ενίσχυση του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη με την ενσωμάτωση Κινητής Μονάδας Υγείας», περιλαμβάνει την συνέχιση παροχής ιατρικής φροντίδας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων με έμφαση σε άπορους, μακροχρόνια ανέργους, ανασφάλιστους, ηλικιωμένους με χαμηλό ή μηδενικό εισόδημα, μητέρες και παιδιά, ΡΟΜΑ, μετανάστες και πρόσφυγες. Η παροχή των υπηρεσιών στους ωφελούμενους είναι δωρεάν και δεν καλύπτεται τμήμα αυτής από νοσήλια ή άλλες εισφορές, δεδομένου ότι ο Δικαιούχος είναι Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο και η παροχή υπηρεσιών υγείας είναι πρωτοβάθμια. Η Πράξη θα συμβάλει άμεσα και αποτελεσματικά στους δείκτες της Πρόσκλησης 017.4Β.11.9.2 «Συνέχιση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού/Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από δημοτικά και κοινωνικά ιατρεία», καθώς και στον ειδικό στόχο ESO4.11 «Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες» και τα Μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο στόχος του υποέργου

Στόχος είναι η συνέχιση παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, μέσω της ενίσχυσης, διεύρυνσης των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών στις ομάδες στόχου και με την ενσωμάτωση μίας κινητής μονάδας υγείας. Οι βασικές υπηρεσίες θα έχουν ως ακολούθως:

  • Παροχή ιατρικής φροντίδας με γενικό ιατρό, δερματολόγο, γυναικολόγο, παιδίατρο, ψυχίατρο και νοσηλευτικό προσωπικό
  • Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγο
  • Παροχή ιατρικής φροντίδας, την πρόληψη και προαγωγή υγείας μέσω κινητής ιατρικής μονάδας,
  • Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης περίπτωσης, διασύνδεσης και κοινωνικής συμπερίληψης όπου απαιτείται, σε συνεργασία και συμπληρωματικότητα με τοπικούς φορείς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας.

Οι ωφελούμενοι

Οι ωφελούμενοι ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες όπως άποροι, μακροχρόνια άνεργοι, ανασφάλιστοι, ηλικιωμένοι, μητέρες και παιδιά, άτομα σε εισοδηματική φτώχεια, ΡΟΜΑ, αλλοδαπός πληθυσμός με δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνική φροντίδα κλπ.  της Μητροπολιτικής περιοχής Θεσσαλονίκης και με την ενσωμάτωση της κινητής δύναται για το σύνολο του Νομού Θεσσαλονίκης.

Το χρονικό διάστημα απασχόλησης

Ο επιλεχθείς θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου στη Δομή του Κοινωνικού Πολυϊατρείου αλλά και της Κινητής Μονάδας των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη από την ημερομηνία πρόσληψής του έως και τις 30 Ιουνίου 2026, με συμβάσεις ανά ημερολογιακό έτος. Το Σωματείο δύναται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμοδίου οργάνου για την παρακολούθηση και την παραλαβή του έργου και σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς της σύμβαση που θα υπογραφεί οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της διάρκειάς της, αζημίως για το Σωματείο.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Για την υποβολή του φακέλου αίτησης και δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται κατά τις εργάσιμες ώρες από 10:00 έως 16:00 στα γραφεία των Γιατρών του Κόσμου: Σαπφούς 12, Τ.Κ. 105 53 – Αθήνα, 5ος όροφος, κατάθεση στο πρωτόκολλο. Είναι δυνατή και η ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή του φακέλου αίτησης και δικαιολογητικών. Υπόδειγμα της αίτησης αποτελεί παράρτημα της παρούσης.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται συνημμένα σε σφραγισμένο φάκελο:

  1. Αντίγραφα των δικαιολογητικών των κριτηρίων επιλογής που αναγράφονται στους πίνακες της πρόσκλησης
  2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (για την απόδειξη των ανωτέρω απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων και σημειώνοντας επιπρόσθετα την ύπαρξη συστατικών επιστολών, εάν υπάρχουν). Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει τα όσα αναγράφει στο βιογραφικό σημείωμα όταν ζητηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης και εφόσον επιλεγεί.

Ο υποψήφιος σημειώνει απ’ έξω από τον φάκελο τα στοιχεία αλληλογραφίας και τη θέση εργασίας. Ο κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση μόνο για μία θέση εργασίας. Η αίτηση θα  υποβάλλεται σε φάκελο και θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μπορείτε να δείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες, αναφορικά με τη θέση στον ακόλουθο ενεργό σύνδεσμο, εδώ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις