Breaking news

Δικαιοσύνη
A

Εκδόθηκε ο διαγωνισμός για την εισαγωγή 350 εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων στα Δικαστήρια όλης της χώρας. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε δύο στάδια (γραπτό και προφορικό) με το πρώτο να λαμβάνει μέρος στις 29 και 30 Ιουνίου 2024 στη Θεσσαλονίκη. (Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη του διαγωνισμού)

GoLearn: Αποκτήστε ΕΔΩ την ύλη και πετύχετε στις εξετάσεις - Κλειδώστε διορισμό εδώ

Στον γραπτό διαγωνισμό που προκήρυξε η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ) μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ΟΛΟΙ όσοι έχουν οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή και απολυτήριο λυκείου. Τα μόνα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα που ζητούνται είναι η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και η γνώση της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας.

Ο διαγωνισμός έχε κεντρίσει το ενδιαφέρον εκατοντάδων υποψήφιων που αναζητούν μία μόνιμη θέση στο δημόσιο. Οι αιτήσεις για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ξεκίνησαν σήμερα και θα είναι είναι ανοικτές έως και την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2023. Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν μία σειρά από δικαιολογητικά, τα οποία αν είναι λάθος κινδυνεύουν να αποκλειστούν από τον διαγωνισμό. 

Το proson.gr δίνει διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή των 15 δικαιολογητικών που ζητάει ο διαγωνισμός. Να σημειωθεί ότι ορισμένα από τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να είναι πρόσφατα με ημερομηνία έκδοσης μετά την 17η Μαρτίου. 

Αρχικά να σημειώσουμε τα εξής: 

 1. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών δεν αλλάζει, ούτε μπορεί να δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής.
 2. Μην υποβάλλετε οριστικά την αίτηση, ΠΡΙΝ ελέγξετε, ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ, την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών που έχετε επισυνάψει (Δίνεται η δυνατότητα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα να κατεβάζετε και να βλέπετε ένα ένα τα δικαιολογητικά που υποβάλλετε) .
 3. Όπου απαιτούνται περισσότερα από ένα δικαιολογητικά, όπως πχ. αλλοδαπός τίτλος σπουδών, πράξη αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ κλπ, πρέπει να υποβάλλονται τα δικαιολογητικά ως ένα μόνο αρχείο σε μορφή .pdf  (το ένα δικαιολογητικό κάτω από τα άλλο).
 4. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δεν μπορείτε να υποβάλλετε ή να αποστείλετε τυχόν συμπληρωματικά ή διορθωτικά έγγραφα (έστω και αν αυτά εκ παραδρομής, ενώ τα κατείχατε δεν υποβλήθηκαν) και η αίτησή σας ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.
 5. Η ΕΣΔΙ δεν έχει τρόπο επέμβασης ή παρέμβασης στη διαδικασία έκδοσης οποιουδήποτε των δικαιολογητικών, που καλείσθε να υποβάλετε.
 6. Τα πιστοποιητικά και τα πτυχία γνώσης Η/Υ και ξένης γλώσσας, εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές, δεν χρειάζονται ούτε μετάφραση ούτε επικύρωση.
 7. Όσα πιστοποιητικά ψυχικής υγείας έχουν ήδη εκδοθεί και φέρουν την υπογραφή του Διευθυντή ψυχιατρικής κλινικής κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου ή του νόμιμου αναπληρωτή του θα  γίνονται δεκτά.
 8. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι συμμετείχαν στον προηγούμενο εισαγωγικό διαγωνισμό, είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν εκ νέου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

GoLearn: Αποκτήστε ΕΔΩ την ύλη και πετύχετε στις εξετάσεις - Κλειδώστε διορισμό εδώ

​Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα προετοιμασίας:

 • Ύλη
 • Νόμοι
 • Online Tests με ερωτήσεις - απαντήσεις και σύστημα αξιολόγησης
 • Άρθρα
 • Ανοικτή πλατφόρμα έως και την ημέρα των εξετάσεων!
 • Παλαιότερα θέματα

Διευκρινίσεις για τα 15 δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν:

1.Αίτηση, (που έχει τον χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης και πρέπει να φέρει υπογραφή) όπου δηλώνεται μία μόνο κατηγορία, στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει, ήτοι κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), αντίστοιχα .

Η αίτηση θα συμπληρωθεί ηλεκτρονικά έως 06 Ιουνίου 2024 και ώρα 24:00 μέσω του συνδέσμου: https://e-applications.esdi.gr:4430/EsdiClerks

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

3. Πρόσφατο (εκδοθέν από 17/03/2024 και μετά ) πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από τα οποία να  προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γέννησης και η ιθαγένεια του υποψηφίου. Διευκρινίζεται ότι ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι εκ των υποψηφίων συμπλήρωσαν το 21ο έτος της ηλικίας τους (ήτοι οι γεννηθέντες μέχρι το έτος 2003), χωρίς ανώτατο όριο ηλικίας.

Προσοχή: Δεν θα γίνεται δεκτή η ληξιαρχική πράξη γέννησης.

4. Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού,  αυτές πρέπει να συντρέχουν οπωσδήποτε κατά το χρόνο εγγραφής στη Σχολή.

5. Ποινικό Μητρώο Γενικής Χρήσης (από την Εισαγγελία Πρωτοδικών του τόπου γέννησης) (εκδοθέν από 17/03/2024 και μετά)

Προσοχή: Υποβάλλεται  το αντίγραφο ποινικού μητρώου, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Σχολής και όχι η αίτηση προς έκδοσή του.

6.Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 7  του ν.4798/2021 (Α΄68) (εκδίδεται μόνον από την Εισαγγελία Πρωτοδικών του τόπου μόνιμης κατοικίας) και είναι διαφορετικό από το πιστοποιητικό φυγοποίνων και το πιστοποιητικό περί μη παραπομπής ή εκκρεμοδικίας, τα οποία δεν απαιτούνται από την προκήρυξη. (εκδοθέν από 17/03/2024 και μετά)

Προσοχή: Ως τόπος μόνιμης κατοικίας νοείται αυτός που δηλώνεται στην αίτηση.

7.Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση (από το Πρωτοδικείο του τόπου μόνιμης κατοικίας)  εκδοθέν από 17/03/2024 και μετά)

Προσοχή: Ως τόπος μόνιμης κατοικίας νοείται αυτός που δηλώνεται στην αίτηση.

8 Υπεύθυνη δήλωση, η οποία συμπληρώνεται και εκδίδεται μέσω της παρακάτω διαδικτυακής πύλης gov.gr προς την Εθνική  Σχολή Δικαστικών Λειτουργών με το κάτωθι περιεχόμενο:

«Δεν έχω απολυθεί από θέση του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στον ν.4270/2014 (Α΄143) λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο αναγόμενο σε υπαιτιότητά μου.»

Προσοχή:  Η υπεύθυνη δήλωση απαιτείται, υποχρεωτικά, ανεξάρτητα με το αν ο υποψήφιος κατείχε ή όχι άλλη θέση στο Δημόσιο ή ΟΤΑ άλλου νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

9. Πρόσφατο (εκδοθέν από 17/03/2024 και μετά ) πιστοποιητικό σωματικής υγείας. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από παθολόγο ή γενικό ιατρό, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, κατά τα ισχύοντα για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους.

Προσοχή: Δεν θα γίνονται δεκτά πιστοποιητικά σωματικής υγείας που δεν φέρουν με ευκρίνεια την υπογραφή και σφραγίδα του αντίστοιχου ιατρού, ακόμα και στην περίπτωση άυλης συνταγογράφησης.

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ πριν την υποβολή της αίτησης να ελέγχετε την ευκρίνεια της σφραγίδας και της υπογραφής.

10. Πρόσφατο (εκδοθέν από 17/03/2024 και μετά) πιστοποιητικό ψυχικής υγείας.  Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από ψυχίατρο,  ψυχιατρικής κλινικής κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου ή του νόμιμου αναπληρωτή του. Γίνονται δεκτά και όσα πιστοποιητικά ψυχικής υγείας εκδίδονται από Ψυχίατρο  και άλλων δημοσίων δομών υγείας (στρατιωτικών νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, Κέντρων Ψυχικής Υγείας, Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ)).

Προσοχή: Δεν θα γίνονται δεκτά πιστοποιητικά ψυχικής υγείας που δεν φέρουν με ευκρίνεια την υπογραφή και σφραγίδα του ψυχιάτρου ψυχιατρικής κλινικής κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου ή δημόσιας δομής.

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ πριν την υποβολή της αίτησης να ελέγχετε την ευκρίνεια της σφραγίδας, της ιδιότητας του υπογράφοντος και της υπογραφής του.

11. Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) (σε απλή φωτοτυπία) Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος τμήματος ή σχολής του πανεπιστημιακού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Εάν το πτυχίο προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η σχετική πράξη αναγνώρισης (από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή Σ.Α.Ε.Π κ.λπ.)  οπότε, προσκομίζονται η παραπάνω πράξη, ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου.

Προσοχή: Γίνονται  δεκτές και βεβαιώσεις περάτωσης σπουδών, εφόσον όμως προκύπτει απ΄ αυτές η ημερομηνία ορκωμοσίας.

12.Για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) (σε απλή φωτοτυπία) Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος τμήματος ή σχολής Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) ή Κέντρου Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ), ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Εάν το πτυχίο προέρχεται από Τεχνολογικό Ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται η σχετική πράξη αναγνώρισης (από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή Σ.Α.Ε.Π κ.λπ.), οπότε, προσκομίζονται η παραπάνω πράξη, ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου.

Προσοχή: Γίνονται  δεκτές και βεβαιώσεις περάτωσης σπουδών, εφόσον όμως προκύπτει απ΄αυτές η ημερομηνία ορκωμοσίας.

13.Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) (σε απλή φωτοτυπία ) Αντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίου σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου σχολείου  ή ισότιμου τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας εκπαιδευτικών δομών της αλλοδαπής.

Προσοχή: Όσοι εκ των υποψηφίων αντί για αντίγραφο απολυτηρίου προσκομίζουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αυτά δεν θα γίνονται δεκτά και η σχετική αίτηση θα απορρίπτεται.

14. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος, για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να το καταθέσουν. Εάν ο μεταπτυχιακός τίτλος προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του (από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή Σ.Α.Ε.Π κ.λπ.), οπότε προσκομίζονται η σχετική πράξη αναγνώρισης, ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου.

15. Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος, για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να το καταθέσουν. Εάν ο διδακτορικός τίτλος,  προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του (από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή Σ.Α.Ε.Π κ.λπ.), οπότε, προσκομίζονται η σχετική πράξη αναγνώρισης, ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου.

16.Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ (για τις θέσεις όλων των κατηγοριών – ΠΕ , ΤΕ και  ΔΕ), από το οποίο να προκύπτει η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

17.Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ η πολύ καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής  γλώσσας), και για την κατηγορία ΔΕ η καλή γνώση μια από τις πιο πάνω γλώσσες.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη του διαγωνισμού

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις