Breaking news

Δικηγόροι
A

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης δημοσίευσε πρόσκληση για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων. Πιο συγκεκριμένα η ΔΥΠΑ καλεί όσες και όσους ασκούμενους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας 12 μηνών, να υποβάλουν την αίτηση τους από την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022 έως και τη  Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022.

Η περίοδος της άσκησης ορίζεται από τις 10 Οκτωβρίου 2022 έως και τις 9 Οκτωβρίου 2023.

Το ωράριο απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων ορίζεται σε 8 ώρες, αναλόγως των αναγκών της υπηρεσίας και η μηναία αποζημίωσή τους ανέρχεται σε 600,00 ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο το οποίο τηρείται στην Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της ΔΥΠΑ.

Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στην Διοίκηση της ΔΥΠΑ ορίζονται σε τέσσερις.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί, στο κτίριο της Διοίκησης της ΔΥΠΑ με την παρουσία των ενδιαφερομένων. Η άσκηση θα γίνεται, όπως αναφέρει το proson, στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της ΔΥΠΑ η οποία στεγάζεται στο κτίριο της Διοίκησης.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται:

 • είτε έντυπα, σε κλειστό φάκελο με ονοματεπώνυμο και την ένδειξη «Αίτηση - Δικαιολογητικά Πρόσκλησης για Άσκηση Υποψήφιου Δικηγόρου», προς το Πρωτόκολλο της Διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α. (οδός Εθνικής Αντιστάσεως 8, Τ.Κ. 17456, Άλιμος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 π.μ. – 15:00 μ.μ,
 • είτε μέσω e-mail, με αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], αναγράφοντας στο θέμα «Αίτηση – Πρόσκληση ασκούμενων δικηγόρων».

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, είτε με φυσική είτε με ψηφιακή υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:

 1. στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 2. αριθμό Μητρώου Ασκουμένου, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι ή αριθμό πρωτοκόλλου ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα Αριθμό Μητρώου Ασκούμενου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αιτήσεως τους και
 3. στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Στην αίτηση επισυνάπτονται:

 1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και συγκεκριμένα, φωτοαντίγραφο του Πτυχίου ή βεβαίωση της οικείας Σχολής από τα οποία να προκύπτει ο βαθμός του πτυχίου και σε περίπτωση που ο αιτών είναι κάτοχος πτυχίου αλλοδαπού πανεπιστημίου, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση σχετικής βεβαιώσεως ή πράξης του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), για την αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των αναγνωριζόμενων ως «ισότιμων» και «ισότιμων και αντίστοιχων» αλλοδαπών τίτλων σπουδών με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων, σύμφωνα και με το ν. 3328/2005.
 2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 3. Βεβαίωση εγγραφής του/της αιτούντα/-ούσας στο ειδικό μητρώο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου (αφορά τους ήδη εγγεγραμμένους ως ασκούμενους).
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής που φέρει, στην οποία ο αιτών δηλώνει ότι
  i) Εφόσον επιλεγεί παύει να ασκείται ενώπιον άλλου δικηγόρου ή άλλου φορέα κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης στην ΔΥΠΑ
  ii) δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο δεκαοκτάμηνο (18μηνο) της άσκησής του/-ης πριν το πέρας της δωδεκάμηνης (12μηνης) άσκησης στην ΔΥΠΑ., ήτοι όχι νωρίτερα από την 03.10.2023.

Οι υποψήφιοι που επιλέγονται υποχρεούνται να προσκομίσουν, το αργότερο εντός 10 ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων τους, βεβαίωση εγγραφής τους στο ειδικό μητρώο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, ως ασκούμενοι δικηγόροι στη ΔΥΠΑ. Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο σχετική βεβαίωση από την Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της ΔΥΠΑ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις