Breaking news

kentro_koinonikis_pronoias
A

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, προσλαμβάνει 16 εργαζόμενους για την κάλυψη θέσεων εργασίας που αφορούν την κάλυψη εποχικών αναγκών.

Οι προσλήψεις με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας 2 μηνών, αφορούν 16 άτομα για την κάλυψη των αναγκών οργάνωσης και λειτουργίας της παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης του Κρατικού Προγράμματος Λεπτοκαρυάς Πιερίας Έτους 2022 του ΚΚΠΠΚΜ – Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Οι ειδικότητες αφορούν συντονιστές, γιατρούς, φυσιοθεραπευτές, γυμναστές, φύλακες, εργάτες, μάγειρες, λαντζιέρηδες και ειδικούς συνεργάτες ανάμεσα σε άλλες ειδικότητες.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022.

Οι ειδικότητες στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας

 • Συντονιστής (1 θέση)
 • Γιατρός (1 θέση)
 • Φυσιοθεραπευτής (1 θέση)
 • Γυμναστής (1 θέση)
 • Ειδικός Συνεργάτης ειδικευμένος σε θέματα Ψυχαγωγίας (1 θέση)
 • Ειδικός Συνεργάτης ειδικευμένος σε θέματα Χειροτεχνίας (1 θέση)
 • Μάγειρας (1 θέση)
 • Ειδικών Τεχνιτών Ηλεκτρολόγος  (1 θέση)
 • Βοηθοί Μαγείρων (2 θέσεις)
 • Λαντζιέρης (1 θέση)
 • Προσωπικό Καθαριότητας (2 θέσεις)
 • Φύλακας (1 θέση)
 • Εργάτες (2 θέσεις)

Τα Γενικά Προσόντα Πρόσληψης

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης κατά το άρθρο 8 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2207/1994 (Α΄ 65).
4. Να μην έχουν κώλυμα απασχόλησης στο ΚΚΠΠΚΜ, σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφ. ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α’/15-1-2021), ήτοι απασχόληση που υπερβαίνει τους 2 μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω. 

Τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :

1. Αστυνομική ταυτότητα (σε δύο όψεις).
2. Τίτλους σπουδών, όπου απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προσόντα των υποψηφίων ανά ειδικότητα.
3. Άδειες άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.
4. Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, όπου αυτά απαιτούνται.
5. Βεβαιώσεις εμπειρίας – προϋπηρεσίας.
6. Βεβαιώσεις κατασκηνωτικής εμπειρίας.
7. Όπου στην ανακοίνωση αναφέρονται «Φοιτητές», βεβαίωση της Σχολής που φοιτούν, με την οποία θα πιστοποιείται η φοιτητική ιδιότητα, για το τρέχον έτος.
8. Πιστοποιητικό υγείας (για το προσωπικό της κουζίνας).
9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
10. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο προσωπικός αριθμός φορολογικού μητρώου του υποψηφίου (Α,Φ.Μ.) ο αριθμός μητρώου ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (ΑΜΑ) και ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).
11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνεται:

Α) ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2207/1994 (Α΄ 65), δηλαδή:

 • 1) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία). απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία. απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση. απιστία περί την υπηρεσία. παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οπoιoδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσια ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
 • 2) ότι δεν είναι υπόδικοι και να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και εάν το αδίκημα έχει παραγραφεί
 • 3) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,
 • 4) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα επειδή έχουν εκτίσει την ποινή τους ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί ή επειδή έχουν απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).

Β) ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 7 του Ν. 4837/2021 (ΦΕΚ Α 178), δηλαδή:

 • 1. ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για:
 • α) εγκλήματα που προβλέπονται στο 19ο κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα και τα εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια των άρθρων 360 και 360Α του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95),
 • β) εγκλήματα του ν. 3500/2006 (Α΄ 232) για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας,
 • γ) εμπορία ανθρώπων σύμφωνα με το άρθρο 323Α του Ποινικού Κώδικα και τον ν. 4251/2014 (Α΄ 80),
 • δ) διακίνηση ναρκωτικών σύμφωνα με τον ν. 4139/2013 (Α΄ 74),
 • ε) τα εγκλήματα των άρθρων 187, 187A, 187B, 299, 306, 308 έως 312 και 324 του Ποινικού Κώδικα.
 • 2. ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος τους ποινική δίωξη και
 • 3. ότι δεν βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα ίδια αδικήματα, η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη.

Γ) ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο ΚΚΠΠΚΜ, σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφ. ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α’/15-1-2021), ήτοι απασχόληση που υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών (του δωδεκαμήνου υπολογιζομένου με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία πρόκειται να προσληφθώ
και προς τα πίσω) .

Η Υποβολή των Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – 6 υπογεγραμμένα και σκαναρισμένα - μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected] έως και την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 ώρα 24:00.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη ΕΔΩ.

Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις